Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 12 kwietnia 2017

Kto doradzał posłowi Kuleszy?

– Korzystałem też z pomocy organizacji pozarządowych, korzystałem z analizy. […]

– Korzystałem też z pomocy organizacji pozarządowych, korzystałem z analizy. Na każdym posiedzeniu komisji byli ze mną przedstawiciele Stowarzyszenia KoLiber, którzy napisali analizę (…), którzy pomagali mi w pisaniu poprawek – mówił w piątek z sejmowej mównicy poseł Jakub Kulesza.

Redakcja mgr.farm dotarła do wspomnianej przez posła Kuleszę analizy Stowarzyszenia KoLiber. Okazuje się, że została ona napisana przez dwóch młodych prawników, z których żaden nie skończył jeszcze 30 lat… Autorami analizy są Witold Stoch i Tomasz Pułról. Przygotowane przez nich opracowanie liczy sobie niecałe 5 stron (z czego połowa to opis proponowanych zmian) i kończy się stanowiskiem krytycznym wobec projektowanej ustawy.

– Głowy wnioskodawców ciągle przepełnione są mentalnością antykapitalistyczną, która zakłada, że jeżeli ktoś działa dla zysku, to nie będzie dbał o inne wartości, takie jak zdrowie – piszą autorzy analizy.

Stoch i Połról wychwalają też model rynku aptecznego panujący w Norwegii, gdzie ich zdaniem reformy wprowadzone w 2001 r. sprawiły, że rynek apteczny jest jednym z najbardziej otwartych w całej Europie.

– Norwegowie postrzegają liberalizację przepisów własnościowych jako sukces. Deregulacja została poparta przez wszystkie partie polityczne w parlamencie i pozytywnie oceniona przez większość obywateli. Jej skutki są takie, że jakość obsługi pacjentów w aptekach jest po reformie dużo wyższa niż wcześniej. Większa konkurencyjność w handlu aptecznym spowodowała także, iż apteki stały się bardziej dostępne.Taka argumentacja wydaje się nieco rozbieżna z rzeczywistością, gdyż w Norwegii rynek apteczny w wyniku liberalizacji został opanowany przez 3 duże sieci, z których żadna nie jest norweska. Aptekarstwo indywidualne jest tam na wymarciu, gdyż w całym kraju pozostały zaledwie 4 apteki indywidualne. O jakiej konkurencji zatem piszą analitycy Stowarzyszenia KoLiber?
Podsumowując projekt, autorzy analizy wyrażają zdecydowaną dezaprobatę w stosunku do projektowanej ustawy.

– Projekt ten ogranicza swobodę działalności gospodarczej oraz zasady konkurencyjności i proporcjonalności, przez co stracić mogą przede wszystkim klienci. Pomysł „aptek dla farmaceutów” uważamy za szkodliwy i przeciwstawiamy mu ideę „aptek dla pacjentów”. Tak jak przy wielu innych tego typu regulacjach, również i w tym przypadku doskonale widać, że w umysłach ustawodawców wciąż dominuje rozumowanie rodem ze średniowiecznych cechów, w myśl którego interes członków pewnej kasty zawodowej jest nadrzędny wobec interesu ogółu społeczeństwa. Ten strach przed wolnym rynkiem w branży aptekarskiej jest o tyle dziwny, że może spowodować upadek wielu polskich przedsiębiorców, którzy są istotni dla polskiej gospodarki, dlatego też wzywamy posłów partii rządzącej do zaniechania prac nad projektem.

Przypomnijmy, że autorami wspomnianej analizy są Witold Stoch i Tomasz Pułról. Pierwszy z nich (urodziny 20 grudnia 1992) jest magistrem prawa, a studia ukończył raptem w 2016 roku. Jak mówi informacja zawarta we wspomnianej analizie: „Jest wierzącym katolikiem i śpiewa w chórze Cantus Laudabilis w Warszawie” (więcej na stronie Stowarzyszenia KoLiber).

Nieco większym doświadczeniem wykazuje się Pułról – rocznik ’90, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie. Publicysta – od stycznia 2011 r. felietonista lokalnego tygodnika „Kurier Słupecki”, a od lipca 2015 r. do sierpnia 2016 r. felietonista tygodnika „Wprost”, publikuje w „Nowej Konfederacji”, wcześniej także m.in. w tygodniku „Najwyższy Czas!” oraz w kwartalniku „Rzeczy Wspólne” (więcej na stronie Stowarzyszenia KoLiber).

Wspomnianą analizę można pobrać ze strony Stowarzyszenia KoLiber.

Co ciekawe, wbrew zapewnieniom Jakuba Kuleszy, przedstawiciele Stowarzyszenia KoLiber byli obecni na wszystkich posiedzeniach Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji dotyczących poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego – za wyjątkiem ostatniego (6 kwietnia 2017), gdy rozpatrywane były liczne poprawki do ustawy zgłoszone przez Kluby podczas posiedzenia plenarnego Sejmu. Jest to o tyle zaskakujące, że zdecydowana większość wspomnianych poprawek była autorstwa posła Kuleszy zapewniającego, że w ich tworzeniu pomagało mu Stowarzyszenia Koliber. Jeszcze ciekawsze wydaje się to, że na wcześniejszym posiedzeniu Komisji (23 marca 2017) swoje poprawki poseł Kukiz15 konsultował z przedstawicielami sieci aptecznych (więcej na ten temat: „Jakub Kulesza jest instrumentem sieci”).

Stowarzyszenie KoLiber to ogólnopolskie stowarzyszenie konserwatywno-liberalne skupiające głównie studentów i przedsiębiorców. KoLiber stawia sobie za cel: wspieranie ochrony własności, rządów prawa, wolności gospodarczej, odpowiedzialności za własny los oraz silnego i bezpiecznego państwa.

Źródło: sejm.gov.pl / KoLiber

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz