REKLAMA
Autor: Adrian Bryla Opublikowano: 17 grudnia 2018

Interakcje leków z pożywieniem cz. 3 – Lewofloksacyna

Artykuł pochodzi z serwisu
Leki przeciwbakteryjne to jedne z najczęściej wykorzystywanych farmaceutyków w praktyce klinicznej. Ich skuteczność nie podlega dyskusji, ale może zmieniać się w sytuacji kiedy pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki lub zażywa lek w nieodpowiednim czasie czy też w połączenie z nieodpowiednim pokarmem. To zdecydowanie idealny obszar działania dla farmaceuty klinicznego, który rozwiązując problemy w zakresie wyżej wymienionych interakcji czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu farmakoterapii pacjenta.

Lewofloksacyna

W 3 części cyklu „Interakcje leków z pożywieniem“ przedstawiony zostanie lek przeciwbakteryjny o szerokim spektrum działania, należący do grupy fluorochinolonów – lewofloksacyna, który stosowany jest między innymi w terapii pozaszpitalnego zapaleniu płuc czy też niepowikłanego i powikłanego zakażenia układu moczowego [1].

 

Jedzenie ma znaczenie, ale..

Standardowe pożywienie nie wpływa w sposób istotny na biodostępność lewofloksacyny jednak istnieją produkty żywnościowe, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę gdyż mogą one obniżać biodostępność tego leku.

REKLAMA

 

REKLAMA

Sukralfat

Celem jednego z przeprowadzonych badań była ocena wpływu pokarmu i sukralfatu (soli glinowej siarczanu sacharozy stosowanej jako lek przeciwwrzodowy) na farmakokinetykę lewofloksacyny podanej p.o. w jednorazowej dawce D=500mg.

 

W tym celu w badaniu wzięło udział 24 zdrowych ochotników, którym podana została lewofloksacyna w dawce D=500mg według następujących schematów:

 • na czczo,
 • natychmiast po standardowym wysokotłuszczowym śniadaniu
 • na czczo (ale po 2 godzinach podano 1g sukralfatu).

 

 

 

 

 

 

Indywidualne profile stężenia leku w osoczu w trzech różnych schematach ordynowania zaleconej dawki lewofloksacyny wykazały niewielką różnicę.

Podsumowując

 • Wyniki przeprowadzonego badania stwierdzono, że wchłanianie lewofloksacyny było nieco opóźnione pod wpływem pokarmu, chociaż ogólna biodostępność lewofoksacyny po spożyciu stadardowego, wysokotłuszczowego posiłku nie została zmieniona.
 • Sukralfat podany 2 godziny po zażyciu lewofloksacyny na czczo nie zmienił profilu lewofloksacyny – nie doszło do interakcji między lekami [2].

 

Sok pomarańczowy

Celem kolejnego z przeprowadzonych badań była ocena wpływu soku pomarańczowego na biodostępność lewofloksacyny.

Zdrowi ochotnicy biorący udział w tym badaniu spożywali 200 ml soku pomarańczowego lub wody: 3 razy dziennie przez pierwsze 3 dni, a w czwartym dniu 2 razy. W trzecim dniu każdy z ochotników otrzymał  lewofloksacynę w dawce D=250mg w postaci tabletki, na czczo z 200ml soku pomarańczowego lub wody.
W ciągu 24 godzin od każdego ochotnika pobrano 13 próbek krwi w celu oznaczenia stężenia lewofloksacyny.

Mean serum levofloxacin concentration-versus-time curve of 12 subjects following oral administration of 250 mg levofloxacin single dose with water and with orange juice.

 

 

Wyniki jakie otrzymano wyraźnie wskazują na zmniejszenie Cmax lewofloksacyny w surowicy krwi w przypadku spożycia soku pomarańczowego, co wpłynie na biodostępość leku (w porównaniu z przypadkiem gdzie lewofloksacyna podawana była razem z wodą)
i jego skuteczność terapeutyczną.

Nie jest zatem dopuszczalne, aby lewofloksacyna przyjmowana była razem z sokiem pomarańczowym [3].

 

Sok pomarańczowy, wapń, żelazo, cynk

W kolejnym z przeprowadzonych badań, lewofloksacyna w dawce D=500mg podawana była 16 zdrowym ochotnikom według 3 schematów: a) z 350ml wody; b) z sokiem pomarańczowym wzbogaconym wapniem i z płatkami zbożowymi z chudym mlekiem (całość zawierała 1771 mg wapnia, 22 mg żelaza i 18 mg cynku); c) z sokiem pomarańczowym wzbogaconym wapniem i z płatkami zbożowymi z wodą (całość zawierała 1607 mg wapnia, 21 mg żelaza i 17 mg cynku) [4].

 

 

 

Mean levofloxacin plasma concentrations when coadministered with water, calcium-fortified orange juice/cereal/water (OCW), and calcium-fortified orange juice/cereal/milk (OCM).

Otrzymane wyniki wykazują, że śniadanie bogatsze w wapń, żelazo i cynk powodowało znaczące obniżenie AUC i Cmax oraz wydłużenie tmax w porównaniu z przyjęciem leku na czczo.

 

Summary (Mean ± SD) Pharmacokinetic Parameters of Levofloxacin Administered with Water, Calcium-Fortified Orange Juice and Cereal (OJ/C), and Calcium-Fortified Orange Juice, Cereal, and Milk (OJ/C/M)

 

 

Zalecenia dotyczące stosowania lewofloksacyny p.o.

 • Tabletki należy połykać w całości bez rozgryzania
 • Lek można przyjmować niezależnie od standardowego posiłku ponieważ nie wpływa ono w sposób istotny na biodostępność lewofloksacyny
 • Leku nie należy spożywać razem z pożywieniem uzupełnianym składnikami mineralnymi, dotyczy to szczególnie soku pomarańczowego wzbogaconego wapniem
 • Lek przyjmować 2 godziny przed lub 2 godziny po przyjęciu: soli żelaza, leków zobojętniających sok żołądkowy lub sukralfatu, ponieważ dochodzi do zmniejszenia wchłaniania lewofloksacyny

 

 

 

Bibliografia:

 1. http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/dokumenty/Szp-polit-antyb-MZ.pdf
 2. Lee L. J. i wsp.: Effects of food and sucralfate on a single oral dose of 500 milligrams of levofloxacin in healthy subjects, Antimicrob. Agents Chemother., 1997, 41(10), 2196-2200
 3. Rebeka S. i wsp.: Effect of Orange Juice on Bioavailability of Levofloxacin, The Journal of Applied Research, 8(1), 2008, 34-42
  4. Amsed G.W. i wsp.: Lack of Bioequivalence of Levofloxacin When Coadministered with a Mineral-Fortified Breakfast of Juice and Cereal, J. Clin. Pharmacol., 2003, 43(9), 990-995

 

 

 

 

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ