Autor: Mateusz Jabłoński Opublikowano: 7 czerwca 2018

Jak rozpoznać Atopowe Zapalenie Skóry (AZS)? – wytyczne

Artykuł pochodzi z serwisu

Atopowe zapalenie skóry (AZS), inaczej wyprysk atopowy bądź też egzema to przewlekła jednostka chorobowa skóry o podłożu zapalnym, której cechą charakterystyczną są naprzemiennie występujące okresy remisji i zaostrzeń objawów. Z jednej strony często spotykamy się w aptece z tym schorzeniem. Czy jednak umiemy odpowiedzieć na pytanie jak rozpoznać Atopowe Zapalenie Skóry (AZS)?

jak rozpoznać atopowe zapalenie skóry
Jak rozpoznać atopowe zapalenie skóry? fot. Shutterstock

Rozpowszechnienie AZS i jego etiopatogeneza

Atopowe zapalenie skóry to choroba przede wszystkim wieku niemowlęcego i dziecięcego, co nie zmienia faktu, iż możliwe jest jej występowanie również u osób dorosłych (odsetek chorych na AZS w wieku powyżej 18 r.ż. waha się między 0,9-1,4%).
Największa ilość zachorowań (początków choroby) ma miejsce przed ukończeniem 1 r.ż. (blisko 60% wszystkich przypadków), zaś przed ukończeniem 5 r.ż. choroba objawia się u 90% chorych z kręgu ryzyka.
AZS coraz częściej uwidacznia się wśród nowonarodzonych dzieci. Obecnie prawie u 20% noworodków stwierdza się występowanie AZS. Do głównych czynników ryzyka wystąpienia AZS zaliczyć można:

 • Coraz powszechniejsze występowanie alergii pokarmowej (w wieku dziecięcym) i alergii powietrznopochodnej (w okresie dojrzewania i okresie dorosłości)
 • Występowanie atopii w rodzinie
 • Specyficzne uwarunkowania genetyczne
 • Defekt bariery naskórkowej.

Nie ma jasno określonej przyczyny zainicjowania egzemy u danej osoby, niemniej jednak etiopatogeneza choroby zakłada udział czynników genetycznych, środowiskowych, alergicznych i odpornościowych. W ich wyniku dochodzi do zwiększonej syntezy przeciwciał IgE, co z kolei prowadzi do wzrostu wydzielania cytokin zapalnych. Dochodzi do upośledzenia naturalnego stanu fizjologicznego skóry, czego efektem jest obniżona hydratacja, zwiększona utrata wody oraz wzrost pH.

Jak rozpoznać Atopowe Zapalenie Skóry (AZS)?

Rozpoznania i diagnozy AZS dokonuje się, poprzez stwierdzenie występowania co najmniej 3 kryteriów głównych, do których zaliczamy:

 1. Świąd
 2. Specyficzne umiejscowienie zmian (u dzieci od 3 r.ż., młodzieży i dorosłych zmiany skórne obejmują głównie zgięcia łokciowe i kolanowe, twarz i szyję)
 3. Naprzemiennie występujące okresy remisji i zaostrzeń, przewlekły charakter choroby
 4. Występowanie atopii w rodzinie chorego.

Dodatkowo wyróżnia się kryteria mniejsze, jednak ich rola sprowadza się jedynie do dodatkowego potwierdzenia rozpoznania. Zalicza się do nich: suchość skóry, zwiększone stężenie IgE, dodatnie wyniki skórnych testów alergicznych, świąd po wysiłku (pod wpływem potu), zapalenie spojówek lub alergiczny nieżyt nosa, okresy zaostrzeń objawów pod wpływem zwiększonego stresu.

Zajrzyj do linku jeśli chcesz wiedzieć jak rozpoznać Alergiczny Nieżyt Nosa.

Działania prewencyjne w AZS

Przeciwdziałanie okresom zaostrzenia to istotny czynnik w kontekście zapewnienia choremu właściwego komfortu życia. Główne zalecenia profilaktyki opierają się na unikaniu czynników drażniących i potęgujących nieprzyjemne objawy, tj.:

 • Sytuacji stresowych
 • Ubrań drażniących skórę (wełnianych)
 • Mydła i środków wysuszających skórę
 • Alergenów (pokarmowych i powietrznopochodnych)
 • Bakteryjnych i grzybiczych infekcji skórnych
 • Intensywnego wycierania ciała po kąpieli (zaleca się delikatne osuszanie).

To jest pierwsza część artykułu. Wkrótce pojawi się druga część – Jak leczyć Atopowe Zapalenie Skóry.

Tymczasem zajrzyj: Glikokortykosteroidy miejscowe – porównanie siły działania.

Literatura:

 1. Atopowe zapalenie skóry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Stanowisko ekspertów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Lekarz POZ, 1/2015
 2. Atopowe zapalenie skóry – informacje naukowe Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych
 3. Rozpoznawanie i leczenie atopowego zapalenia skóry u dzieci i dorosłych. Konsensus grupy PRACTALL European Academy of Allergology and Clinical Immunology I American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10.2018, mp.pl
 4. Postępowanie profilaktyczno-lecznicze w atopowym zapaleniu skóry, Woźniak, Szyling, Zagórska, Klinika Pneumonologii i Alergologii WUM, warsztaty szkoleniowe, 2014
 5. Nowy algorytm leczenia atopowego leczenia skóry o łagodnym i średnim nasileniu objawów klinicznych: miejscowe stosowanie pimekrolimusu w kremie 1%, Magdalena Czarnecka-Operacz, Alergoprofil 2014, Vol 10, Nr 4, 5-8

Artykuł Jak rozpoznać Atopowe Zapalenie Skóry (AZS)? – wytyczne pochodzi z serwisu aptekarz.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz