REKLAMA
Autor: Adrian Bryla Opublikowano: 14 stycznia 2019

Interakcje leków z pożywieniem cz. 6 – Klarytromycyna

Artykuł pochodzi z serwisu
Kolejnym antybiotykiem, przeanalizowanym w aspekcie interakcji z przyjmowanym pożywieniem jest klarytromycyna – makrolid o szerokim spektrum działania bakteriostatycznego wobec bakterii G(+) oraz w mniejszym zakresie wobec bakterii G(-). Istotną klinicznie cechą klarytromycyny jest jej aktywność wobec mikroorganizmów wewnątrzkomórkowych z rodzaju Mycoplasma i Legionella oraz rodziny Chlamydiaceae.

CZY KLARYTROMYCYNA WYKAZUJE INTERAKCJĘ?

W przypadku antybiotyków przedstawionych w poprzednich częściach cyklu “Interakcje leków z pożywieniem” mieliśmy do czynienia ze sporą ilością zaleceń na temat przyjmowanych antybiotyków i spożywanego pokarmu. Czy tak samo jest w przypadku klarytromycyny? Poniżej kilka doniesień, które dostarczą jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

BADANIA

 

POSIŁEK/BRAK POSIŁKU

Celem jednego z przeprowadzonych badań była ocena wpływu pokarmu (śniadania) na wchłanianie klarytromycyny podawanej per os. W badaniu wzięło udział 27 zdrowych ochotników płci męskiej wieku: 35±7 lat, o wzroście: 179±7 cm i wadze: 82±8 kg. Każdy  z ochotników otrzymywał klarytromycynę w dawce D=500 mg, z 240 ml wody, w dwóch schematach:

REKLAMA
 • na czczo (2 godziny przed śniadaniem)
 • 30 minut po śniadaniu

REKLAMA

Mean plasma clarithromycin concentrations after oral administration of 500 mg of clarithromycin

 

Mean plasma 14-hydroxyclarithromycin concentrations after oral administration of 500 mg of clarithromycin

 

Autorzy przeprowadzonego badania wykazali, że pokarm nie wpływa znacząco na biodostępność klarytromycyny i jej czynnego metabolitu jakim jest 14-hydroksyklarytromycyna [1].

 

KLARTORMYCYNA A SOK POMARAŃCZOWY

Celem innego badania była ocena występowania interakcji między klarytromycyną  a sokiem pomarańczowym.

 

W badaniu wzięli udział zdrowi ochotnicy (kobiety i mężczyźni) w wieku 18-55 lat  o normalnej masie ciała. 12 zdrowym ochotnikom (po 12 godzinach bez jedzenia) podana została klarytromycyna w dawce D=500 mg razem z 200 ml soku pomarańczowego lub 200 ml wody. Następnie po upływie 2,5 godziny podane zostało śniadanie.

Mean (SD) serum concentrations of clarithromycin in 12 subjects after oral administration of 500 mg clarithromycin with water and with orange juice

 

 

Bioavailability parameters of clarithromycin administered with water and with orange juice

 

 

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że sok pomarańczowy nie wpływa znacząco na biodostępność klarytromycyny [2].

 

KLARYTROMYCYNA A SOK GREJFRUTOWY

W kolejnym z przeprowadzonych badań oceniono wpływ soku grejpfrutowego na przyjmowaną razem z nim klarytromycynę. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 12 zdrowych ochotników (6 kobiet i 6 mężczyzn) którym podawano do wypicia 240 ml świeżo wyciśniętego soku grejpfrutowego lub 240ml wody a następnie klarytromycynę w dawce D=500 mg. Po upływie 4 godzin podane zostało śniadanie.

Pharmacokinetics of clarithromycin and 14-OH-C when administered with water or grapefruit juice

 

Sok grejpfrutowy wydłużył Tmax klarytromycyny i jej czynnego metabolitu, ale nie miał znaczącego wpływu na pozostałe parametry farmakokinetyczne klarytromycyny [3].

 

ODPOWEDŹ

 

Odpowiedź na pytanie, które postawione zostało na początku dzisiejszego tekstu brzmi : NIE 

 

LISTA ZALECEŃ

Listę zaleceń dotyczących prawidłowego stosowania klarytromycyny w połączeniu z różnymi produktami spożywczymi można ograniczyć do poniższego zdania:

Klartytromycynę można zażywać niezależnie od posiłków, jednak ze względu na działanie drażniące i prokinetyczne w stosunku do przewodu pokarmowego zaleca się, aby antybiotyk ten przyjmowany był po posiłku.

 

 

Bibliografia:

 1. Chu S.Y. i wsp.: Drug-food interaction potential of clarithromycin, a new macrolide antimicrobial, J.Clin.Pharmacol., 1992, 32, 32-36
 2. Arini Setiawati i wsp.: Interaction of erythromycin and clarithromycin with orange juice, Med.J.Indones., 2005, 14(2), 78-86
 3. Kit L. Cheng i wsp.: Effect of Grapefruit Juice on Clarithromycin Pharmacokinetics, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1998, 42(4), 927-929

 

Inne artykuły z cyklu „Interakcje leków z pożywieniem” autora znajdziesz poniżej:

Cytuj ten artykuł jako:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz