REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 13 września 2018

Lada dzień zacznie obowiązywać zmienione rozporządzenie w sprawie recept!

Artykuł pochodzi z serwisu

Bez większego rozgłosu Ministerstwo Zdrowia skierowało 11 września do ogłoszenia w dzienniku ustaw rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept. Zgodnie z jego treścią, dokument wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Na czym polegają zmiany i co oznaczają dla aptek?

Projekt przez kolejne dwa miesiące przeleżał w szufladach Ministerstwa Zdrowia. Jego ostateczna wersja została skierowana do ogłoszenia 11 września. A jak zmiany wpłyną na pracę aptek? (fot. Shutterstock)

Rozporządzenie, które lada dzień wejdzie w życie ma za zadanie poprawienie błędów, które pojawiły się w pierwotnym dokumencie opublikowanym w połowie kwietnia 2018 roku (czytaj więcej: Jak zawsze w pośpiechu i na ostatnią chwilę, czyli nowe rozporządzenie ws. recept). Na potrzebę pilnych zmian w rozporządzeniu wskazywała też Naczelna Izba Aptekarska. Wśród zgłaszanych przez nią uwag znajdowała się ta dotycząca braku zapisów o wyjątkach w sytuacjach szczególnych. Obowiązujące rozporządzenie nie umożliwia bowiem w sytuacjach wyjątkowych realizacji recept wypisanych przez osoby uprawnione, ale niespełniających wymogów formalno-prawnych, a takim jest za krótki o np. 3 milimetry bok recepty papierowej (czytaj więcej: Recepta była za wąska o 3 milimetry. Apteka odmówiła jej realizacji…). W poprzednio obowiązujących rozporządzeniach takie zapisy były i umożliwiały farmaceucie zrealizowanie recepty, która nie spełniała wszystkich kryteriów.

REKLAMA

W rezultacie 30 maja w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept. W treści jego uzasadnienia napisano, że zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej (czytaj więcej: WAŻNE: Ministerstwo Zdrowia naprawia rozporządzenie ws. recept. Opublikowano projekt!).

REKLAMA

Projekt przez kolejne dwa miesiące przeleżał w szufladach Ministerstwa Zdrowia, aż ostatecznie na początku sierpnia resort przekazał jego zmienioną wersję do kolejnych konsultacji (czytaj więcej: Apteka ustali brakujący adres pacjenta na recepcie?). Jego ostateczna wersja została skierowana do ogłoszenia 11 września. A jak zmiany wpłyną na pracę aptek?

Numerowane recepty weterynaryjne na leki narkotyczne

Na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia, w nowym rozporządzeniu w sprawie recept zostaną przywrócone przepisy z wcześniejszego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, w zakresie wydawania unikalnych numerów identyfikujących recepty lekarzom weterynarii oraz na recepty pełnopłatne. Obecnie brak jest jednoznacznych przepisów zobowiązujących Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych do przydzielania (dystrybucji) lekarzom, w tym lekarzom weterynarii, zakresów numerycznych dla recept z kategorią dostępności Rpw. Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty przydziela właściwy miejscowo dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ministerstwo zdrowia zdecydowało o dodaniu do nowego rozporządzenia w § 5 ustępów 10-13, w których doprecyzowano zasady wydawania przez WIF unikalnych numerów recept na leki nierefundowane z kategorii Rpw.

Uchylony zapis o „Recepcie zrealizowanej w całości”

Wiele kontrowersji w środowisku farmaceutów budził zapis z § 7 ust. 9 rozporządzenia w sprawie recept mówiący, że „Po całkowitym zrealizowaniu wszystkich pozycji na recepcie wystawionej w postaci papierowej na rewersie recepty umieszcza się adnotację o całkowitym zrealizowaniu recepty oraz datę i godzinę całkowitej realizacji recepty” (czytaj więcej: Ta idiotyczna czynność zabiera farmaceutom cenny czas. Co powinna zrobić NIA?). W pierwszym projekcie nowelizacji rozporządzenia ministerstwo zdrowia nie przewidywało zmian w tym zapisie (czytaj więcej: WAŻNE: Ministerstwo Zdrowia naprawia rozporządzenie ws recept. Opublikowano projekt!). Po nowelizacji rozporządzenia zapis ten zostanie uchylony.

Uzupełnienie brakującego adresu pacjenta na podstawie jego „oświadczenia”

Od początku obowiązywania nowego rozporządzenia w sprawie recept wątpliwości budziły zapisy dotyczące tego, czy osoba realizująca receptę, może uzupełnić nieczytelny lub brakujący na niej kod pocztowy pacjenta (czytaj więcej: Czy farmaceuta może uzupełnić kod pocztowy na recepcie? Ministerstwo zdrowia odpowiada…). Wątpliwości te zostały podniesione również w trakcie konsultacji publicznych, w rezultacie ministerstwo zdrowia zdecydowało o dodaniu do § 10 ust. punktów 9-11 mówiących, że realizacja recepty jest dopuszczalna, jeśli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne określonych danych, pod warunkiem dokonania następujących czynności:

  • adres w danych pacjenta, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo farmaceutyczne – osoba wydająca określa go na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub jej oświadczenia;
  • kod pocztowy adresu w danych pacjenta – osoba wydająca przyjmuje, że został wpisany;
  • dane podmiotu drukującego, o których mowa w art. 96a ust. 1e ustawy – Prawo farmaceutyczne – osoba wydająca przyjmuje, że został wpisany.

Z takiej konstrukcji przepisów wynika, że osoba realizująca receptę, będzie mogła uzupełnić brakujący adres zamieszkania pacjenta, w oparciu o przedstawione przez niego dokumenty, lub – w przypadku ich braku – jego oświadczenie!

Skan dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

Według obowiązującego obecnie rozporządzenia w sprawie recept, w przypadku realizacji recepty w postaci papierowej, na której przepisano refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, wystawionej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, ten produkt, środek lub wyrób wydaje się po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji (karta EKUZ). Ministerstwo zdrowia postanowiło uzupełnić jednak ten zapis na wzór wcześniejszego rozporządzenia i ponownie wprowadzić obowiązek zamieszczenia skanu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy o SIOZ, a w przypadku gdyby nie było to technicznie możliwe, po wykonaniu kopii tego dokumentu.

Apteka nie będzie weryfikować uprawnień osób nieubezpieczonych

W obowiązującym rozporządzeniu znajduje się zapis mówiący o tym, że „produkty lecznicze dla osób nieubezpieczonych posiadających uprawnienia, o których mowa w art. 96a ust. 8 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, wydaje się po okazaniu dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. W projekcie nowelizacji ministerstwo zdrowia uchyla ten zapis w całości.

[h4]Przepisy przejściowe dla recept zrealizowanych po 18 kwietnia[/b]

Zaraz po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie recept, farmaceuci zaczęli wracać uwagę na zawarte w nim błędy. Ministerstwo Zdrowia wydawało wówczas komunikaty, w których zapewniało, że w spornych kwestiach apteki mogą kierować się dotychczasowymi przepisami. Były to jednak wyłącznie komunikaty, nie stanowiące żadnej podstawy prawnej. Taka jednak znalazła się w nowelizacji rozporządzenia o mówi, że „recepty wystawione lub zrealizowane w okresie od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za wystawione lub zrealizowane w sposób prawidłowy, jeżeli spełniają warunki określone w § 7, § 8 i § 10 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem”.

Opracowanie: ŁW

Rozporządzenie skierowane do ogłoszenia dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych