Jest porozumienie między GIF i NIA | farmacja.pl

Jest porozumienie między GIF i NIA

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-07-27 09:13:03 /

21 lipca br. p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt i Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska - Rutkowska podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ustanawiania i zmiany kierowników aptek.

Porozumienie reguluje tryb wyrażania opinii samorządu aptekarskiego w wymienionym wyżej zakresie w postępowaniach prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne. Na mocy porozumienia wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni na etapie gromadzenia dowodów będą występować do okręgowych izb aptekarskich właściwych ze względu na adres apteki, o wyrażenie opinii w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Opinia taka będzie stanowiła dowód w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wraz z wnioskiem o wyrażenie opinii w postępowaniu, WIF będzie przekazywał OIA dokumentację umożliwiającą wyrażenie opinii, z wyłączeniem dokumentów zawierających tajemnice prawnie chronione. Znajdą się wśród nich dane kierownika lub kandydata na kierownika apteki oraz dane przedsiębiorcy prowadzącego aptekę lub który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia - a w przypadku postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia, podstawę prawną i faktyczną uzasadniającą wszczęcie postępowania.
Na mocy porozumienia, WIF będzie mógł uzyskać potwierdzenie od OIA, że osoba pełniąca funkcję kierownika apteki spełnia wymagania niezbędne do pełnienia tej funkcji, a nie tylko w sytuacji gdy farmaceuta ubiega się o funkcję kierownika apteki.

Treść porozumienia dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Źródło: GIF

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj