Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 25 lipca 2018

Gdy o mieszaninie odżywczej wiesz wszystko…

Artykuł pochodzi z serwisu
Wiesz już jakie parametry musi spełniać mieszanina do żywienia pozajelitowego, jakimi parametrami obliczeniowymi się posłużyć, by przewidzieć jej stabilność fizykochemiczną i jak ją sporządzić. Jednym słowem, wiesz wszystko. Prawda?

Niestety, w rzeczywistości czyha jeszcze parę niespodzianek, które mogą zarówno zaskoczyć początkującego farmaceutę, jak i zdarzyć się temu doświadczonemu. Mogą one wynikać z ludzkiej pomyłki czy niewiedzy, ale też z niedoskonałości używanego sprzętu oraz produktów.

Zmiany barwy

Zauważalne gołym okiem zmiany barwy roztworów, zwłaszcza po dodaniu do jednego bezbarwnego roztworu drugiego, dzieciom kojarzyłyby się pewnie z alchemią i czarami. Zresztą, nawet mając podstawową wiedzę chemiczną, nadal mogą wydawać się fascynujące… no chyba, że akurat jesteś w trakcie sporządzania mieszaniny odżywczej i nie jesteś pewien, o czym ta reakcja świadczy i czy pozostaje bez wpływu na jakość leku.

Najczęstszą okazją do obserwacji zmiany zabarwienia roztworu jest dodanie pierwiastków śladowych do aminokwasów. Roztwór staje się lekko opalizujący, czasem nieco wpada w fioletowy lub niebieski. I o ile na początku efekt ten może zaskoczyć, po zastanowieniu jest on całkowicie logiczny. Pierwiastki śladowe, czyli w większości kationy dwu- i trójwartościowe, w połączeniu z aminokwasami tworzą barwne związki kompleksowe. Pomimo niewielkich dodawanych objętości tych pierwiastków, w momencie dodania ich do butelki z roztworem aminokwasów jest to zauważalne. Ale tym lepiej dla nas, bowiem kompleksy te „unieszkodliwiają” kationy, które w innym wypadku mogłyby wpływać negatywnie na stabilność emulsji tłuszczowej.

Inną możliwą, ale zdecydowanie mniej korzystną zmianą barwy podczas sporządzania mieszaniny jest reakcja Maillarda, wieloetapowa reakcja zachodząca między aminokwasami a cukrami redukującymi, powodująca ciemnienie roztworu. I chociaż zawdzięczamy jej apetyczną barwę i aromat pieczywa, w przypadku żywienia pozajelitowego świadczy ona o powstaniu produktów alergizujących i toksycznych. Reakcja zachodzi głównie pod wpływem ciepła, ale wpływ na jej przebieg mają również pH roztworu, rodzaj aminokwasów, obecność tlenu czy czas.

Korki, przeklęte korki!

Większość butelek, np. z roztworami aminokwasów czy emulsji tłuszczowych, a także część fiolek, np. tych z witaminami, wyposażonych jest w szczelne, gumowe korki. Rozwiązanie takie umożliwia nam komfortowe pobieranie roztworu z fiolek nawet w pozycji odwróconej czy też grawitacyjne sporządzanie mieszanin, z butelkami zawieszonymi na stojaku. Niestety, w zależności od jakości i rodzaju danego korka mają one tendencję do kruszenia się i przecinania, a tym samym stwarzają ryzyko dostania się do mieszaniny zanieczyszczenia nierozpuszczalnego, mogącego spowodować zator w naczyniu krwionośnym pacjenta. Aby ryzyko to zminimalizować, zalecane jest używanie igieł o specjalnym, ołówkowym szlifie i z otworem bocznym do pobierania leków, niemniej nigdy nie będzie ono zerowe. W związku z tym obowiązkiem osoby sporządzającej mieszaninę jest baczne zwracanie uwagi na klarowność roztworu i ewentualną obecność takich „okruchów” nie tylko przed rozpoczęciem pracy, ale też po każdym dodatku.

Zabezpieczenie worka przed nieautoryzowanymi dodatkami

Zabezpieczenie worka z mieszaniną odżywczą przed nieautoryzowanymi dodatkami jest postępowaniem zalecanym przez Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, chociaż nie od razu wydaje się to tak oczywiste. Mało komu przychodzi do głowy, że ktoś może próbować dodać coś jeszcze do już sporządzonej mieszaniny, zwłaszcza mając świadomość stopnia skomplikowania całego tego układu i wszystkich aspektów jego stabilności mikrobiologicznej i fizykochemicznej. Niestety, może się to zdarzyć. Bez względu na to, czy miałoby to wynikać z niewiedzy, czy z niezrozumienia „ograniczeń” stawianych przez farmaceutów w składzie worka, stanowi zagrożenie dla jego stabilności i jakości – może dojść do wytrącenia osadu, rozkładu emulsji i wystąpienia zbyt dużych cząstek oraz zakażenia mieszaniny. Jeśli farmaceuta ma odpowiadać za jej skład, należy zminimalizować ryzyko dodania do worka czegokolwiek przez osoby trzecie. Na rynku dostępne są m.in. różne koreczki i nakładki, które mogą do tego służyć.

A czy teraz już wszystko wiesz?

Niestety.

Zdarzyć się może jeszcze np. przedziurawienie worka igłą lub okruchem szkła z ampułki szklanej, sam worek może pęknąć lub okazać się nieszczelny, może nas zaskoczyć wytworzone w fiolce lub butelce nadciśnienie. W przypadku worków przemysłowych zdarza się, że spaw łączący komory okazuje się mocniejszy, niż spawy zewnętrzne worka, i podczas aktywacji dochodzi do jego rozlania. Nie jest niemożliwe także skaleczenie się czy zakłucie. Poza wiedzą i świadomością pewnych zjawisk dochodzą wypadki losowe, i ich wszystkich przewidzieć się po prostu nie da.

Piśmiennictwo

 1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne; Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2017

Artykuł Gdy o mieszaninie odżywczej wiesz wszystko… pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz