REKLAMA

Regulamin

Regulamin konferencji organizowanych przez firmę farmacja.net Sp. z o.o.

§1 Warunki ogólne

Organizatorem Konferencji „Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej – podejmowanie decyzji terapeutycznych i analiza ich konsekwencji”, zwanej dalej „Konferencją” jest firma farmacja.net sp. z o.o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konferencja odbywa się w terminach i miejscach wskazanych przez Organizatora.

3. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: https://farmacja.pl/procesdecyzyjny

4. Uczestnikami Konferencji mogą być farmaceuci, studenci farmacji oraz osoby prowadzące zaopatrzenie w produkty lecznicze.

5. Udział w Konferencji oznacza akceptację zasad Konferencji zawartych w niniejszym Regulaminie.

§2 Uczestnictwo w Konferencji

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub zgłoszenie osobiste w recepcji konferencyjnej w dniu trwania Konferencji.

2. Osoba, która własnoręcznym podpisem potwierdzi obecność w recepcji konferencyjnej w dniu trwania Konferencji nie później niż do godziny 16:30 zostaje Uczestnikiem Konferencji (zwanym dalej “Uczestnikiem”).

3. Uczestnictwo w Konferencji (tj. udział w sesji szkoleniowej) uprawnia do korzystania z poczęstunku oraz zobowiązuje do wzięcia udziału w teście zaliczającym.

4. Punkty edukacyjne potwierdzone certyfikatem otrzyma Uczestnik, który:

a. uczestniczy we wszystkich wykładach,

b. zaliczy testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

5. Certyfikat zostanie wysłany na adres korespondencyjny Uczestnika podany podczas rejestracji, jeśli Uczestnik spełni warunki podane w §2 ust. 1, 2, 3 i 4.

§3 Postanowienia końcowe

1. Potwierdzenie obecności własnoręcznym podpisem oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z tytułu zobowiązań związanych z Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6. Organizator nie zapewnia miejsc postojowych Uczestnikom.

REKLAMA
REKLAMA