Farmaceuty w aptece nie było, ale jego obecność była zapewniona? | farmacja.pl

Farmaceuty w aptece nie było, ale jego obecność była zapewniona?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2018-03-21 12:10:00 /

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi, podczas kontroli jednej z aptek stwierdził w niej brak farmaceuty. Spółka, do której należała placówka, wniosła o umorzenie postępowania w tej sprawie, gdyż jej zdaniem brak farmaceuty w aptece, nie oznaczał, że podmiot nie zapewnił jego obecności...

W ubiegłym roku inspektorzy Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego przeprowadzili kontrolę apteki należącej do dużej spółki. W jej trakcie stwierdzono, że w placówce nie było żadnego magistra farmacji, a pacjentów obsługiwali technicy farmaceutyczni. W protokole z kontroli ustalono, że kierowniczka apteki była w niej tego dnia, ale we wcześniejszych godzinach. Obecni w aptece technicy farmaceutyczni oświadczyli pisemnie, że od momentu opuszczenia apteki przez farmaceutkę, pracowali w niej bez obecnego magistra farmacji.

WIF wszczął w tej sprawie postępowanie, którego efektem było wydanie decyzji nakazującej podmiotowi prowadzącemu aptekę, zapewnienia z chwilą doręczenia decyzji obecności kierownika apteki lub innego farmaceuty w godzinach czynności placówki. Spółka wniosła jednak odwołanie od decyzji WIF, wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania. Firma zarzuciła WIF błędną wykładnię art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne i przyjęcie, że spółka nie zapewniała obecności farmaceuty w godzinach otwarcia apteki, podczas gdy chwilowa nieobecność kierownika miała mieć charakter incydentalny i nagły, a podmiot prowadzący aptekę wywiązywał się z obowiązku zapewnienia obecności farmaceuty w godzinach otwarcia apteki.

Główny Inspektor Farmaceutyczny po zapoznaniu się z odwołaniem spółki, podtrzymał jednak decyzję WIF. Przypomniał, że po stronie podmioty prowadzącego aptekę istnieje obowiązek zapewnienia w godzinach czynności apteki obecności farmaceuty, spełniającego wymagania dotyczące kierowników aptek. Warunków tych nie spełnia technik farmaceutyczny.
- Nie budzi wątpliwości fakt, że podczas kontroli prowadzonej w aptece, w momencie przybycia inspektorów nie był obecny farmaceuta. Strona nie kwestionowała powyższego faktu. Wskazała jedynie, że nieobecność kierownika apteki miała charakter incydentalny i nagły - czytamy w uzasadnieniu decyzji GIF. - Powyższe w odwołaniu uzasadniała tym, iż nie mógł się stawić od momentu otwarcia apteki z powodu nagłych przyczyn zdrowotnych, że nieobecność farmaceuty była chwilowa oraz to, że pozostawał w stałym kontakcie z obsadą fachową apteki.

GIF zwrócił uwagę, że nie ma on obowiązku badania zarówno zasadności opuszczenia przez farmaceutę miejsca pracy, jak również czasu, w którym pozostawał on poza apteką w okresie jej czynności. Nie znalazł również podstaw do różnicowania sytuacji naruszenia art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne ze względu na czas absencji i jej przyczynę.

- Ponadto w aptece, w której byli tylko sami technicy farmacji mogło dość do narażenia życia i zdrowia pacjenta, gdyż technik farmacji, w myśl art. 91 ust. 1 u.p.f. nie jest uprawniony do wykonywania wszystkich czynności - czytamy w uzasadnieniu GIF. - W ocenie organy bez znaczenia dla oceny naruszenia braku obecności w aptece kierownika apteki jest fakt czynnych aptek w innych lokalizacjach.

Źródło: oia.lodz.pl

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj