Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 9 sierpnia 2018

Kodeks Etyki Aptekarza RP do poprawy. I to gruntownej!

Artykuł pochodzi z serwisu

W ostatnim czasie Twitter stał się miejscem gorących i interesujących dyskusji między farmaceutami. Jedna z toczących się w ostatnim czasie dotyczyła konieczności zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza RP. Za jego gruntowną poprawą opowiedział się m.in. Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jego zdaniem farmaceuci skazywani przez sądy powszechne np. za przemoc, powinni być eliminowani z tego zawodu…

Dyskusja o standardach etycznych farmaceutów nadal trwa na Twitterze (fot. Twitter)

– Kodeks Etyki Aptekarza Rp jest do poprawy i to gruntownej. Farmaceuta musi zachowywać się etycznie bez przerwy, a nie tylko w pracy. Nie bije żony i dzieci, nie wyłudza kredytów, nie narkotyzuje się, nie pozwala sobie na wulgarność, nie hejtuje i tak dalej. Tak aby OROZ i OSA nie miał wątpliwości – stwierdził na Twitterze Michał Byliniak, wiceprezes NRA i prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie.

Ta opinia rozpoczęła wieczorną dyskusję między farmaceutami na Twitterze, dotyczącą ewentualnego kierunku i celu zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza RP.

– A definicję np. hejtowania OROZ [Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej] będzie sobie ustalał dowolnie czy z automatu każda krytyczna wypowiedź na temat innego farmaceuty będzie się łapać na OROZ? – pytał Wojciech Olender, aptekarz z Opola.

– Z mojej perspektywy nie da się hejtu zlikwidować jakimikolwiek zmianami w KEA czy u.o.i.a. Takie próby wręcz go nasilą. Hejterzy dzięki RODO stali się jeszcze bardziej anonimowi. A żeby ich ukarać najpierw trzeba ich złapać – zauważył mgr farm. Łukasz Waligórski.

Michał Byliniak zapewnił jednak, że celem zmian w KEA nie ma być hejt.

– Hejtuje się osoby publiczne, które muszą być na to uodpornione. Celem jest jasne wyrażenie, że standardy etyczne farmaceuty nie zaczynają się i nie kończą się w aptece – przekonywał Byliniak. – Kara jest kwestią wtórną, jako środowisko musimy najpierw określić co jest nieakceptowalne.

– Wykonywanie zawodu zaufania publicznego zobowiązuje. Inaczej to jest hipokryzja. Farmaceuta skazany przez sąd powszechny za przemoc – out z zawodu – podkreślił Michał Byliniak. – Nie ma miejsca na samosądy w ramach samorządu, ale jeżeli chcemy aby w zawodzie był porządek musimy wyciągać wnioski z przeszłości.

Wiceprezes NRA zwrócił uwagę na istniejące już standardy zachowań farmaceutów, jakie funkcjonują między innymi w Wielkiej Brytanii, stworzone przez General Pharmaceutical Council (GPhC).

– Ja uważam, że ich wytyczne w tej materii są ok. Tak samo jak sankcje, które widać w załączonym pliku – przyznał Michał Byliniak, dodając, że obecny Kodeks Etyki Aptekarza RP nie dotyka m.in. kwestii kontrowersyjnych czy obraźliwych wypowiedzi farmaceutów i samo to jest przesłanką do dyskusji.

– Pytanie tylko czy takie zapisy w KEA będą zgodne z konstytucyjną wolnością słowa? – zwrócił uwagę Łukasz Waligórski.

– Wolność słowa kończy się tam gdzie zaczyna się obrażanie, molestowanie, wyszydzanie innymi słowy wchodzenie w to co już jest penalizowane w KK, który raczej jest zgodny z Konstytucją – argumentował Michał Byliniak.

Łukasz Waligórski zwrócił w tym kontekście uwagę, że jeśli ktoś czuje się urażony przez farmaceutę, może skorzystać Kodeksu Karnego i zgłosić sprawę na policję lub do sądu.

– W mojej opinii zmiana KEA nic nie da, bez zmian w ustawie o izbach. To nie zakazy mają działanie profilaktyczne, a kary. A przy obecnych karach Sądów Aptekarskich, każdy zakaz jest śmieszny – argumentował Waligórski.

– To prawda – przyznał Michał Byliniak. – Ale bez zmiany KEA zmiany w karach też niewiele wniosą. Kluczem jest rozumienie czym są zawody zaufania publicznego i jakimi przymiotami powinny charakteryzować się osoby je wykonujące. Wybacz ale nie wierzę w etyczność osób skazanych za przestępstwa umyślne z KK.

– Jak widać każda władza ma inklinacje do kneblowania głosów mało pochlebnie się o niej wyrażających – zauważył z kolei Wojciech Olender. – Czy już się załapałem na OROZ i skazanie przez OSA co automatycznie będzie mnie pozbawiało biernego prawa wyborczego?

W dyskusji Marcin Piątek wskazywał natomiast, że obecne brzmienie KEA zabrania farmaceutom między innymi promowania w aptece i poza nią rozwiązań jakościowych – nawet niepłatnych. W artykule 19, ust. 1 Kodeksu można bowiem przeczytać, że „Aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami.”

– Nie tylko ciężko przy tym zapisie promować siebie, nazwisko, pośrednio miejsce pracy, ale także swoje rozwiązania i swój, często charytatywny, zapał – stwierdził Marcin Piątek.

Dyskusja nadal trwa…

Źródło: Twitter

Tagi:

Artykuł Kodeks Etyki Aptekarza RP do poprawy. I to gruntownej! pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz