REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 16 lutego 2021

Izba przypomina o sprawozdaniu o odpadach. Jakie występują w aptekach?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Jak przypomina Lubelska OIA sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza się na podstawie kart ewidencji odpadów, do prowadzenia których posiadacz odpadów jest zobowiązany na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach. Zgodnie z art. 67 ust 5 ww ustawy ewidencje odpadów powinny być sporządzone za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach w BDO (czytaj również: Oddanie leków do utylizacji za pomocą BDO).

Dopuszcza się wykonanie kart ewidencji odpadów za rok 2020 r. w wersji papierowej. Zarówno w kartach ewidencji odpadów jak i sprawozdaniu, odpady wytworzone z aptek muszą być wykazane w rubryce „poza instalacją”.

Najczęściej występującymi w aptekach odpadami są odpady o kodach:

REKLAMA
  • 18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
  • 18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08
  • 18 01 06 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne,
  • 18 01 07 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne,
  • inne niż wymienione w 18 01 06.

– Sprawozdania należy złożyć terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO – informuje Izba.

REKLAMA

Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO nie wymagają opatrzenia ich podpisem (czytaj również: Sprawozdanie w BDO – krok po kroku…).

– Ponadto zgodnie z art. 40a ust. 1 i art. 40c. dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany do wniesienia opłaty recyklingowej na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana – czytamy na stronie LOIA.

Źródło: ŁW/LOIA

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych