REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 12 grudnia 2018

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta

Artykuł pochodzi z serwisu

Wielki Słownik Języka Polskiego jako definicję tytułowego przysłowia podaje taki oto opis: „kłótnia lub rywalizacja dwóch osób lub grup pozwala odnieść korzyść trzeciej”. Przysłowie to zostało przydzielone do kategorii „określenia relacji międzyludzkich” i w mojej ocenie zarówno definicja jak i kwalifikacja tematyczna bezsprzecznie wpisuje się w model, jaki obserwujemy w polskiej służbie zdrowia, a dokładniej rzecz ujmując we wzajemnych relacjach pomiędzy zawodami medycznymi.

Polski system służby zdrowia nigdy nie będzie odzwierciedleniem żadnego ze znanych nam i podziwianych systemów Zachodu. A wynika to z uwarunkowań historycznych, socjoekonomicznych i politycznych. Jednakże w obecnej chwili ma miejsce niezwykła ewolucja idei kompleksowej opieki nad pacjentem. Co ciekawe na przód wysuwają się w niej pielęgniarki. Tymczasem farmaceuci tracą wszystko, o czym mówią od co najmniej kilkunastu lat jako o swoistym celu. Wzajemne niechęci z pewnością nie pomagają odnaleźć się nam w całej sytuacji. I choć nie czujemy wsparcia ze strony bliźniaczych środowisk, nie mamy na swoją obronę zbyt wiele. W moim odczuciu sami się pozbawiamy kolejnych szans, czekając na raj, który nigdy nie nadejdzie.

Opieka farmaceutyczna jest przedmiotem akademickim od kilkunastu lat. Kształcimy farmaceutów z niej w ramach kursów specjalistycznych na farmaceutów klinicznych. Ostatecznie wszyscy, po całej ścieżce edukacji, kończymy z niespełnionymi ambicjami, w aptekach ogólnodostępnych bądź szpitalnych. Ale widzimy tą opiekę zdaje się totalnie wybiórczo. Najchętniej usiedlibyśmy w czystym kitlu za biurkiem, i zza niego informowalibyśmy naszych drogich pacjentów co i jak należy począć z ich farmakoterapią. Tyle w temacie. No i oczywiście poczekamy z realizacją do czasu, gdy będziemy „odpowiednio opłacani”. A co robią inni? Biorą to, co nasze.

REKLAMA

Pielęgniarki jednomyślne… a farmaceuci?

Nie po to przywołuję po raz wtóry uprawienia, jakie w ciągu ostatniego półrocza zaproponowano pielęgniarkom, by się kłócić z ich środowiskiem. Chcę jedynie wskazać, że to nie system jest przeszkodą, ale chyba sami farmaceuci. W czerwcu pojawiła się propozycja porady pielęgniarskiej (czytaj więcej: Kto ma sprawować opiekę?), kilka dni temu kolejna idea poszerzenia kompetencji środowiska pielęgniarskiego o możliwość poszerzenia listy leków, jakie mogą przepisywać, a konkretniej o rozważenie umieszczenia na liście także najsilniejszych leków przeciwbólowych (czytaj więcej: Pielęgniarki będą przepisywać leki opioidowe?). Sześć miesięcy, dwie znaczące propozycje. Co w tym wszystkim z mojego punktu widzenia jest najważniejsze? Brak rozłamu wśród pielęgniarek.

REKLAMA

Nie mam w pamięci sprzecznych deklaracji ze strony środowiska pielęgniarskiego. Nie był ich gdy rozważano możliwość przyjmowania pacjentów, gdy ci przychodzą w celu przedłużenia recepty, uzyskania skierowania na badania, czy kontroli ciśnienia lub poziomu cukru we krwi. Takie kompetencje nie były uwzględnione w ramowym programie kształcenia. Wobec tego pielęgniarki decydując się na swój zawód wcale nie godziły się na dodatkowe obciążenie, odpowiedzialność. A co robimy my, farmaceuci? Gdy atakują nas z zewnątrz w kontekście zwiększenia uprawnień w kwestii szczepień profilaktycznych (czytaj więcej: Miejsce pielęgniarek jest przy pacjentach, a nie przy lekach), my zastanawiamy się, czy w ogóle chcielibyśmy korzystać z takiego przywileju…

Kto nie chce szczepień w aptekach?

Zasmucił mnie fakt, że farmaceuci – jeśli w końcu wywalczyliby sobie możliwość szczepienia pacjentów w aptekach – wcale nie są skorzy do skorzystania z tej możliwości. Jako kontrargumenty pojawiają się obawy o swoje zdrowie i mnożenie przywilejów. Problemem ma być też multizadaniowość, która nie powinna mieć miejsca w aptece, a także przeciążenie dodatkowymi obowiązkami. Skoro nie chcemy tego robić, nie róbmy. Ale jak widać, jeśli nie zaczniemy przyjmować nowych możliwości jako szans rozwoju i wzmocnienia pozycji naszego zawodu, inne grupy z powodzeniem odbiorą nam to, co już mamy albo o co walczymy i zostaniemy z niczym. Zamiast więc kłócić się ze wszystkimi kto ma rację, zacznijmy chcieć robić więcej.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ