REKLAMA
Autor: Adrian Bryla Opublikowano: 26 września 2018

Inhibitory pompy protonowej (IPP) – w jakim kierunku zmierzamy?

Artykuł pochodzi z serwisu
Inhibitory pompy protonowej (IPP), które bezpośrednio hamują wydzielanie jonów wodorowych do światła żołądka, są najskuteczniejszymi lekami stosowanymi w celu zmniejszenia pH soku żołądkowego.

Nadużycie IPP i stosowanie poza wskazaniami

Niska cena i pozornie mała ilość działań niepożądanych IPP sprawiła, że leki te stosowane są powszechnie i jak się okazuje bardzo często niezgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Wśród najbardziej powszechnych pozarejestracyjnych wskazań można wyróżnić:

 • leczenie nieswoistych dolegliwości brzusznych

 • rutynowe włączenie do leczenia IPP jako działanie gastroprotekcyjne

 • profilaktyka wrzodu stresowego u pacjentów z niskim ryzykiem wystąpienia krwawienia

REKLAMA

Dane (przedstawione na wykresie) zebrane podczas wizyt farmaceuty na oddziałach jednego z małopolskich, wielospecjalistycznych szpitali wyraźnie pokazują, że zużycie inhibitorów pompy protonowej (zarówno w postaci doustnej jak i dożylnej) z roku na rok wzrasta. W związku z tym wzrastają koszty leczenia, a także ryzyko wystąpienia interakcji i działań niepożądanych.

REKLAMA

Przeprowadzone badania wykazują, że leczenie lekami z tej grupy szczególnie osób starszych w 25-85% okazuje się być bezpodstawne.

Dlaczego tak się dzieje?

Zastanawiając się nad odpowiedzią na to pytanie można stwierdzić, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest oprócz swego rodzaju „przyzwyczajeń” terapeutycznych, zbyt mała ilość informacji dotyczących wpływu nadużywanych inhibitorów pompy protonowej na śluzówkę żołądka oraz na procesy wchłaniania (zwiększenie wchłaniania digoksyny, antagonistów witaminy K, zmniejszenie wchłaniania przeciwretrowirusowych, przeciwnowotworowych czy witaminy B) co przyczynia się do nierozważnego stosowania (a przez to do nadużywania) leków z tej grupy.

Ryzyko zakażenia jelit

Okazuje się, że osoby przyjmujące w nadmiarze inhibitory pompy protonowej są bardziej narażone na zakażenia jelit. Dlaczego? Na skutek stosowania IPP dochodzi do zmniejszenia różnorodności bakterii. Kwaśne środowisko żołądka uważane jest za istotną barierę przeciwko kolonizacji żołądka i jelita cienkiego przez bakterie wnikające do organizmu drogą doustną
Z powodu zwiększenia pH treści żołądkowej stosowanie IPP może ułatwić wzrost mikroflory jelitowej i zwiększyć ryzyko kolonizacji przez takie drobnoustroje jak Salmonella, Camphylobacter jejuni, Eserichia coli, Vibro cholerae, Listeria, a także C. difficile.

W jednym z przeprowadzonych badań zwiększone stężenie bakterii stwierdzono w soku żołądkowym zdrowych osób leczonych omeprazolem w dawce 20-30mg/dzień przez 2 tygodnie.

Po zaprzestaniu terapii antysekrecyjnej zwiększona kolonizacja bakteryjna ustąpiła. W innym prospektywnym badaniu przeprowadzonym na 47 pacjentach z chorobą wrzodową, wykazano, że procent pacjentów ze zwiększoną liczbą bakterii kolonizujących żołądek i dwunastnicę był znacząco wyższy wśród pacjentów otrzymujących omeprazol w dawce 20mg/dzień przez 4 tygodnie, niż u tych pacjentów którzy otrzymywali cymetydynę w dawce 800mg/dzień.

Wnioski

W ostatnich latach zauważalne jest wyraźne zwiększenie zużycia inhibitorów pompy protonowej. Rośnie także ilość IPP stosowanych niezgodnie z obowiązującymi medycznymi wskazaniami. Przez wiele lat stosowania inhibitorów pompy protonowej okazały się one najskuteczniejszymi lekami obniżającymi pH w żołądku, jednak należy zwrócić większą uwagę na zasadność włączenia ich do terapii w szczególności u pacjentów w wieku podeszłym u których wydzielanie jest fizjologicznie zmniejszone.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz