REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 3 czerwca 2019

Kwas acetylosalicylowy 75 mg – ulotka dla pacjenta

Kwas acetylosalicylowy 75 mg tabletki dojelitowe – ulotka dla pacjenta

Mechanizm działania

Kwas acetylosalicylowy hamuje agregację płytek krwi. Przeznacza się go do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które zagrażają powstawaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Wskazania do stosowania kwasu acetylosalicylowego

Substancję stosuje się:

 • w celu zapobiegania zawałowi serca u osób, zaliczanych do grupy dużego ryzyka;
 • po niedawnym zawale serca lub w podejrzeniu niedawnego zawału serca;
 • w niestabilnej chorobie wieńcowej;
 • w zapobieganiu ponownego zawału serca;
 • po zabiegach chirurgicznych lub interwencjach na naczyniach;
 • w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu;
 • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;
 • w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych i pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
 • zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych;
REKLAMA

Kiedy nie stosować kwasu acetylosalicylowego

 • uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;
 • zwiększenie skłonności do zaburzeń krzepnięcie krwi oraz krwawień;
 • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;
 • wrodzony niedobór dehydrogenazy hlukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);
 • stwierdzona ciężka niewydolność serca;
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby;
 • co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (zalicza się nawet drobne zabiegi jak np. usunięcie zęba);
REKLAMA

Interakcje kwasu acetylosalicylowego

Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi bądź farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio oraz o tych, które planuje stosować.

Nie stosować jednocześnie z:

 • metotreksatem w dawce 15 mg na tydzień lub większych;
 • ibuprofenem;

Leki, które można stosować, ale należy to skonsultować z lekarzem

 • leki przeciwzakrzepowe (np. acenokumarol, warfaryna, heparyna);
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany;
 • leki stosowane w dnie moczanowej;
 • doustne leki przeciwcukrzycowe;
 • hamujące agregację płytek krwi;
 • leki stosowane w leczeniu depresji i lęku;
 • leki moczopędne;
 • glikokortykosteroidy ogólnoustrojowe;
 • leki przeciwnadciśnieniowe;
 • kwas walproinowy;
 • metotreksat w dawce mniejszej niż 15 mg na tydzień;
 • z digoksyną;

Alkohol może zwiększać szanse wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, które wywołane są przez kwas acetylosalicylowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub przypuszcza się, że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

W pierwszych miesiącach ciąży można stosować jedynie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ istnieje ryzyko spowodowania komplikacji u matki i dziecka.

Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą nie stanowi dużego zagrożenia dla dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia podczas długotrwałego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dawkowanie

1 tabletka (75 mg) na dobę.

Tabletkę przyjmować po posiłku – połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.

Zaraz po zawale lub podejrzeniu zawału – jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300mg). Tabletki należy dokładnie rozgryźć, w celu przyspieszenia działania.

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana

W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem, a w przypadku ciężkiego zatrucia, pacjent powinien być jak najszybciej przewieziony do szpitala.

Pierwsze objawy zatrucia:

 • Szumy uszne
 • Przyspieszenie oddechu
 • Gorączka
 • Nudności
 • Wymioty
 • Zaburzenia widzenia
 • Bóle i zawroty głowy
 • Stan splątania
 • Wykwity skórne

Ciężkie przypadki:

 • Majaczenie
 • Drżenie
 • Duszność
 • Nadmierna potliwość
 • Pobudzenie
 • Śpiączka

Działania niepożądane

Często:

 • Objawy niestrawności – zgaga, wymioty, nudności, ból brzucha

Rzadko:

 • Stany żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • Przemijające zaburzenia czynności wątroby

Rzadko lub bardzo rzadko

 • Poważne krwawienia – krwotok z przewodu pokarmowego.
 • Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi lub niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Bardzo rzadko

 • Ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczne
 • Zaburzenia czynności nerek
 • Zmniejszenie tężenia glukozy we krwi

Odnotowano również występowanie następujących działań niepożądanych

 • Zawroty głowy i szumy uszne;
 • Reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu oddechowego;
 • Zwiększone ryzyko krwawień, wydłużanie czasu krwawienia;
 • Krwotok okołooperacyjne, krwiaki, krwawienie (z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł)

Przechowywanie

Należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Nie wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Źródło:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ