Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 13 sierpnia 2018

Jak nie zginąć wśród żywienia? Przewodnik po workach RTU

Artykuł pochodzi z serwisu
Stając przed wyborem odpowiedniego worka RTU do żywienia pozajelitowego można się zagubić, niezależnie czy dokonuje się tego wyboru na etapie wystawiania recepty, konsultowaniu tej decyzji, czy też np. podczas przygotowywania przetargu, co wynika z mnogości dostępnych składów i wielkości. Z tego powodu warto się przyjrzeć różnicom między poszczególnymi workami, żeby zrozumieć, czemu musimy mieć wybór.

Zawsze należy pamiętać, by worki te suplementować zgodnie z zaleceniami producenta i zapotrzebowaniem pacjenta na poszczególne preparaty. Tabele bezpiecznej suplementacji worków różnych producentów znajdziemy w Farmaceutycznych Standardach sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dokładne dane dotyczące aktywacji, suplementacji i stabilności poszczególnych worków można uzyskać także od ich producentów.

Jakie podanie?

Jednym z pierwszych pytań jakie należy sobie zadać wybierając worek z mieszaniną do żywienia pozajelitowego dla pacjenta jest to, jakim dostępem żylnym już dysponujemy lub jaki jest planowany. Jeśli pacjent ma założone wkłucie centralne, dostępne są dla niego w zasadzie wszystkie worki przemysłowe, natomiast jeśli nie ma takiej możliwości, i pacjent ma tylko dostęp obwodowy, ich wybór będzie znacznie ograniczony (tab.1). W tym drugim przypadku podanie większych ilości białka i energii jest często problematyczne i wiąże się z przetoczeniem dużych ilości płynów. Ponadto wśród worków tych tylko jeden jest workiem dwukomorowym (Nutriflex Peri), dającym możliwość podania żywienia bez emulsji, np. w przypadku znacznej hipertrójglicerydemii. Biorąc pod uwagę osmolarność mieszanin można rozważyć również podanie obwodowe worka Clinimix N915E, jednak zgodnie z jego Charakterystyką Produktu Leczniczego jest przeznaczony do podania centralnego (jego producent przyjął granicę 800mOsm/l).

Ile białka, ile kalorii?

Podstawowymi parametrami branymi pod uwagę przy wyborze worka jest jego kaloryczność i zawartość białka. W różnych workach aminokwasy oraz glukoza i tłuszcze (w przypadku worków trójkomorowych) znajdują się w różnych proporcjach – współczynnik białkowo-kaloryczny waha się od 60 (SmofKabiven Extra Nitrogen) do nawet 174 (Multimel N5-800E). Przy workach dwukomorowych (tab.2) należy brać pod uwagę, że wartość tego współczynnika nie jest ostateczna, gdyż wymagają one jeszcze uzupełnienia emulsją tłuszczową (chyba że istnieją do tego przeciwwskazania). W przypadku pacjentów otrzymujących energię również z innych źródeł lub o małym zapotrzebowaniu energetycznym, a dużym białkowym, warto rozważyć worki RTU o niskiej wartości tego parametru.

Nie należy zapominać, że wraz z białkiem i energią w parze idą elektrolity. Z jednej strony w wielu przypadkach należałoby uzupełnić je do należnych poziomów, o czym można zapomnieć, ulegając złudzeniu, że to mieszaniny „gotowe do użycia”. Z drugiej jednak nie zawsze pożądane jest zwiększanie ich podaży wraz ze zwiększaniem podaży podstawowych składników w kolejnych dniach, np. podczas włączania żywienia. W sytuacjach, gdy wskazane jest ograniczenie podaży wybranych jonów, poza komponowaniem składu mieszaniny od podstaw alternatywą są jeszcze przemysłowe worki bezelektrolitowe, takie jak Olimel N9 lub SmofKabiven EF. Poza śladową ilością fosforanów zawartych w roztworze aminokwasów są one wolne od elektrolitów, które w związku z tym można uzupełniać zgodnie z konkretnymi potrzebami pacjenta, oczywiście przestrzegając przy tym zaleceń producenta.

Jaka emulsja tłuszczowa?

Kolejną różnicą między workami przemysłowymi jest emulsja tłuszczowa, która pomimo występowania w niemal identycznych stężeniach we wszystkich workach do podania centralnego i w  nieidentycznych, ale zbliżonych do siebie stężeniach w workach do podania obwodowego, różni się rodzajem, gdyż każdy z producentów używa roztworów własnej firmy. Różnią się one między sobą obecnością poszczególnych składników (jak np. oleju z oliwek lub oleju rybnego) oraz ich wzajemnymi proporcjami, z czego wynikają również ich właściwości. Emulsje wyprodukowane z oleju sojowego zawierają np. nadmiar wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w stosunku do zalecanych ilości, ponadto nie dostarczają niezbędnych kwasów Ω-3 i Ω-6. Z drugiej strony natomiast np. emulsje z dodatkiem oleju rybnego są przeciwwskazane przy ciężkich zaburzeniach krzepliwości krwi. W poszczególnych workach znajdziemy następujące typy emulsji:

 • w workach typu Kabiven – emulsję typu Intralipid, złożoną z oleju sojowego;
 • w workach Nutriflex, Nutriflex Lipid i Lipoflex – emulsję Lipofundin MCT/LCT, będącą mieszaniną oleju sojowego i triglicerydów nasyconych średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych;
 • w workach Nutriflex Omega – emulsję LIPIDem, podobną do poprzedniej, w której część oleju sojowego została zastąpiona przez triglicerydy kwasów Ω-3;
 • w workach Multimel i Olimel – emulsję ClinOleic, złożoną z oleju z oliwek oraz sojowego;
 • w workach SmofKabiven – emulsję SMOFLipid, mieszaninę oleju sojowego, rybnego, oleju z oliwek oraz triglicerydów nasyconych średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Jaka wielkość worka?

Gdy wiemy już czy wybieramy worek do podania obwodowego  czy centralnego, dwu- czy trójkomorowy, z elektrolitami czy bez, o większej czy mniejszej zawartości azotu, pora przyjrzeć się ostatniemu parametrowi, czyli dostępnym wielkościom opakowań. Worki o małej objętości przydają się przy włączaniu żywienia pozajelitowego, przy żywieniu pozajelitowym częściowym, czy przy przechodzeniu z żywienia pozajelitowego na dojelitowe. Ważne jest także, by wachlarz dostępnych objętości pozwalał na płynne zwiększanie i zmniejszanie podaży azotu i energii w zależności od potrzeb pacjenta.

Piśmiennictwo:

 1. Charakterystyki produktów leczniczych wymienionych worków RTU oraz emulsji tłuszczowych
 2. Sobotka L. i in.; Podstawy żywienia klinicznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2013
 3. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne; Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o. 2017

Artykuł Jak nie zginąć wśród żywienia? Przewodnik po workach RTU pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz