REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 15 czerwca 2018

Kolejki do lekarzy to choroba. Czy farmaceuci są na nią lekarstwem?

Artykuł pochodzi z serwisu

„Wprowadzenie do aptek refundowanej opieki farmaceutycznej usprawni cały system ochrony zdrowia. Praca farmaceutów, odpowiedzialnych za nadzór nad farmakoterapią, pozwoli odciążyć lekarzy, głownie tych rodzinnych, nie wchodząc w ich kompetencje” – przekonywała wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wprowadzenie do aptek refundowanej opieki farmaceutycznej usprawni cały system ochrony zdrowia. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Kolejki do lekarzy są jak choroba, dlaczego trzeba im zapobiegać, a nie leczyć. To myśl przewodnia 9. warsztatów dialogu społecznego w ramach projektu Razem dla Zdrowia, który został zorganizowany przez Fundację My Pacjenci. W projekcie, od jego powstania aktywnie uczestniczy Naczelna Izba Aptekarska.

Podczas warsztatów zorganizowanych 11. czerwca b.r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej gorąco dyskutowano na temat kolejek do świadczeń medycznych, przedstawiano potencjalne rozwiązania, szukano przyczyn i konsekwencji, jakie wiążą się z wydłużonym czasem oczekiwania na wizyty lekarskie czy badania. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia w tym: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, prof. Romuald Krajewski z Centrum Onkologii (Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie), Jacek Gleba MDT Medical i Małgorzata Pietrzak – wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Teorię kolejek a także punkt widzenia zawodów medycznych przedstawił prof. Romuald Krajewski, opierając się m.in. na wynikach analiz Health Consumer Powerhouse, które potwierdzają, że kolejki w krajach Unii Europejskiej nie są zależne od nakładów finansowych przeznaczanych na służbę zdrowia. Kolejki to po prostu „pewna tradycja umysłowa, są wyrazem kontynuowania tradycyjnych zasad organizacji świadczeń”.

Dr Jacek Gleba z MDT Medical przedstawiał propozycje zmian systemowych. „Najważniejsza jest zmiana kontraktowania świadczeń medycznych. Płacimy za procesy lecznicze, a nie efekty leczenia. Niestety już dwa pokolenia lekarzy są wychowane w tym systemie. W porównaniu do systemów zagranicznych wydaje się, że polski system jest stworzony pod wymagania administracyjne.” Wtórował mu Andrzej Osuch reprezentujący Grupę Lux Med, udowadniając, że wadą jest sam system, który nie jest dostosowany do potrzeb zdrowotnych i nie zapewnia właściwiej realizacji świadczeń. Potencjalne rozwiązania, które mogą mieć znaczny wpływ na strategię antykolejkową, to m.in. edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia, większa profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób, nowoczesne kanały komunikacji, większy dostęp pacjentów i lekarzy do systemu, a także przełożenie do niego części działań związanych z procesem leczenia. Niezbędne jest elektroniczne wprowadzenie dokumentacji medycznej, wyniki opisy skierowania i recepty, a także zmniejszenie obciążeń biurokratycznych lekarzy i pielęgniarek.

Małgorzata Pietrzak z Naczelnej Izby Aptekarskiej dodała to tej listy opiekę farmaceutyczną w aptekach:

– Wprowadzenie do aptek refundowanej opieki farmaceutycznej usprawni cały system ochrony zdrowia. Praca farmaceutów, odpowiedzialnych za nadzór nad farmakoterapią, pozwoli odciążyć lekarzy, głownie tych rodzinnych, nie wchodząc w ich kompetencje. Farmaceuci mogliby śledzić na bieżąco oraz wykrywać i rozwiązywać problemy lekowe, przeprowadzać pomiary ciśnienia krwi, doradzić pacjentowi w prostych problemach medycznych oraz robić przeglądy lekowe, dzięki którym pacjent dowie się czy leki, jakie stosuje, nie wchodzą między sobą w interakcje. Na tej płaszczyźnie jest ogromny potencjał do wykorzystania. Dzięki opiece farmaceutycznej pacjenci będą mogli skorzystać z profesjonalnych porad ponad 24 tys. aptekarzy pracujących w 15 tys. aptek – mówiła Pietrzak.

Dominik Mazur z takes-care.com podał przykłady dobrych praktyk z Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii w 2015 roku odbyło się 340 mln konsultacji lekarskich, dla porównania w Polsce było ich 529 mln. Zjednoczone Królestwo, aby porodzić sobie z podobnym problemem zaczęło adoptować do systemu zdrowotnego praktyki biznesowe. Wprowadzono narzędzia on-line do zarządzania opieką skoordynowaną, dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta, szkolenia z samoopieki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, narzędzia pozwalające na samodzielna opiekę stanu zdrowia z opcją konsultacji on-line ze specjalistą. Zadziałało także wiele innych rozwiązań, takich jak edukacja związania z poruszaniem się po nowym systemie zdrowotnym, zamykanie procesu diagnozy, czy choćby kultura odwoływania wizyt przez pacjentów.

Te i pozostałe propozycje rozwiązań zostaną wpisane do specjalnego raportu podsumowującego tworzonego przez organizatora warsztatów, który następnie w przekaże go administracji publicznej.

Źródło: NIA

Tagi: 
REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz