Autor: sbort Opublikowano: 7 listopada 2017

Kwasy omega-3 z ryb zawierają rtęć?

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę suplementu diety Oeparol firmy Adamed. Chodziło o spoty radiowe, w których preparat reklamowała aktorka Katarzyna Żak. Zdaniem autora skargi w reklamie pojawiły się stwierdzenia bezzasadnie wywołujące lęk i poczucie strachu u konsumentów.

– Przywołana przeze mnie reklama, wbrew rekomendacjom lekarzy, a także WHO oraz Instytutu Żywności i Żywienia, wywołuje u odbiorcy poczucie strachu przed spożyciem ryb, proponując zastąpienie dostarczania kwasów Omega 3 poprzez zastosowanie suplementów diety – czytamy w treści skargi.

Z tymi zarzutami nie zgodza się firma Adamed, która przekonuje, że kwasy omega-3 pozyskiwane z ryb są gorszej jakości od tych, które pochodzą z oleju z wiesiołka – głównego składnika Oeparolu.

– Na rynku dostępnych jest wiele suplementów diety zawierających w swym składzie kwasy Omega, przy czym ich źródłem mogą być zarówno ryby jak i rośliny. Liczne badania naukowe wskazują natomiast, że występujące w suplementach diety kwasy tłuszczowe pochodzące z ryb, ze względu na coraz większe stężenia zanieczyszczeń występujące w morzach i oceanach, mogą nie mieć takich samych prozdrowotnych właściwości jak te występujące w roślinach – czytamy w wyjaśnieniach firmy Adamed.

Zdaniem producenta zanieczyszczenie akwenów morskich przekłada się na konieczność dokonywania oczyszczenia oleju zawartego w rybach, to natomiast może prowadzić do utracenia przez niego cennych właściwości, jak również nie zawsze jest możliwe w 100%. To zaś może doprowadzić do przyjęcia przez konsumenta stosującego kwasy omega-3 z ryb również nieokreślonej dawki zanieczyszczeń i metali ciężkich między innymi takich jak rtęć.

Firma Adamed uważa, że takie zjawisko nie ma natomiast miejsca w przypadku, gdy kwasy tłuszczowe są pozyskiwane z źródeł roślinnych np. z wiesiołka. Zdaniem firmy problem zanieczyszczonych mórz i oceanów, a co za tym idzie zanieczyszczonych ryb jest znany od kilku lat i nagłaśniany zarówno w Polsce jak i za granicami kraju, o czym świadczą badania naukowe oraz liczne publikacje dostępne również w środkach masowego przekaz.

– Omawiana reklama stanowi zatem wyłącznie przedstawienie faktów, które zostały wykazane w przeprowadzonych badaniach naukowych. Jej celem w żadnym wypadku nie jest zatem wywoływanie w oglądającym poczucia strachu, co zarzuca skarżący. Specyfika przekazu reklamowego, krótki czas jego trwania sprawia natomiast, że przekazy muszą mieć formę uproszczoną i przystępną dla odbiorcy. Należy również wskazać, że zgodnie z art. 6 kodeksu Etyki Reklamy w przypadku koniecznej profilaktyki lub ze względów społecznych może być konieczne zasianie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że zanieczyszczenia wód oraz ryb, a co za tym idzie również tłuszczy stosowanych w suplementach diety jest problemem niezwykle doniosłym społecznie, na który trzeba wskazać konsumentom uwagę – czytamy w wyjaśnieniach Adamedu.

Ostatecznie firma wniosła o umorzenie postępowania – przede wszystkim dlatego, że reklama była nadawana tylko przez 14 dni (1 marca do 14 marca) i od tego czasu nie pojawiła się już w mediach.

Zespół Orzekający dopatrzył się jednak w reklamie normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącą i uznał, że reklama nie była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami. Zespół uznał też, że reklama może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy sugerując odbiorcom, że dostarczanie kwasów Omega-6 poprzez spożywanie ryb może być niebezpieczne dla zdrowia.

Jednocześnie Komisja Etyki Reklamy doceniła, że reklamodawca zwraca uwagę, aby konsumenci świadomie wybierali ryby i zwracali szczególną uwagę na ich pochodzenie, jednakże wskazała, iż zawarte w reklamie formułowanie „czy na pewno chcesz ryzykować” było nieuprawnione i zbyt daleko idące i w tym zakresie reklama wymaga modyfikacji.

Źródło: radareklamy.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz