REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 28 maja 2018

Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz trafić do sądu.

Artykuł pochodzi z serwisu

W 2017 roku Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wydał 11 orzeczeń w sprawach dotyczących zaległości farmaceutów w płaceniu składek członkowskich. W jednym przypadku aptekarka została uznana winną zarzucanego jej przewinienia. Ukarano ją upomnieniem.

Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorząd. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Postępowania prowadzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, dotyczące składek członkowskich, były efektem uchwały podjętej przez Radę Śląskiej Izby Aptekarskiej. Uchwała zawierała listę farmaceutów zalegających ze spłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok. W 11 przypadkach OROZ uznał, że farmaceuci dopuścili się tym sposobem przewinienia zawodowego (naruszenie art. 22 Kodeksu Etyki Aptekarza RP) i skierował ich sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Aptekarski. Ten w 10 przypadkach – po wysłuchaniu wyjaśnień aptekarzy – umorzył postępowania.

Najczęstszą przyczyną umorzenia postępowania przez Sąd Aptekarski był fakt uregulowania zaległości przez farmaceutów. W momencie gdy otrzymywali oni wezwanie do wyjaśnień, wpłacali zaległe składki. W kilku przypadkach do umorzenia postępowania dochodziło w wyniku wyjaśnień farmaceutów, dotyczących ich złej sytuacji osobistej lub finansowej. Jedna farmaceutka tłumaczyła też, że nie wiedziała o obowiązku uiszczania składek członkowskich. W innym przypadku okazało się z kolei, że farmaceutka wyjechała z kraju i nie wykonywała już zawodu na terenie Polski.

Tylko w jednym przypadku farmaceutce wymierzono karę upomnienia. Ukaraną dwukrotnie wzywano do stawiennictwa na posiedzenie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jednak nie pojawiła się na żadnym z nich. Nie usprawiedliwiała też w żaden sposób swojej absencji. Po skierowaniu sprawy do Sądu Aptekarskiego, farmaceutka nie stawiła się też na rozprawie w swojej sprawie – również nie usprawiedliwiła absencji. W tej sytuacji Sąd uznał jej obecność za nieusprawiedliwioną i przeprowadził rozprawę pod jej nieobecność.

Na jakiej podstawie podjęto decyzję o ukaraniu farmaceutki? Obowiązkiem każdego farmaceuty jest współdziałanie na rzecz swojego samorządu zawodowego, co stanowi zasadę wyrażoną w art. 20 Kodeksu Etyki Aptekarza RP, który stwierdza, że aptekarze solidarnie i rzetelnie wspierają działalność swojego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie należnej pozycji zawodu w społeczeństwie. Stąd też obowiązek regularnego uiszczania składek wpisuje się w tę powinność, a brak jego realizacji w ocenie Sądu, stanowił uzasadnioną podstawę do kierowania wniosków o ukaranie do OSA.

– Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest bowiem zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorządu – czytamy w uzasadnieniu wyroku Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach. – Stanowi również wyraz lekceważenia uchwał organów samorządu zawodowego ustalających wysokość należnej składki.

Zgodnie z art. 22 Kodeksu Etyki Aptekarza RP, zawonione niepłacenie składki członkowskiej jest poważnym naruszeniem zasad etyki zawodowej, a farmaceuta nie wywiązujący się ze spoczywającej na nim powinności, postępuje sprzecznie z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Ukarana farmaceutka była wzywana do uiszczenia zaległości składkowych i prawidłowo informowana o czynnościach dokonywanych w toku postepowania wyjaśniającego. Nie wykazywała jednak jakiejkolwiek inicjatywy procesowej w celu odparcia zarzutów, ale też w toku trwania całego postępowania dyscyplinarnego nie wykazała skruchy, ani nie uzasadniła przyczyn zaniechania. Z materiału dowodowego nie wynikało by farmaceutka znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej bądź osobistej, co mogłoby uzasadniać jej postępowanie. Wynikało z niego wręcz, że miała ona stałą pracę, a zatem uiszczenie zaległości składkowych nie leżało poza zasięgiem jej możliwości – tym bardziej, że kwotka zadłużenia nie była znaczna.

Sąd nie znalazł uzasadnienia dla takiego postępowania farmaceutyki, dlatego wymierzył jej karę upomnienia. Dodatkowo obciążył ją kosztami postępowania.

Źródło: Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach

Tagi: Artykuł Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz trafić do sądu. pochodzi z serwisu mgr.farm.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz