REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 17 grudnia 2019

Informacja z Seni dotycząca zleceń na wyroby medyczne

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującymi aktami prawnymi* od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. W chwili obecnej prowadzone są pilotaże projektu aplikacji eZWM, która będzie obowiązkowym narzędziem do wystawiania, weryfikacji i realizacji zlecenia od 1 stycznia 2020 r. Dostęp do aplikacji jest możliwy po zalogowaniu się na stronie: https://ezwm.nfz.gov.pl .

Z uwagi na prowadzone pilotaże i zgłaszane w ich ramach uwagi dotyczące działania aplikacji Biuro Refundacji TZMO S.A. informuje, że szczegółowa instrukcja realizacji zlecenia (wraz z danymi dostępowymi) w eZWM będzie Państwu udostępniona w momencie otrzymania potwierdzenia o naniesionych poprawkach dotyczących systemu, tak aby przekazać Państwu najbardziej aktualne i rzetelne informacje.

REKLAMA

Co warto wiedzieć już dziś?

 •  Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały wystawione oraz wystawione i potwierdzone, będą realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. – warunkiem realizacji zlecenia na obecnym wzorze zlecenia (zgodnym z Rozporządzeniem MZ z dnia 6.12.2013r.) w danym okresie jest ważna karta zaopatrzenia comiesięcznego wydana przez Oddział Wojewódzki NFZ.
 • Proces wystawienia, potwierdzenia i realizacji zlecenia od dnia 1 stycznia 2020 r. ulegnie modyfikacji:
 1. Pacjent otrzyma od osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia druk zlecenia, który zostanie wydrukowany z eZWM, po zweryfikowaniu danych i uprawnień pacjenta. Druk musi być opatrzony pieczątką i podpisem osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia.
  Tylko w przypadku, kiedy osoba uprawniona do wystawienia zlecenia nie ma dostępu do serwisów internetowych i usług informatycznych udostępnianych przez NFZ, konieczne jest potwierdzenie swoich uprawnień przez pacjenta bezpośrednio w Oddziale NFZ.
 2. Pacjent, aby zrealizować zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, udaje się do miejsca realizacji (apteki / sklepu medycznego). Realizator pobiera zlecenie z eZWM, potwierdza i nanosi ewentualne zmiany dotyczące uprawnień pacjenta oraz limitu finansowania i potwierdza wydanie wyrobu medycznego. Kolejna część zlecenia zostaje wydrukowana przez realizatora, który podpisuje się pod zrealizowanym zleceniem. Osoba odbierająca wyrób medyczny potwierdza jego odbiór również podpisując czytelnie druk zlecenia i pozostawia go realizującemu zlecenie.
 •  Od dnia 1 stycznia 2020 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będą wystawiane, weryfikowane i realizowane przy użyciu aplikacji eZWM
 • Od dnia 1 stycznia 2020 r. wystawione zlecenia muszą być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MZ z dnia 2.08.2019 r.
 • Wzór zlecenia obejmuje 4 części (4 strony):

o CZĘŚĆ I (uzupełniana przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia) – 2 strony zlecenia
o CZĘŚĆ II (uzupełniana automatycznie w aplikacji eZWM po weryfikacji zlecenia lub w przypadku negatywnej weryfikacji / braku dostępu osoby wystawiającej zlecenie do eZWM bezpośrednio w Oddziale NFZ) – 1 strona zlecenia
o CZĘŚĆ III i IV (uzupełniana przez osobę realizującą zlecenie i osobę odbierającą wyrób medyczny) – 1 strona zlecenia

REKLAMA
 • Pacjent, aby zrealizować zlecenie, musi pozostawić w miejscu realizacji 3 strony zlecenia

(część I i II), punkt realizacji przekazuje do Biura Refundacji TZMO S.A. w celu rozliczenia zlecenia wszystkie części zlecenia – 4 strony (część I, II, III i IV)

 • Zlecenie wystawione i potwierdzone przy użyciu serwisów i usług informatycznych udostępnionych przez NFZ może być wystawione na max. 12 kolejnych miesięcy od daty wystawienia. Zlecenia niezweryfikowane pozytywnie w eZWM mogą być wystawione na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy od daty wystawienia.
 • Zlecenie może być realizowane częściowo, jednakże w okresach nie krótszych niż 1 miesiąc.
 • Zlecenie może być zrealizowane jednorazowo na okres nie dłuższy niż na 6 miesięcy.

  Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji zamieszczonych na stronie seni.pl w zakładce Profesjonaliści

(DLA APTEK I SKLEPÓW MEDYCZNYCH -> REFUNDACJA), będziemy Państwa również mailowo informować o kolejnych etapach wdrożenia i rozpoczęciu pracy w nowej aplikacji eZWM.

[Źródło: Biuro Refundacji TZMO S.A]

* Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zmieniona: Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515); Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2429); Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1096). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1267). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecania naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).

Czytaj także:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych