REKLAMA
Autor: Rafal Sochacki Opublikowano: 28 lutego 2019

Gdzie studiować farmację? Lista Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Jesteś maturzystą szukającym swojej wymarzonej uczelni? A może już studiujesz farmację i zastanawiasz się, jak wygląda oferta innych uczelni? Liczba wydziałów farmaceutycznych w Polsce nie jest ogromna, ale można się w tym trochę pogubić. W poniższym artykule przedstawię Wam najważniejsze informacje o wszystkich placówkach, w których możecie studiować farmację.

Warszawki Uniwersytet Medyczny

Jest największą i jedną z najstarszych uczelni w naszym kraju. Jej historia zaczęła się ponad 200 lat temu, kiedy w 1809 roku stworzono Akademię Lekarską, którą włączono jako Wydział Lekarski w skład Uniwersytetu Warszawskiego. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 413 studentów, 530 doktorantów i 237 studentów studiów podyplomowych, pracuje prawie 1700 nauczycieli akademickich, w tym 160 profesorów tytularnych (stan pracowników na 30.04.2018).

Początki kształcenia farmaceutów sięgają lat 1809-1817. Prowadzono wtedy dwuletni Kurs Chemiczno-Farmaceutyczny. W dniu 29 stycznia 1926 r. wydano  rozporządzenie powołujące pierwszy w Rzeczypospolitej samodzielny Wydział Farmaceutyczny w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Na nowo powstałym wydziale wprowadzono studia czteroletnie.

REKLAMA

Kandydaci na studia farmaceutyczne na tej uczelni są kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii oraz na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z matematyki bądź fizyki.

REKLAMA

W 2018 roku z 567 kandydatów przyjęto 190 studentów na kierunek farmacja, a próg kwalifikujący do przyjęcia  wynosił 144 punkty. Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej jest prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia 20 marca 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Od 2010 roku uczelnia nosi obecną nazwę. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 4 wydziały: Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje 14 kierunków studiów, w tym od roku również farmację. Kierunek ten jest prowadzony na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej, którego dziekanem jest prof. dr hab. n. med. Anna Jakubowska.

W ubiegłym roku o przyjęcie na farmacje starało się 494 osoby. Limit przyjęć wynosił 60 osób.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krakowski Uniwersytet jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w tym regionie Europy. Ufundowany został 12 maja 1364 roku przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego. Historia akademickiej farmacji w Krakowie sięga jednak dopiero roku 1783, kiedy została utworzona Katedra Farmacji i Materii Medycznej. Ówczesny kurs farmacji trwał dwa lata.

Dzisiaj Wydział Farmaceutyczny szczyci się kompleksem budynków przy ul. Medycznej 9, oddanych do użytku w roku akademickim 1993/1994. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Jacek Sapa, a kierownikiem kierunku farmacja prof. dr hab. Renata Jachowicz.

Kandydaci na farmację w Krakowie muszą napisać maturę rozszerzoną z chemii oraz z drugiego przedmiotu do wyboru (biologia, fizyka, matematyka) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.  W 2017 roku prób punktowy wynosił 71,5 pkt, na 100 możliwych do uzyskania.

Limit przyjęć wynosi 110 osób na studia stacjonarne oraz 60 miejsc na tryb niestacjonarny.

Gdański Uniwersytet Medyczny

Akademia Lekarska w Gdańsku została utworzona 8 października 1945 roku. Początkowo Akademia Lekarska kształciła na dwóch kierunkach studiów: lekarskim i farmaceutycznym. Tradycje nauk farmaceutycznych w Gdańsku sięgają czasów Jana Placotomusa, autora wspaniałych książek i założyciela w 1527 roku pierwszej gdańskiej apteki oraz Jana Schmiedta alias Fabritiusa, współautora najstarszej w Polsce farmakopei wydanej w roku 1665. Akademia Medyczna w Gdańsku 19 maja 2009r. zmieniła nazwę na Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed). Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej jest prof. dr hab. Michał Markuszewski.

W 2017 r. na Wydziale utworzono nowy kierunek – przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny prowadzony we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA. W ubiegłym roku na kierunek farmacja próg punktowy wynosił 110 punktów, przy limicie przyjęć 142 studentów.

O przyjęcie na studia farmaceutyczne mogą ubiegać się osoby zdające na egzaminie dojrzałości chemię i jeden z przedmiotów do wyboru (biologia, fizyka, matematyka) na poziomie rozszerzonym.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Historia kształcenia medycznego we Wrocławiu sięga 1811 roku, kiedy król pruski Fryderyk Wilhelm III przeniósł uniwersytet z Frankfurtu nad Odrą, zwany Viadriną, do Wrocławia, łącząc go z działającą we Wrocławiu od 1702 r. Akademią Leopoldyńską. W obecnym kształcie istnieje od 1950 roku. Utworzono wówczas Akademię Medyczną, początkowo funkcjonującą pod nazwą Akademia Lekarska, która objęła Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny utworzony z dotychczasowego Oddziału Farmaceutycznego. Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej jest prof. dr hab. Halina Grajeta.

Osoby ubiegające się o status studenta farmacji na tym uniwersytecie są przyjmowane na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów chemia i biologia na poziomie rozszerzonym. W czasie rekrutacji 2018/2019 na farmacji dostępne było 170 miejsc (oraz 3 dla cudzoziemców) na studiach stacjonarnych oraz 125 miejsc na studiach niestacjonarnych.

W 2017 roku próg punktowy wynosił 129 punktów.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Rozpoczął swoją działalność 1 października 2002 roku. Powstał z połączenia dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej. Obecnie na pięciu wydziałach i 15 kierunkach studiów kształci się ponad 8000 studentów. Wydział kształci magistrów farmacji na jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz magistrów analityki medycznej, a także magistrów kosmetologii i licencjatów kosmetologii.  Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak. Do rekrutacji mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, którzy zdali na poziomie rozszerzonym maturę z chemii, a także zdali na poziomie rozszerzonym maturę z matematyki bądź biologii (do wyboru).

O kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej decyduje wynik z języka polskiego. Limit miejsc wynosi 147, a próg punktowy w 2017 roku wynosił 242 punkty.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Oficjalnie Uczelnia została  powołana w 1950 r. jako dziesiąta w Polsce Akademia Lekarska. Wkrótce zmieniono jej nazwę na Akademię Medyczną. Główną siedzibą nowo powstałej placówki stał się Pałac Branickich. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej utworzono w Akademii Medycznej w Białymstoku 1 lipca 1977 roku, decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W roku 2001 nastąpiła zmiana nazwy Wydziału na Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Wojciech Miltyk.

W tym roku próg punktowy wynosił 104 punkty. Liczba przyjętych osób wynosiła 126 studentów, na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości z przedmiotów chemia oraz do wyboru biologia, fizyka, matematyka na poziomie rozszerzonym. W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale rozpoczęło naukę 1307 osób (łącznie z doktorantami).

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W 1919 roku tuż po utworzeniu Wszechnicy Piastowskiej (późniejszego Uniwersytetu Poznańskiego), dziekan Wydziału Filozoficznego – prof. Antoni Korczyński, przystąpił do organizacji studiów farmaceutycznych. Założył on afiliowane przy Wydziale Filozoficznym Studium Farmaceutyczne, przemianowane w 1920 roku na Oddział. W dniu 1 października 1947 roku Oddział przekształcono w Wydział Farmaceutyczny. Z dniem 1 stycznia 1950 roku Wydział włączono do struktur nowo powstałej Akademii Lekarskiej, wkrótce przemianowanej na Akademie Medyczną. Dziekanem jest prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko.

W 2018 roku próg punktowy wynosił 110 punktów, co było sumą wyników z egzaminu maturalnego z chemii i biologii na poziomie rozszerzonym.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Historia nauczania medycyny w Lublinie sięga 1944 roku, kiedy to powstał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Farmaceutyczny został utworzony 9 stycznia 1945 roku rozporządzeniem Ministra Oświaty, na wniosek Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W kolejnych latach, w ramach lubelskiej Akademii Medycznej, następowała dalsza stopniowa stabilizacja i rozwój Wydziału.

Na lubelskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 6817 osób, w tym 1336 studentów zagranicznych. Uczelnia wykształciła ponad 12 tysięcy lekarzy, 2 tysiące lekarzy stomatologów, 5 tysięcy farmaceutów i 4 tysiące magistrów pielęgniarstwa. Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej jest prof. dr hab. n. farm. Anna Malm.

W 2018 roku liczba kandydatów na studia farmaceutyczne wynosiła 826 osób. liczba miejsc była równa 149 , a próg punktowy to 220 na 400 możliwych do zdobycia.  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnię powołano w 1948 roku jako Akademię Lekarską z jednym wydziałem lekarskim oraz oddziałem stomatologicznym z siedzibą w Rokitnicy Bytomskiej, rok później przemianowano ją na Śląską Akademię Lekarską, następnie zaś na Śląską Akademię Medyczną im. Ludwika Waryńskiego. W latach siedemdziesiątych minionego wieku Uruchomiono trzy nowe wydziały: Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej w Sosnowcu, a także – w stopniowo oddawanych do użytku obiektach ośrodka w Katowicach-Ligocie – drugi Lekarski oraz Pielęgniarski (włączony z czasem – jako oddział – w strukturę drugiego Wydziału Lekarskiego).

Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej został powołany z dniem 1 lipca 1971 roku mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Zmiana nazwy uczelni ze Śląskiej Akademii Medycznej im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nastąpiła 20 czerwca 2007 roku. Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu jest prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.

W roku 2017 limit przyjęć wynosił 185 osób, a próg punktowy 117.

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum UMK to wyodrębniona część Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zlokalizowana w Bydgoszczy. Jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce. Historia sięga 1984 roku, w którym na bazie Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego Gdańskiej AM utworzono Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Dwadzieścia lat później, z dniem 24 listopada 2004 r., bydgoska Akademia Medyczna połączyła swe siły z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i obie te dwie placówki zostały połączone. Uczelnia zatrudnia około 1300 osób (w tym ponad 760 nauczycieli akademickich) oraz kształci ponad 5500 studentów (w tym ponad 250 obcokrajowców). Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego jest prof. dr hab. Stefan Kruszewski.

W 2018 roku limit przyjęć wynosił 96 studentów, a próg punktowy był równy 105 punktów.


Jak widzicie, w naszym kraju istnieje 11 uczelni, gdzie można studiować farmację. Każda z nich posiada swoją wyjątkowa historię, która ją ukształtowała. Czym waszym zdaniem powinno się kierować przy wyborze uczelni? Na której z nich studiowaliście, lub studiujecie?

Bibliografia:

 1. https://www.wum.edu.pl/
 2. https://www.pum.edu.pl/
 3. https://www.uj.edu.pl/
 4. https://gumed.edu.pl/
 5. https://www.umed.wroc.pl/
 6. https://umed.pl/
 7. https://www.umb.edu.pl/
 8. http://www.ump.edu.pl/
 9. https://www.umlub.pl/
 10. https://sum.edu.pl/
 11. https://www.cm.umk.pl/
 12. https://biologhelp.com/kierunki-medyczne-rekrutacja-2018-2019
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych