REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 7 sierpnia 2018

Farmaceutka pozwała Izbę Aptekarską o naruszenie dóbr osobistych. Domagała się 70 000 zł zadośćuczynienia…

Artykuł pochodzi z serwisu

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozstrzygał niedawno sprawę pozwu farmaceutki przeciwko Okręgowej Izbie Aptekarskiej. Kobieta domagała się 70 000 zł zadość uczynienia i usunięcia skutków naruszenia jej dóbr osobistych. Twierdziła, że Izba bezpodstawnie oskarżyła ją o używanie sfałszowanego dokumentu „duplikatu prawa wykonywania zawodu”.

Sąd uznał, że celem działań pozwanej Izby Aptekarskiej była kontrola legalności pracy magistrów farmacji, a nie dokuczenie farmaceutce. (fot. Shutterstock)

Farmaceutka domagała się zasądzenia od Okręgowej Izbie Aptekarskiej w K. kwoty 70.000,00 złotych oraz usunięcia skutków naruszenia jej dóbr osobistych poprzez wysłanie przez Okręgową Izbę Aptekarską w K. do wszystkich Okręgowych Izb Aptekarskich oraz do powódki pisemnych przeprosin o treści:

REKLAMA

„Okręgowa Izba Aptekarska w K. przeprasza mgr farm. A. M. za bezpodstawne oskarżenie o używanie sfałszowanego dokumentu „duplikat prawa wykonywania zawodu aptekarza” wydanego przez Okręgową Radę Aptekarską w L.. Dokument ten został wydany zgodnie z pkt 13 rozdziału II „Procedury stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowadzeniu rejestru i listy członków izb aptekarskich”, stanowiącym załącznik do uchwały (…)z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ujednolicenia procedury stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty”.

REKLAMA

W uzasadnieniu farmaceutka wskazała, że powyższej kwoty domaga się tytułem zadośćuczynienia za naruszenie jej dobra osobistego w postaci prawa do dobrego imienia oraz reputacji w środowisku aptekarskim.

Podała, że w piśmie z 25 maja 2010 r. została bezpodstawnie pomówiona, przez co zniszczona została jej opinia, a zachowanie pozwanej spowodowało, że nie mogła podjąć pracy w zawodzie.

W odpowiedzi na pozew Izba Aptekarska wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, zaprzeczając, by dobra powódki zostały naruszone, a działania Okręgowej Izbie Aptekarskiej w K. bezprawne. Nadto, negatywne skutki pisma zostały usunięte, albowiem Okręgowa Izba Aptekarska wysłała do wszystkich izb aptekarskich w Polsce pismo, z którego wynikało, że duplikat dokumentu jest autentyczny. Ponadto podniosła zarzut przedawnienia roszczenia powódki o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę, a także z najwyższej ostrożności procesowej wskazała, że dochodzone zadośćuczynienie jest rażąco wygórowane.

Wyrok

Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2017 r., Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo i zasądził od farmaceutki na rzecz pozwanej kwotę 955,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, przyznał ze środków budżetowych Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie na rzecz adwokata P. Ś. kwotę 442,80 złotych brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce przez adwokata ustanowionego z urzędu.

Uzasadnienie wyroku

W trakcie procesu Sąd ustalił, że farmaceutka wykonuje zawód od 2 listopada 1994 r. Uprawnienie do wykonywania zawodu przez nią zostało stwierdzone przez Okręgową Radę Aptekarską w L. zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu aptekarza z dnia 2 listopada 1994 r. W okresie swojej kariery zawodowej farmaceutka wykonywała zawód w obrębie kilku Okręgowych Rad Aptekarskich (m.in. na terenie Okręgowej Izby Aptekarskiej w W. oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej w B.). Z uwagi na fakt, iż zagubiła zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu aptekarza, zwróciła się do Okręgowej Rady Aptekarskiej w L. o wydanie duplikatu tego zaświadczenia. Duplikat ten został wydany w dniu 12 lipca 2006 r. Z racji zmiany przepisów od 2004 r., Okręgowe Izby Aptekarskie zaprzestały wydawania „zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu aptekarza”, a duplikat wydany powódce nosił tytuł „prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

W dniu 1 grudnia 2009 r. powódka została zatrudniona na stanowisku kierownika apteki. W dniu 11 lutego 2010 r. do Okręgowej Izby Aptekarskiej w K. wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego – Delegatury w N., w którym poinformowano Okręgową Izbę Aptekarskiej w K., iż magister farmaceuta A. M. w dniu 1 grudnia 2009 r. podjęła pracę na stanowisku kierownika apteki w G.. W dniu 28 kwietnia 2010 r. powódka zwróciła się do pozwanej z wnioskiem o przyjęcie do Okręgowej Izby Aptekarskiej w K. wskazując, iż jest aktualnie (w chwili składania wniosku) członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w B.. Wraz z wnioskiem powódka złożyła pozwanej oświadczenie, z którego wynikało, że dostała propozycję pracy jako kierownik apteki w G..

Pismem z dnia 13 maja 2010 r., Izba poinformowała farmaceutkę, iż wydanie opinii w przedmiocie rękojmi należytego prowadzenia ww. apteki jest bezprzedmiotowe, albowiem kierownictwo sprawowane przez powódkę trwa już prawie pół roku.

W dniu 25 maja 2010 r. pozwana Izba zwróciła się do Okręgowej Izby Aptekarskiej w L. pismem, w którym poinformowała OIA w L. o fakcie:

 • zgłoszenia się do OIA w K. powódki z wnioskiem o wpis na listę członków (…) OIA,
 • nabrania podejrzeń, co do autentyczności przedstawionego dokumentu prawo wykonywania zawodu farmaceuty wydanego przez Okręgową Radę Aptekarską w L.,
 • zauważenia nieprawidłowości natury formalnej na dokumencie przedstawionym OIA w K. przez powódkę.

Wyżej wymienione pismo zostało wysłane do wiadomości Naczelnej Rady Aptekarskiej, pozostałych Okręgowych Izb Aptekarskich na terenie kraju oraz do powódki.

W odpowiedzi na ww. pismo pozwanej, Okręgowa Rada Aptekarska w L. pismem z dnia 7 czerwca 2010 r. wyjaśniła, iż duplikat dokumentu uprawniającego powódkę do wykonywania zawodu farmaceuty został wydany zgodnie z pkt 13 rozdziału II „Procedury stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowadzenia rejestru i listy członków izb aptekarskich” stanowiącym załącznik do uchwały NRA z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ujednolicenia procedury stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Ponadto Okręgowa Rada Aptekarska w L. stwierdziła, że wszelkie uwagi pozwanej, co do autentyczności dokumentu należy uznać za bezpodstawne, a powódka posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty. Odpowiedź Okręgowej Rady Aptekarskiej w L. została przesłana do wiadomości Naczelnej Rady Aptekarskiej, pozostałych Okręgowych Izb Aptekarskich na terenie kraju oraz do powódki.

Celem powyższych działań pozwanej Izby Aptekarskiej była kontrola legalności pracy magistrów farmacji, a nie dokuczenie farmaceutce.

Działania podejmowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w K. dokonywane były w celu sprawdzenia rzetelności przedmiotowego dokumentu. Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu aptekarza jest innym dokumentem, co dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

W świetle powyższych okoliczności Sąd pierwszej instancji uznał, że działanie podjęte przez Okręgową Izbę Aptekarską w K. miały jedynie na celu wyjaśnienie wątpliwości, co do uprawnień powódki do piastowania stanowiska kierownika apteki tym samym nie miały charakteru bezprawnego.

Pozwana w piśmie w sposób ostrożny dobrała słownictwo, dążąc do ustalenia rzeczywistych uprawnień powódki. W ocenie Sądu pozwana w piśmie nie wartościuje posługiwania się przez powódkę przedmiotowym duplikatem zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu oraz nie przyporządkowuje jej cech pejoratywnych. W piśmie tym pozwana stwierdza natomiast obiektywny stan rzeczywistości. Pomiędzy zwrotami „nabrać wątpliwości, co do autentyczności” a „dokument, którym posługiwała się powódka był sfałszowany” nie można bowiem postawić znaku równości. Pozwana nie przesądziła a priori ani autentyczności dokumentu, ani też nie stwierdziła, że powódka osobiście doprowadziła do przerobienia lub jego podrobienia. Działanie pozwanej znalazło więc umocowanie w obowiązującym prawie, i jako takie nie może podlegać ocenie pod kątem naruszenia dóbr osobistych powódki.

Sąd Apelacyjny w Krakowie podzielił ustalenia faktyczne Sądu I instancji oraz jego ocenę prawną w całości. W rezultacie apelacja farmaceutki została oddalona.

Sygn. akt I ACa 1237/17

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ