Łanda: Trudna sytuacja na rynku aptek, skutkuje utrudnionym dostępem pacjentów do leków | farmacja.pl

Łanda: Trudna sytuacja na rynku aptek, skutkuje utrudnionym dostępem pacjentów do leków

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-17 10:04:39 /

Inspekcja farmaceutyczna na trudności z monitorowaniem przestrzegania przez właścicieli aptek sieciowych przepisów antykoncentracyjnych. To prowadzi do nierównej walki pomiędzy podmiotami uczestniczącymi na rynku i zatracenia podstawowej funkcji jaką apteka powinna pełnić – placówki ochrony zdrowia publicznego.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektami najistotniejszych ustaw kształtujących rynek farmaceutyczny w tym projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Jednocześnie przy Ministrze Zdrowia działa zespół mający na celu stworzenia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty oraz samorządzie aptekarskim. W przypadku ww. projektów środowiska aptekarskie mają zagwarantowaną możliwość czynnego udziału w projektowanych zmianach.

- Planuje się także szersze niż dotychczas zakazy równoczesnego wykonywania zawodu farmaceuty i innych zawodów medycznych, szczegółowe zasady łączenia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, szpitalnej, zakładowej i punktów aptecznych oraz zupełnie nową regulację zasad odpowiedzialności zawodowej farmaceutów - zapewnia wiceminister Krzysztof Łanda.

Jego zdaniem podejmując działania w kierunku ochrony rodzinnych aptek, Ministerstwo Zdrowia analizuje wszystkie przyczyny obecnie bardzo trudnej sytuacji na rynku aptek, która skutkuje również utrudnionym dostępem do leków dla pacjentów. Jednym ze zdiagnozowanych problemów są trudności w ustaleniu pełnej struktury własnościowej poszczególnych podmiotów prowadzących sieci aptek. Zarówno w przypadku uzyskiwania nowego zezwolenia, jak i w sytuacji przejmowania sieci aptek przez inny podmiot, nie ma obowiązku ujawniania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi, ani przed organami izb aptekarskich, zależności kapitałowych i osobowych. Brak jest także zakorzenionej w obowiązującym stanie prawnym definicji „sieci zagranicznej”, która pozwalałaby na przyjęcie jednolitych kryteriów pozwalających ocenić jaki stopień zaangażowania kapitałowego, nadaje podmiotowi zarejestrowanemu na terenie RP cechy podmiotu zależnego od obcego kapitału.
- Taka sytuacja powoduje znaczne utrudnienia po stronie inspekcji farmaceutycznej do prawidłowego monitorowania przestrzegania przez spółki przepisów antykoncentracyjnych oraz prowadzi do nierównej walki pomiędzy podmiotami uczestniczącymi na rynku, co prowadzi do zatracenia podstawowej funkcji jaką apteka powinna pełnić, placówki ochrony zdrowia publicznego - zaznacza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Łanda zapewnia, że aby zmienić tę sytuację Minister Zdrowia prowadzi cały czas dialog z różnymi podmiotami, szukając jak najlepszych rozwiązań: - Składane propozycje legislacyjne, dotyczą umożliwienia posiadania aptek wyłącznie przez osoby z wykształceniem wyższym farmaceutycznym czyli tzw. „apteki dla aptekarza”, czy też ustanowienie kryteriów geograficznych i demograficznych czyli umożliwienie otwierania aptek wyłącznie w określonej odległości od apteki już istniejącej oraz uwzględnienie ilości pacjentów przypadających średnio na jedną aptekę.

Na tą chwilę prace w resorcie cały czas trwają. Krzysztof Łanda przypominam że poza ww. problematyką rozważa się również kwestie związane z asortymentem aptek, opłatą dyspensyjną w aptekach i sposobu funkcjonowania sprzedaży pozaaptecznej leków. Analizowane są wszystkie rozwiązania już obecnie funkcjonujące w innych państwach lub przedstawiane przez przedstawicieli z zainteresowanych środowisk. W tym też zakresie prowadzona jest współpraca ze wszystkimi interesariuszami systemu.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj