REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 13 maja 2019

Kalendarz szczepień w Polsce – co warto o nim wiedzieć?

Artykuł pochodzi z serwisu

Kalendarz szczepień to nazwa Programu Szczepień Ochronnych (PSO), który każdego roku jest ogłaszany w Załączniku do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego. W Polsce powstawał on w latach 1955-1963. Aktualny kalendarz został udostępniony do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

(fot. shutterstock)

Funkcjonuje na podstawie art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z tym aktem prawnym osoby przebywające na terenie Polski są zobowiązane do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

REKLAMA

Program Szczepień Ochronnych (PSO) składa się z czterech części obejmujących:

 • szczepienia obowiązkowe,
 • szczepienia zalecane,
 • informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym,
 • ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień.
REKLAMA

Powstawanie kalendarza szczepień

W tworzeniu Programu Szczepień Ochronnych (PSO) zaangażowanych jest wielu ekspertów, lekarzy pediatrów, zakaźników, specjalistów ochrony zdrowia i epidemiologów. W jego opracowaniu biorą udział także konsultanci krajowi z różnych dziedzin medycyny.

Kalendarz szczepień powstaje na podstawie danych dotyczących bieżącego stanu epidemiologicznego chorób zakaźnych w Polsce, statusu materialnego kraju oraz rekomendacji wcześniej wspomnianych specjalistów.

Biorą oni pod uwagę potwierdzone wyniki badań klinicznych i obserwacyjnych, aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i krajach sąsiadujących oraz zalecenia dotyczące szczepień obowiązujące za granicą.

Czy szczepionki zawierają szkodliwe metale ciężkie?

Indywidualny Kalendarz szczepień

Jeżeli nie udało się zrealizować obowiązującego kalendarza podanego w Programie Szczepień Ochronnych (PSO), lekarz może ustalić indywidualny program szczepień ochronnych. Najczęściej dotyczy to dzieci i wynikać może np. z braku zgody rodziców, niekompletnej dokumentacji dotyczącej immunizacji czy choroby powodującej opóźnienia w realizacji. Może być także skutkiem powrotu dziecka do Polski z kraju, w którym obowiązywał inny kalendarz szczepień.

Opracowanie takiego spersonalizowanego programu lekarz powinien dokonać w oparciu o dokumentację pacjenta dotyczącą wykonanych szczepień (karta szczepień, książeczka zdrowia lub zaświadczenie o wykonaniu szczepienia). Zaleca się, aby indywidualny kalendarz był jak najszerszy, co w praktyce oznacza włączenie do niego także szczepień zalecanych.

Szczepienia obowiązkowe w Polsce w 2019 roku

Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą szczepieniom obowiązkowym w Polsce powinny poddawać się osoby do 19 roku życia oraz dorośli z grup szczególnie narażonych. Niski status finansowy nie jest przeszkodą do ich wykonania, ponieważ są refundowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Należą do nich szczepienia przeciwko:

 • gruźlicy,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B),
 • błonicy, tężcowi i krztuścowi,
 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),
 • inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu B (Hib),
 • odrze, śwince, różyczce,
 • pneumokokom,
 • ospie wietrznej.

W Załączniku do Komunikatu GIS określono dokładnie ilość dawek, wiek pacjentów oraz grupy szczególnie narażone, u których należy wykonać powyższe szczepienia. Istnieje możliwość immunizacji inną szczepionką niż zakupiona przez ministra z przeznaczeniem dla właściwej grupy docelowej, ale wtedy jej koszt ponosi osoba szczepiona (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku dziecka).

Kiedy warto dodatkowo się zaszczepić?

Szczepienia zalecane w 2019 roku

Nie są one finansowane przez Ministra Zdrowia, ale lekarz ma obowiązek poinformowania o nich rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Fakt przekazania tej informacji bywa nawet umieszczany w dokumentacji medycznej pacjenta.

Aktualnie zalecane są szczepienia przeciwko:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (wzw A),
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) – u grup nie wymienionych w szczepieniach obowiązkowych,
 • ospie wietrznej (u osób wcześniej niechorujących lub kobiet planujących ciążę, które nie przeszły ospy wietrznej),
 • grypie,
 • rotawirusom,
 • pneumokokom (u dzieci z grup ryzyka do 5 r.ż. niezaszczepionych w ramach szczepień obowiązkowych lub u dorosłych powyżej 50 r.ż.),
 • meningokokom,
 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka (Human Papillomavirus, HPV),
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu,
 • cholerze,
 • durowi brzusznemu,
 • wściekliźnie,
 • żółtej gorączce.

Alternatywny program

Program Szczepień Ochronnych (PSO) może być także prowadzony z wykorzystaniem równoważnych szczepionek, ale dostępnych w innych skojarzeniach. W tym przypadku lekarz także ma obowiązek poinformowania o możliwości takiego harmonogramu immunizacji dziecka.

Podstawowe zasady, jakie powinny być przestrzegane to zachowanie właściwych odstępów i ogólnych zasad schematu szczepień określonych w Załączniku do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego. Argumentami przemawiającymi za wyborem alternatywnego kalendarza są ograniczenie liczby wkłuć, a w konsekwencji bólu i stresu dla dziecka, szersza ochrona i lepszy profil bezpieczeństwa.

Najbardziej charakterystycznym przykładem jest szczepionka pięcio- lub sześciowalenta, będąca rozszerzeniem bezpłatnej obowiązkowej szczepionki DTP. W tym przypadku jedno wkłucie poza uodpornieniem na błonicę, tężec i krztusiec zapewnia także ochronę przeciwko polio i Hib (5 w 1) lub dodatkowo wzw B (6 w 1).

Bibliografia:

 1. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/T/D20081570L.pdf;
 2. https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/akt.pdf;
 3. szczepienia.pzh.gov.pl/.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz