KRSiO: suplementy są ważne dla zapewnienia zdrowia | farmacja.pl

KRSiO: suplementy są ważne dla zapewnienia zdrowia

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-16 14:00:47 /

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej propozycjami niektórych przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi wycofania ze sprzedaży aptecznej suplementów diety, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, jako największa organizacja branżowa, opowiada się za utrzymaniem dystrybucji w aptekach produktów prozdrowotnych.

Obecnie apteki kojarzone są nie tylko z lekami i chorobą, ale także z produktami, które służą utrzymaniu zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu (kosmetyki, suplementy diety i niektóre środki spożywcze). Ostrożny konsument szuka tam nie tylko odpowiedniego produktu, ale i profesjonalnej informacji. Wycofanie suplementów diety z aptek to krok wstecz w odniesieniu do działań mających służyć prewencji chorób i promowaniu zdrowia. W badaniach przeprowadzonych przez Agencję On Board w 2015 r. ponad 50% ankietowanych wskazuje lekarza i farmaceutę jako najbardziej wiarygodne źródła informacji na temat suplementów diety, jednocześnie w tym samym badaniu, ponad połowa respondentów przyznaje, że informacje na temat suplementów czerpie z internetu, a 42 % od farmaceuty. Wycofanie suplementów z aptek zwiększy jedynie te proporcje na korzyść internetu, pełnego niesprawdzonych i wprowadzających w błąd informacji

Drastyczna zmiana w sposobie sprzedaży legalnych i bezpiecznych suplementów diety nie wpłynie na zmniejszenie popytu, natomiast narazi konsumentów na dezinformację i ryzyko zakupu suplementów z niepewnych źródeł.

Rynek apteczny stanowi obecnie 72% całej sprzedaży suplementów o łącznej wartości blisko 3 mld złotych. Zrezygnowanie z tej formy dystrybucji jest nieuzasadnione także z punktu widzenia skutków ekonomicznych. Wycofanie suplementów diety z aptek drastycznie ograniczy dochody aptek i spowoduje nagłą konieczność zamknięcia wielu z nich - na co w ostatnich wypowiedziach zwracała uwagę m.in. prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej - Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Producenci i dystrybutorzy suplementów diety są bez wątpienia częścią systemu ochrony zdrowia, a suplementy diety stają się, z punktu widzenia zdrowia publicznego, bardzo ważnym tematem. Wśród produktów najbardziej popularnych są kategorie istotne i trudne do zakwestionowania zgodnie z wiedzą medyczną m.in.: magnez, Omega-3, probiotyki, witamina D. Rola tych produktów we współczesnej diecie i ich ważna misja prozdrowotna wymagają od wszystkich uczestników rynku - także regulatora - merytorycznej dyskusji i rzetelnej oceny stanu prawnego. Nie może się ona jednak odbywać jednostronnie - bez udziału specjalistów w zakresie żywienia - jedynie w oparciu o ocenę tych produktów w odniesieniu do efektu terapii farmakologicznej.
W Polsce rzadko przedstawia się suplementy diety jako kategorię potrzebną z punktu widzenia zapewnienia zdrowia. Samo „zdrowie” nadal postrzega się przez pryzmat braku choroby, a niezgodnie ze współczesną definicją WHO - jako „stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu”. Dbałość o zdrowie publiczne to wspieranie edukacji konsumentów w zakresie profilaktyki chorób i zdrowego trybu życia, w tym edukacji w zakresie suplementacji diety, co znacząco wpłynie na zmniejszenie kosztów ponoszonych na leczenie chorób dietozależnych.

Obecnie rozważanych jest wiele propozycji zmian legislacyjnych w obszarze suplementów diety, jak i innych produktów zdrowotnych. Eksperci KRSiO wraz z BCC, przygotowali w ramach grupy roboczej przy Ministerstwie Zdrowia w 2014 i 2015 roku projekt konkretnych zmian do Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia, jak również weszli w skład nowo powołanej grupy mającej na celu nowelizację Ustawy. Na pewno rozwiązanie skrajne, takie jak wyprowadzenie suplementów diety z aptek jest nie do przyjęcia, ponieważ utrudni konsumentom dostęp do sprawdzonych i bezpiecznych produktów, a także pozbawi ich możliwości skonsultowania zakupu z profesjonalistą w zakresie zdrowia.

Jako organizacja reprezentująca producentów i dystrybutorów suplementów diety opowiadamy się za realizacją szerokich działań edukacyjnych, wprowadzeniem zmian do Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia, a także działań samoregulacyjnych narzucających branży zasady dobrych praktyk w reklamie. Nie jest bowiem celowe zaostrzanie przepisów tam, gdzie branża sama może i chce unormować standardy w odniesieniu do produktu i jego prezentacji. Branża ma już gotowe rozwiązania w tym zakresie uszczegóławiające przepisy prawa i wykraczające ponad istniejące regulacje, a zarazem dostosowane do warunków rynkowych.

Waga, jaką obecny rząd przywiązuje do systemu ochrony zdrowia pozwala mieć nadzieję, że nadszedł czas na merytoryczną dyskusję na temat suplementów diety w atmosferze dialogu i wzajemnego szacunku dla racjonalnych argumentów obu stron. Mamy nadzieję, że prawo ustanowione w wyniku kompromisu będzie szanowało zdrowe zasady konkurencji i wolnego rynku, a także zabezpieczało interesy zarówno konsumentów, jak i producentów suplementów diety. Jako największe Stowarzyszenie branżowe jesteśmy w pełni przygotowani na przedstawienie Panu Ministrowi podczas spotkania, konkretnych rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów, w szczególności w zakresie reklamy i jakości suplementów diety.

Źródło: KRSiO

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj