REKLAMA
Autor: Sebastian Chledzik Opublikowano: 13 lipca 2018

Farmacja onkologiczna – interesująca perspektywa rozwoju zawodowego

Artykuł pochodzi z serwisu
Współczesne apteki szpitalne to nowoczesne i wciąż dynamicznie rozwijające się placówki ochrony zdrowia publicznego. W ich obrębie powstają wysokospecjalistyczne działy świadczące zaawansowane usługi farmaceutyczne i zajmujące się trudną logistyką leków. Sami zaś farmaceuci są ekspertami w różnych dziedzinach medycyny i realizują się jako menedżerowie służby zdrowia, zarządzając często ponad połową budżetu szpitala.

Dziedziną farmacji szpitalnej, w której nastąpił największy rozwój jest aseptyczne przygotowywanie leków w dawkach indywidualnych. Nowe przepisy prawa i konieczność zapewnienia najwyższej jakości leków podawanych drogą pozajelitową wymusiły na farmaceutach szpitalnych opracowanie szczegółowych procedur i stworzenie odpowiedniej infrastruktury. W aptekach szpitalnych zaczęły powstawać centralne pracownie leków cytotoksycznych i innych leków niebezpiecznych, pracownie żywienia pozajelitowego czy pracownie antybiotyków i leków przeciwgrzybiczych.

Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego

Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego to wyodrębniona część apteki szpitalnej, której podstawowym zadaniem jest gospodarka lekami onkologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem ich przygotowywania w dawkach indywidualnych dla pacjentów.

REKLAMA

Centralizacja przygotowywania leków ze wszystkich oddziałów onkologicznych ma ważny ekonomiczny aspekt w funkcjonowaniu szpitala. Ponadto podnosi bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów minimalizując ewentualne skażenie groźnymi substancjami cytotoksycznymi.

REKLAMA

Farmacja onkologiczna w Polsce

Kształcenie

Obecnie w Polsce brak jest możliwości podjęcia studiów specjalizacyjnych w dziedzinie farmacji onkologicznej. Jedyna możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych to zatrudnienie w Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego (praktyka) i studia specjalizacyjne w zakresie farmacji szpitalnej, których program obejmuje moduł: bezpieczeństwo pracy i przygotowywania leków cytotoksycznych (w wymiarze 32 godzin dydaktycznych). Ciekawą propozycją są również warsztaty MasterClass organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych.

Farmaceuta w onkologii

Zadanie farmaceuty onkologicznego ogranicza się głównie do przygotowywania leków cytotoksycznych w dawkach indywidualnych, jednakże wraz ze stopniowym rozwojem farmacji klinicznej usługa farmaceutyczna w onkologii ukierunkowuje się coraz bardziej na pacjenta. Należy zaznaczyć, że duże grono farmaceutów klinicznych wywodzi się z Centralnych Pracowni Leku Cytotoksycznego.

“(…) wraz ze stopniowym rozwojem farmacji klinicznej usługa farmaceutyczna w onkologii ukierunkowuje się coraz bardziej na pacjenta”

Zaledwie kilkanaście lat temu leki cytotoksyczne były przygotowywane przez pielęgniarki ex tempore na oddziałach szpitalnych. Obecnie na podstawie art. 86, ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. poz. 2211) przygotowywanie leków w dawkach indywidualnych, w tym leków cytotoksycznych, jest usługą farmaceutyczną świadczoną przez aptekę szpitalną, a obowiązek przygotowania leków cytotoksycznych w dawkach dziennych spoczywa na farmaceutach i technikach farmacji w zakresie uprawnień zawodowych.

Wynika to z faktu, iż jedynie farmaceuci posiadają praktyczne przygotowanie do sporządzania leków i niezbędną wiedzę teoretyczną do realizowania tego zadania. Poza samą znajomością techniki przygotowywania leków cytotoksycznych, farmaceuta posiada szeroką wiedzę m.in. z farmacji stosowanej, biofarmacji, farmakodynamiki i farmakokinetyki oraz toksykologii.

“(…) farmaceuci posiadają praktyczne przygotowanie do sporządzania leków i niezbędną wiedzę teoretyczną do realizowania tego zadania”

Ponadto zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne tylko farmaceuta ma uprawnienia do przygotowywania leków z substancjami bardzo silnie działającymi (wykaz A), do których należy zdecydowana większość leków cytotoksycznych.

Dodatkowe zadania

Farmaceuci onkologiczni, prócz podstawowego zadania jakim jest przygotowywanie leków cytotoksycznych, biorą udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala, zajmują się ewidencją leków z programów lekowych, prowadzą kontrole na oddziałach i tworzą procedury. Natomiast do aktywności związanych bezpośrednio z leczeniem pacjenta onkologicznego należy zaliczyć: współtworzenie planu farmakoterapii (zwracając szczególną uwagę na jej indywidualizację i optymalizację), dobór leczenia wspomagającego, monitorowanie stężenia leków w organizmie, pomoc w ustaleniu odpowiedniej diety, udzielanie informacji o leku innemu personelowi medycznemu i pacjentowi, kontrola interakcji lekowych, kontrola działań niepożądanych leków, opieka nad pacjentem paliatywnym.

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz