REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 6 grudnia 2018

HIV/AIDS – poznaj swój status

Artykuł pochodzi z serwisu

HIV nadal jest głównym problemem globalnego zdrowia publicznego. W 2017 r. około 36,9 milionów ludzi żyło z HIV, w tym 1,8 miliona dzieci).  Około 25% tych samych osób nie wie, że są zakażeni. Od początku epidemii 77,3 miliona ludzi zostało zarażonych wirusem HIV, a 35,4 miliona zmarło na powikłania  AIDS. W ubiegłym roku 940 000 ludzi zmarło w wyniku AIDS. Liczba ta spadła o ponad 51% od szczytu w 2004 roku (w tamtym roku zmarło około 1,9 miliona pacjentów). Ogromna większość osób żyjących z HIV znajduje się w krajach o niskim i średnim dochodzie. Szacuje się, że 66% z nich żyje w Afryce subsaharyjskiej. W tej grupie 19,6 miliona mieszka w Afryce Wschodniej i Południowej, który to region w 2017 roku zanotował 800 000 nowych zakażeń wirusem HIV.

Co to jest „90-90-90”?

Chociaż nastąpił postęp w kierunku celów UNAIDS „90-90-90” dotyczących zapobiegania i leczenia, wydaje się, że jest przy obecnym tempie cele nie zostaną osiągnięte do 2020 r. UNAIDS (ang. The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS) to Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS jest projektem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego celem jest koordynacja i poprawa skuteczności działań poszczególnych krajów w walce z HIV i AIDS. Rezolucję w sprawie rozpoczęcia tego programu podjęła Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ w roku 1994. Realizację programu rozpoczęto w styczniu 1996.

UNAIDS w swoim planie „90-90-90” zakładał, że do 2020 r. 90% wszystkich osób żyjących z HIV będzie znać swój status HIV do 2020 r. Taki sam odsetek wszystkich osób ze zdiagnozowanym zakażeniem HIV otrzyma trwałą terapię przeciwretrowirusową oraz do 2020 r. 90% wszystkich osób otrzymujących leczenie przeciwretrowirusowe będzie miało supresję wirusową. Obecnie status realizacji wygląda następująco:

REKLAMA
 • w 2017 r. trzy czwarte osób żyjących z HIV (75%) znało swój status
 • wśród osób, które znały swój status, cztery na pięć osób (79%) miało dostęp do leczenia
 • wśród osób, które uzyskały dostęp do leczenia, cztery na pięć osób (81%) zostało miało supresję wirusową

Afryka Zachodnia i Środkowa, Europa Wschodnia i Azja Środkowa to regiony, w których pilne działanie jest szczególnie ważne. Tylko w ten sposób świat może osiągnąć cele wyznaczone przez UNAIDS.

REKLAMA

HIV i AIDS w Polsce

Sytuacja w Polsce też nie wygląda kolorowo. Szacuje się, że zarażonych jest nawet 35 tysięcy osób, a połowa może o tym nie wiedzieć. Według danych Państwowego Zakładu Higieny do 31 lipca 2018 r. roku w naszym kraju możemy mówić o 23 311  zakażonych ogółem, 3 627 zachorowań na AIDS (1 398 chorych zmarło). Dane te są gromadzone od początku epidemii (1985 r.)  Na dzień 31.10.2018 r. leczeniem ARV (leczenie antyretrowirusowe) objętych było około 10 925 pacjentów, w tym 104 dzieci. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia. Nosi on nazwę: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 – 2021”.

Tegoroczne obchody światowego tygodnia świadomości na temat AIDS i Światowego Dnia AIDS przebiegły dość spójnie jeśli chodzi o ideę WHO i krajowe organizacje. Tematem 30. Edycji WHO było hasło „Know your status” podczas gdy Krajowe Centrum ds. AIDS wystartowało z kampanią edukacyjną  „Coś Was łączy? Zrób test na HIV”, która zachęca do poznania swojego statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia.

Głównym celem przedsięwzięcia i towarzyszącej mu kampanii „Coś was łączy? Zrób test na HIV” jest umożliwienie bezpłatnego i anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV jak największej liczbie osób. Lepiej jest wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć dobrą jakość życia i mieć zdrowe dzieci. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Co na to farmaceuci?

Dlaczego temat HIV/ADIS powinien być mocniej rozpowszechniony wśród farmaceutów? Pacjenci nierzadko mają z nami częstszy i bardziej systematyczny kontakt niż z lekarzem. Czy coś stoi na przeszkodzie by apteki włączały się w ogólnopolskie akcje informacyjne? Moim zdaniem nie. Farmaceuta jest przedstawicielem zawodu medycznego i zawodu zaufania publicznego. Powinien umieć przekazać podstawowe informacje każdemu, kto zwróci się o pomoc lub poradę.

Oczywiście, nie mamy zastąpić konsultantów z Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych, ale warto umieć wskazać taki punkt (lista dostępna pod adresem https://aids.gov.pl/pkd/) czy dodać, że badanie takie przeprowadzane jest anonimowo, bez skierowania i bezpłatnie. Każdy z nas może w ten sposób włączyć się w podnoszenie świadomości społecznej i dążenie do spełnienie założeń UNAIDS „90-90-90”.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz