REKLAMA
Autor: Adrian Bryla Opublikowano: 4 lutego 2019

Interakcje leków z pożywieniem cz. 8 – Cefuroksym

Artykuł pochodzi z serwisu
Znajomość problematyki interakcji pomiędzy żywnością a lekami i świadomość ich znaczenia są niezbędnymi warunkami do tego, aby prowadzona farmakoterapia była skuteczna i bezpieczna. W artykule rozpoczynającym serię “Interakcje leków z pożywieniem” wspomniano, że zachodzące zmiany mogą być niepożądane lub pożyteczne - co wykorzystywane jest w procesie leczenia i właśnie o takim przykładzie pożądanej interakcji można przeczytać w dzisiejszym tekście.

Cefuroksym jest półsyntetyczną cefalosporyną II generacji o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego charakteryzująca się opornością na wiele klasycznych β-laktamaz wytwarzanych przez szczepy oporne na penicyliny, a bakteriobójcze działanie cefuroksymu polega na hamowaniu biosyntezy ściany komórkowej bakterii.

Tradycyjna już w serii artykułów “lista zaleceń” będzie wyjątkowo krótka
w odniesieniu do tego antybiotyku, ale o zaleceniach standardowo – na koniec. Poniżej przedstawiono kilka przykładów przeprowadzonych badań.

 

REKLAMA

Celem badania, które przeprowadził Williams i wsp. była ocena wpływu pokarmu na biodostępność cefuroksymu. W badaniu wzięli udział zdrowi ochotnicy – 12 kobiet (średnia wieku 27 lat, średnia masa ciała 59 kg, średni wzrost 167 cm) i 12 mężczyzn (średnia wieku 30 lat, średnia masa ciała 75 kg, średni wzrost 183 cm). Ochotnicy otrzymali cefuroksym (p.o.) w dawce D=1g na czczo lub 15 minut po standardowym śniadaniu.

REKLAMA

 

 

 

Serum levels of cefuroxime after single 1 g oral dose after fasting and after food

 

Pharmacokinetic parameters of cefuroxime after 1 g cefuroxime axetil after fasting and after food

 

Autorzy badania wykazali, że biodostępność cefuroksymu po śniadaniu była większa niż po spożyciu leku na czczo [1].

W innym badaniu oceniającym wpływ pokarmu na biodostępność cefuroksymu wzięło udział 12 zdrowych ochotników w wieku 21-27 lat i masie ciała 70-90 kg. Każdy
z ochotników otrzymał 1 dawkę cefuroksymu (i.v.) oraz 5 dawek cefuroksymu (p.o.)
w następujących schematach:

 • cefuroksym 500 mg ((i.v.)
 • cefuroksym 500 mg (p.o.) na czczo
 • cefuroksym 125 mg (p.o.) 2 minuty po standardowym śniadaniu
 • cefuroksym 250 mg (p.o.) 2 minuty po standardowym śniadaniu
 • cefuroksym 500 mg (p.o.) 2 minuty po standardowym śniadaniu
 • cefuroksym 1000 mg (p.o.) 2 minuty po standardowym  śniadaniu.

Mean cefuroxime concentrations

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że biodostępność cefuroksymu wynosiła 36% (na czczo) i 52% (po posiłku) w porównaniu z podaniem dożylnym [2].

James i wsp. w swoim badaniu podawali zdrowym ochotnikom cefuroksym (p.o.)
w dawce D=250 mg na czczo lub 15 min po spożyciu standardowego śniadania. Wyniki tego badania także wskazują na to, że posiłek zwiększa biodostępność cefuroksymu [3].

Kolejne z przeprowadzonych badań miało na celu zbdanie wpływu mleka na biodostępność cefuroksymu (podawanego w dawce D=500mg) u dorosłych i u dzieci. Ginsburg i wsp. wykazali, że podawanie cefuroksymu razem z mlekiem zwiększyło biodostępność leku [4].

 

O jakich zaleceniach należy pamiętać podczas farmakoterapii przy użyciu cefuroksymu?
Jak wspomniano na początku – lista zaleceń będzie krótka:

 

Lek powinien być zażywany wraz z posiłkiem

 

 

Bibliografia:

 1. Williams P.E. i wsp.: The absolute bioavailability of oral cefuroxime axetil in male and female volunteers after fasting and after food, J.Antimicrob.Chemother., 1984, 13(2), 191-196
 2. Finn A. i wsp.: Effect of dose and food on the bioavailability of cefuroxime axetil, Biopharm.Drug Dispos., 1987, 8(6), 519-526
 3. James N.C. i wsp.: Pharmacokinetics of cefuroxime axetil and cefaclor: relationship of concentrations in serum to MICs for common respiratory pathogens, Antimicrob.Agents Chemother., 1999, 35(9), 1860-1863
 4. Ginsburg C.M. i wsp.: Pharmacokinetics and Bactericidal Activity of Cefuroxime Axetil, Antimicrob.Agents Chemother., 1985, 28(4), 504-507

Cytuj ten artykuł jako:

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz