Jak Ministerstwo Zdrowia zamierza walczyć z nielegalnym eksportem leków? | farmacja.pl

Jak Ministerstwo Zdrowia zamierza walczyć z nielegalnym eksportem leków?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-23 10:14:45 /

W odpowiedzi na interpelację posła Jerzego Kozłowskiego, przedstawiciel resortu zdrowia - Marek Tombarkiewicz - przedstawił plany zmian w przepisach, które mają ułatwić walkę z procederem nielegalnego wywozu leków.

Główny Inspektor Farmaceutyczny na przestrzeni ostatnich kilku lat wielokrotnie kierował zarówno do Prokuratora Generalnego jak i podległych mu Prokuratorów zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw związanych z nielegalnym obrotem produktami leczniczymi w ramach tzw. „odwróconego łańcucha dostaw” w kwocie ok. 2 miliardów złotych rocznie.

Jak podkreślał Główny Inspektor Farmaceutyczny w piśmie z dnia 30 października 2015 r., znak: GIF-P-L-076/454/15: „Powiązania jakie można zaobserwować analizując akta postepowań administracyjnych prowadzonych przez organy Inspekcji Farmaceutycznej dają natomiast podstawy do twierdzenia, iż doszło do powstania zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się nielegalnym obrotem produktami leczniczymi. Z naszych dokumentów, które przekazaliśmy do ABW, CBA, Policji oraz prokuratur różnych szczebli łącznie z Prokuratorem Generalnym wynika, że jest to zorganizowana grupa złożona z byłych i obecnych prokuratorów, lekarzy i farmaceutów.”.

- Obecnie Główny Inspektor Farmaceutyczny w ramach realizacji swoich zadań współpracuje z różnymi instytucjami oraz służbami. Współpraca ma na celu pełniejszą realizację zadań, jakie na Inspekcję Farmaceutyczną nakłada Ustawa Prawo Farmaceutyczne oraz Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejmowana jest współpraca zarówno na poziomie operacyjnym (m.in. CBŚP, Policja, Urzędy Skarbowe), jak i na poziomie szerszym, dla znalezienia wyjścia z problemów, jakie pojawiają się na rynku farmaceutycznym – pisze w odpowiedzi na interpelację posła Jerzego Kozłowskiego, Marek Tombarkiewicz.

Główny Inspektor Farmaceutyczny sygnalizował Panu Krzysztofowi Łandzie – Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia, iż wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni są zastraszani przez przedsiębiorców, w szczególności przedstawił sprawę Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
Należy jednakże podkreślić, iż w związku z faktem, iż wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni są kierownikami wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, to podlegają bezpośrednio wojewodzie i tylko on może podjąć ewentualne działania w celu zapewnienia ochrony swoim pracownikom. Główny Inspektor Farmaceutyczny informował jednak o docierających do niego sygnałach odpowiednich wojewodów i Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego.

W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi przekazano do Ministerstwa Zdrowia propozycje wzmocnienia Inspekcji Farmaceutycznej. Wskazano m.in. na konieczność:

1) wprowadzenia możliwości nakładania mandatów w czasie inspekcji;
2) wyłączenia możliwości zgłaszania sprzeciwu na czynności kontrolne (wyłączenie stosowania art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Obecnie zgłoszenie sprzeciwu wstrzymuje inspekcję/kontrolę;
3) wprowadzenia możliwości uzyskania asysty Policji w trakcie inspekcji;
4) wprowadzenia prawo do wejścia do pomieszczeń przylegających do hurtowni;
5) wprowadzenia możliwości przeszukania zamkniętych szafek etc;
6) wprowadzenia odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń podczas czynności kontrolnych;
7) wprowadzenia możliwości rozpoczęcia inspekcji po okazaniu legitymacji służbowej;
8) wprowadzenia sankcji pieniężnych za brak przekazania żądanej przez inspekcję dokumentacji (teraz można cofnąć zezwolenie – jest to proces długotrwały i wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego).

W Ministerstwie Zdrowia został powołany Zespół ds. opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, którego zadaniem jest m.in. opracowanie przepisów, które będą miały na celu zarówno wzmocnienie pozycji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jak i wprowadzenie mechanizmów ograniczających wywóz leków za granicę.

Źródło: Biuro Poselskie Jerzego Kozłowskiego

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj