REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 25 lipca 2018

FDA: siedem nowych rejestracji w czerwcu

Artykuł pochodzi z serwisu
Czerwiec był pracowitym miesiącem dla FDA, która zatwierdziła siedem nowych leków. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) otrzymała wydała 20 nowych zezwoleń od początku roku, z czego jedna trzecia miała miejsce w czerwcu.

Qbrexza

FDA zakończyła czerwic przyznaniem zezwolenia dla leku Qbrexza , rozwiązania terapeutycznego dla osób cierpiących z powodu pierwotnej nadmiernej potliwości pachowej. Pierwotna nadmierna potliwość pachowa dotyczy około 10 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych. Qbrexza (glikopironium) jest środkiem przeciwcholinergicznym wskazanym do miejscowego leczenia pierwotnej nadmiernej potliwości pachowej u dorosłych i dzieci w wieku powyżej dziewięciu lat. Zaprojektowany został do blokowania produkcji potu poprzez hamowanie aktywacji gruczołów potowych. Podmiot odpowiedzialny, firma Dermira podała informację, że ​​lek będzie dostępny dla pacjentów w październiku. Roczna sprzedaż została ustalona na około 200 milionów USD.

Braftovi i Mektovi

Firma Array BioPharma, Inc. uzyskała zgodę na leczenie skojarzone w przypadku czerniaka z przerzutami mutanta BRAF. Nowe leczenie, Braftovi + Mektovi, jest już dostępne na zamówienie w wybranych specjalistycznych aptekach na rynku USA. Braftovi jest doustnym inhibitorem kinazy drobnocząsteczkowej BRAF, a Mektovi jest doustnym małocząsteczkowym inhibitorem MEK, który atakuje kluczowe enzymy w szlaku sygnałowym MAPK (RAS-RAF-MEK-ERK). Przed zatwierdzeniem przez organ regulacyjny, dyrektor generalny firmy Array, Ron Squarer, powiedział BioSpace, że zatwierdzenie leczenia czerniaka jest ważne dla populacji pacjentów ze względu na niskie przeżywalność przerzutowego czerniaka. Również przed zatwierdzeniem przez FDA firma Array opublikowała zaktualizowane wyniki fazy III, które wykazały medianę całkowitego przeżycia (mOS) wynoszącą 33,6 miesiąca dla pacjentów w porównaniu z 16,9 miesiącem mOS dla pacjentów leczonych wemurafenibem (Genborech Zelboraf) w monoterapii.

REKLAMA

Zemdri

Achaogen z siedzibą w południowym San Francisco zdobył zezwolenie dla preparatu Zemdri (plazomycyna) w leczeniu skomplikowanych infekcji dróg moczowych. Preparat Zemdri został dopuszczony do stosowania u dorosłych pacjentów ze skomplikowanymi zakażeniami dróg moczowych, w tym odmiedniczkowym zapaleniem nerek wywołanymi przez niektóre Enterobacteriaceae u pacjentów, którzy mają ograniczone lub nie mają innych możliwości leczenia.

REKLAMA

Epidiolex

Zatwierdzenie przez regulatora Epidioleksu firmy GW Pharmaceuticals było istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, Epidiolex jest pierwszym lekiem FDA dla pacjentów z zespołem Dravet, rzadką postacią epilepsji. FDA udzieliła również zgody na leczenie kolejnej rzadkiej postaci epilepsji, zespołu Lennoxa i Gastauta. Być może bardziej istotnie, zatwierdzenie przez FDA Epidioleksu było przełomowe dla FDA, biorąc pod uwagę, że lek jest pierwszą zatwierdzoną przez FDA terapią zawierającą oczyszczoną substancję leczniczą pochodzącą z marihuany. Epidiolex jest wytwarzany z Cannabidiolu (CBD), składnika chemicznego rośliny Cannabis sativa, popularnie zwanego marihuaną.

EMA ma zająć się Epidioleksem w pierwszym kwartale 2019 roku.

Nocdurna

Opracowany przez Ferring Pharmaceuticals przeparat Nocdurna został zatwierdzony przez FDA do leczenia nokturii z powodu nocnego wielomoczu.  Nocdurna działa na receptory w nerkach, zwiększająca retencję płynów i powodująca wytwarzanie mniejszej ilości moczu w nocy. Nocdurna może powodować hiponatremię.

Moxidectin

Medicines Development for Global Health, organizacja non-profit, uzyskała zgodę na moksydektynę w  leczeniu ślepoty rzecznej (onchocerciasis) u pacjentów w wieku 12 lat i starszych. Ślepota rzeczna jest spowodowana przez pasożytniczego robaka Onchocerca volvulus. MDGH jest pierwszą firmą non-profit, która rejestruje lek w ramach programu weryfikacji pierwszeństwa FDA dotyczącego chorób tropikalnych.

Fulphila

Fulphila Mylana (pegfilgrastim-jmbd), biopodobny lek [lek referencyjny Neulasta firmy Amgen (pegfilgrastym)], została zatwierdzona w celu skrócenia czasu trwania gorączki lub innych objawów zakażenia z małą liczbą neutrofiliu pacjentów poddawanych chemioterapii. Biosimilar został opracowany wspólnie z BioCon. Analitycy przewidują najwyższą sprzedaż w wysokości 554 milionów dolarów w 2022 roku.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ