REKLAMA
Autor: Aleksandra Szewerniak Opublikowano: 30 lipca 2018

Farmacja szpitalna w USA

Artykuł pochodzi z serwisu
Artykuł został napisany w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas praktyk wakacyjnych odbywanych przeze mnie w szpitalu uniwersyteckim Upstate University Hospital w Syracuse, stanie New York, USA.

Farmacja kliniczna w USA

Farmaceuci kliniczni w USA pełnią niezastąpioną funkcję. Nawet w najmniejszym szpitalu 1 farmaceuta przypada średnio na 8-10 pacjentów. Dodatkowo w szpitalach pracują również technicy, których obowiązki podlegają kontroli przez farmaceutów.

Pracę farmaceuty klinicznego umożliwia dostęp do pełnej dokumentacji pacjenta: historii choroby, listy obecnie przyjmowanych leków oraz leków przyjmowanych w przeszłości, wyników badań laboratoryjnych itd. Szereg jego codziennych zadań rozpoczyna się od przeglądu leków pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala. Po zebraniu dokładnych informacji, jakie leki przyjmuje pacjent oraz jakie przyjął w bieżącym dniu, przeprowadza ich analizę i dobiera odpowiednie, dostępne leki do podawania pacjentowi w szpitalu. W tym momencie farmaceuta ma możliwość także wprowadzenia zmian w liście leków, jeśli zauważy jakiekolwiek interakcje, przeciwwskazania czy nieprawidłowo dobrane dawki. Wszystkie nowe leki przepisane przez lekarza w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu przed podaniem muszą zostać zatwierdzone przez farmaceutę. Istnieją oczywiście wyjątki, które dotyczą leków podawanych w stanach nagłego zagrożenia życia. Zazwyczaj takie zestawy leków znajdują się na oddziałach w specjalnych, przygotowanych wcześniej przez farmaceutę opakowaniach.

REKLAMA

“farmaceuta ma możliwość także wprowadzenia zmian w liście leków, jeśli zauważy jakiekolwiek interakcje, przeciwwskazania czy nieprawidłowo dobrane dawki”

Kolejnym zadaniem farmaceuty klinicznego w USA jest monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów przebywających w szpitalu. Do podstawowych jego obowiązków należy więc analiza wyników badań laboratoryjnych, szczególnie stężenie poszczególnych elektrolitów w osoczu, oznaczanie wskaźników czynności nerek w przypadku terapii niektórymi lekami (uwzględniając szczególnie klirens kreatyniny) oraz czynności wątroby ( ważne jest przede wszystkim oznaczanie wartości aminotransferaz ALAT, AspAT w osoczu). Farmaceuta analizując wyniki dostępnych badań jednocześnie ma możliwość zlecenia kolejnych, w celu kontroli innych parametrów, które mogą być zaburzone podczas przyjmowanie danych leków.

REKLAMA

Farmaceuci są członkami zespołów terapeutycznych, w których skład wchodzą poza lekarzami także pielęgniarki, dietetycy, fizjoterapeuci, często również psycholodzy. Takie zespoły spotykają się regularnie na licznych spotkaniach oraz obchodach, podczas których omawiane są kompleksowo stan zdrowia poszczególnych pacjentów oraz plany dalszego leczenia. Rola farmaceuty klinicznego skupia się tu przede wszystkim na aspektach drogi podania leku, postaci leku, doborze dawki, profilaktycznym wprowadzeniu innych medykamentów oraz sugerowaniu swoich rozwiązań w zakresie doboru leków, co najczęściej kończy się poparciem przez lekarzy. Farmaceuci bardzo często są odpowiedzialni za dobór antybiotyków w zależności od zakresu ich działania i uwzględnienia możliwych skutków ubocznych.

“Farmaceuci są członkami zespołów terapeutycznych, w których skład wchodzą poza lekarzami także pielęgniarki, dietetycy, fizjoterapeuci, często również psycholodzy”

Ponadto farmaceuta monitorując regularnie przebieg farmakoterapii pacjentów często sam dobiera dodatkowe, pomocnicze leki, np. przeciwbólowe, w przypadku nudności czy zaburzeń żołądkowo-jelitowych, nawet bez porozumienia z lekarzem. Współpraca na linii lekarz- farmaceuta w USA oparta jest na wzajemnych zaufaniu i szacunku, co przekłada się na efektywną pracę zespołową w trosce o dobro pacjenta.

 

Apteka szpitalna w USA

Funkcjonowanie aptek szpitalnych w USA znacznie różni się od większości aptek w polskich szpitalach. Bezpieczeństwo farmakoterapii i wysoką jakość usług zapewnia system unit dose. Specjalne maszyny pakują leki z całych opakowań do specjalnych folii zaopatrzonej kodem kreskowym, w której znajduje się pojedyncza tabletka, rzadziej fiolka z lekiem. Następnie leki te są pakowane osobno dla każdego pacjenta i dostarczane w odpowiednich godzinach na oddziały. Szpital, w którym miałam okazję odbywać praktyki, jak i wiele innych szpitali, dysponuje automatycznie dozującym robotem McKesson Robot-Rx pakującym leki do specjalnych kopert przeznaczonych dla każdego pacjenta. Leki są następnie przenoszone z koperty do pudełek w specjalnych „wózkach”, które są dostarczane na oddziały 3 razy dziennie.

Farmaceuci starają się ograniczyć dostarczanie na oddziały leków w fiolkach (ampułki w USA są stosowane bardzo rzadko). W tym celu większość leków, które przed podaniem dożylnym należy rozpuścić, przygotowywanych jest w aptece w warunkach aseptycznych poprzez przeniesienie rozpuszczonego leku do worka z 0,9% NaCl oraz w tej formie dostarczenia go na oddział. Pozwala to ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia leku przed podaniem przez pielęgniarkę bezpośrednio przy łóżku pacjenta oraz ryzyko pomyłki przy przeliczaniu dawek.

Farmaceuci pracujący w szpitalach są odpowiedzialni także za zamawianie leków na dalszą terapię pacjentów w domu. Zazwyczaj leki są odbierane przez pacjenta w aptece otwartej, do której jest zapisany. Pacjent nigdy nie dostaje całego opakowania leku, a jedynie wyliczoną ilość np. tabletek na określony czas leczenia w specjalnych butelkach. Farmaceuci w aptekach otwartych mają dostęp do jego elektronicznej dokumentacji medycznej, co umożliwia wykonywanie przeglądów lekowych oraz realizowanie szeroko rozumianej opieki farmaceutycznej.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ