REKLAMA
Autor: Adrian Bryla Opublikowano: 23 stycznia 2019

Interakcje leków z pożywieniem cz. 7 – Klindamycyna i Linkomycyna

Artykuł pochodzi z serwisu
Powoli zbliżając się do końca serii artykułów w których poruszana jest tematyka interkacji leków przeciwbakteryjnych z pożywieniem, zajmiemy się dzisiaj klindamycyną i linkomycyną – antybiotykami z grupy linkozamidów o działaniu przede wszystkim bakteriostatycznym oraz bakteriobójczym w stopniu zależnym od stężenia w miejscu zakażenia i od wrażliwości drobnoustrojów.

MECHANIZM

Mechanizm działania przeciwbakteryjnego klindamycyny i linkomycyny polega na blokowaniu biosyntezy białka przez wiązanie z podjednostką 50S rybosomu i zaburzeniami procesu elongacji łańcucha polipeptydowego.

ZALECENIA

Jak wygląda lista zaleceń koniecznych podczas terapii tymi antybiotykami? Co wolno, czego nie, na co zwrócić szczególną uwagę? Niech przedstawione poniżej prace będą odpowiedzią na powyższe pytania.

 

REKLAMA

W badaniu które przeprowadził McGehee i wsp. wzięło udział 12 młodych mężczyz o masie ciała mieszczącej się w przedziale 63,8 – 94,2 kg. Uczestnicy badania otrzymywali dwie doustne dawki (D=500mg) linkomycyny i klindamycyny.

REKLAMA

Jedna z dawek zażywana była na czczo (2 godziny przed zjedzeniem śniadania), natomiast druga dawka zażywana była bezpośrednio po spożytym śniadaniu.

 

Effect on food on concentrations of antibiotic in serum

 

Analizując wyniki tego badania, ale i badania przeprowadzonego przez Wagnera i wsp. widać, że w przypadku klindamycyny pokarm nie wpływa istotnie na biodostępność tego antybiotyku, zatem można go przyjmować niezależnie od posiłków [1, 2].

Z innymi wnioskami mamy do czynienia w przypadku linkomycyny, ale zanim przejdziemy do ostatecznych kokluzji, przyjrzyjmy się kolejnym wynikom z przeprowadzonych eksperymentów.

Wyniki badania jakie przeprowadzili Kaplan i wsp. dowodzą, że zażywanie linkomycyny w połączeniu z pokarmem skutkowało obniżeniem poziomu linkomycyny  w surowicy krwi [3].

McCall i wsp. przeprowadzili badanie w którym wzięło udział 10 zdrowych ochotników, którym podawana była linkomycyna w dawce D=500 mg w 3 różnych schematach:

 • 4 godziny przed śniadaniem,
 • 1 godzinę przed śniadaniem,
 • po śniadaniu.

Po dokonanych pomiarach poziom leku we krwi wynosił odpowiednio 3µg/ml, 2µg/ml, 1µg/ml. W przypadku odzysku leku z moczu, jego wartości również były proporcjonalnie zmniejszone [4].

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i dostępną literaturę można przedstawić następującą listę zaleceń:

 

KLINDAMYCYNA

 • Antybiotyk ten może być zażywany niezależnie od posiłków, jednak ze względu na możliwe drażnienie śluzówki żołądka, lepiej przyjmować ten lek razem z pożywieniem.
 • Zaleca się popijanie leku większą ilością wody, aby nie drażnić wypustu żołądka [5]. 

LINKOMYCYNA

 • Antybiotyk należy zażywać co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.
 • W razie wystąpienia problemów żołądkowych lek ten można przyjmować z jedzeniem lub z mlekiem [5].

 

Bibliografia:

 1. McGehee i wsp.: Comparative studies of antibacterial activity in vitro and absorption and excretion of lincomycin and clinimycin, Am. J. Med. Sci., 1968, 256, 279-292
 2. Wagner J.G. i wsp.: Absorption, excretion and half-life of clinimycin in normal adult males, Am. J. Med. Sci., 1968, 256, 25-37
 3. Kaplan K. i wsp.: Microbiological, pharmacological and clinical studies of lincomycin, Am. J. Med. Sci., 1965, 250, 137-146
 4. McCall C.E. i wsp.: Lincomycin: activity in vitro and absorption and excretion in normal yong men, Am. J. Med. Sci., 1967, 254, 144-155
 5. Drugs.com

 

Inne artykuły z cyklu „Interakcje leków z pożywieniem” autora znajdziesz poniżej:

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz