REKLAMA
Autor: Katarzyna Lipska Opublikowano: 18 czerwca 2018

Farmaceuta w zespole żywieniowym – o współpracy z lekarzem

Artykuł pochodzi z serwisu

Zadania i obowiązki farmaceuty szpitalnego

Wraz z rozwojem stanowiska apteki szpitalnej, w której już nie tylko produkowane są leki recepturowe, ale również, w specjalnie do tego przygotowanych pracowniach, leki przeciwnowotworowe oraz mieszaniny do żywienia pozajelitowego, wzrosły także obowiązki farmaceuty. Od teraz farmaceuta przypisany do pracowni żywieniowej stał się pełnoprawnym członkiem zespołu żywieniowego. W związku z tym,  we współpracy z lekarzem, pielęgniarką i dietetykiem dba on o właściwą organizację żywienia na oddziałach szpitalnych. Do podstawowym zadań farmaceuty należy teraz organizacja i koordynacja procesu sporządzania mieszaniny odżywczej oraz kontrola sposobu podłączania worków i czasu przetaczania mieszanin. Jego misją jest dopilnowanie, aby mieszanina żywieniowa była wykonana w odpowiednich warunkach i z należytą starannością. To właśnie tutaj niezmiernie ważna jest stała konsultacja w obrębie zespołu, aby jak najlepiej dostosować przypisane żywienie dla pacjenta.

“Do podstawowym zadań farmaceuty należy teraz organizacja i koordynacja procesu sporządzania mieszaniny odżywczej oraz kontrola sposobu podłączania worków i czasu przetaczania mieszanin.”

Farmaceuta, sprawdzając receptę żywieniową zleconą przez lekarza musi zwrócić szczególną uwagę na możliwe interakcje lekowe oraz kolejność i ilości podawanych składników odżywczych, tak aby została zachowana „zasada kompletności i proporcjonalności” żywienia pozajelitowego. Kolejnym bardzo ważnym zadaniem farmaceuty jest przekazywanie informacji na temat żywienia pacjentowi, szczególnie w przypadku kontynuacji leczenia w warunkach domowych. Odnosi się to do praktycznego przygotowania takiego pacjenta do samodzielnego podawania mieszaniny. Priorytetowe jest tu podkreślenie wagi sterylności procesu oraz pokierowanie pacjenta w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek problemów.

REKLAMA

Misja szkoleniowa

Żywienie pozajelitowe stało się prawdziwą domeną specjalizacji dla farmaceutów szpitalnych. Biorąc pod uwagę wysokie kompetencje farmaceuty klinicznego, szerzona powinna być działalność szkoleniowa farmaceutów. Podczas takich szkoleń farmaceuta mógłby dzielić się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem w zakresie przygotowywania oraz podawania mieszanin i innych leków, możliwych interakcji oraz stosowanego sprzętu z innymi farmaceutami oraz pozostałymi członkami zespołu. Powyższe działania w znaczący sposób podniosłyby świadomość całego zespołu. Wzorując się na Hiszpanii, gdzie farmaceuta został mianowany członkiem komitetu ds. żywienia i dietetyki, należałoby wprowadzić także serię kursów i szkoleń w zakresie żywienia klinicznego.

REKLAMA

“Podczas takich szkoleń farmaceuta mógłby dzielić się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem w zakresie przygotowywania oraz podawania mieszanin i innych leków, możliwych interakcji oraz stosowanego sprzętu z innymi farmaceutami oraz pozostałymi członkami zespołu.”

Obecnie w Polsce prowadzone są nieliczne szkoły podyplomowe i kursy terapii żywieniowej, w której udział biorą zarówno lekarze, jak i farmaceuci oraz osoby z wyższym wykształceniem medycznym w zakresie pielęgniarstwa i dietetyki, współpracujące z lekarzem lub samodzielnie realizujące zadania w zakresie żywienia.

Pozytywna wizja przyszłości

Podsumowując, farmaceuta stanowi integralny człon zespołu żywieniowego. Jego wiedza i doświadczenie w zakresie żywienia klinicznego oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta może mieć znaczący wpływ na polepszenie wyników leczenia w szpitalu. I chociaż w Polsce pozycja farmaceuty szpitalnego jeszcze nie jest tak mocna jak w innych krajach Unii Europejskiej, to jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć pełną integrację ze środowiskiem lekarskim i pielęgniarkami.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz