REKLAMA
Autor: Mateusz Jabłoński Opublikowano: 21 maja 2018

Leczenie alergicznego nieżytu nosa – wytyczne

Artykuł pochodzi z serwisu

Leczenie alergicznego nieżytu nosa zakłada zarówno farmakoterapię, jak i eliminację alergenu ze środowiska pacjenta. Drugi aspekt jest często niemożliwy do osiągnięcia, więc ważne jest odpowiednie dobranie leków, w celu zredukowania dokuczliwych objawów.

alergiczny nieżyt nosa leczenie
Jak leczyć alergiczny nieżyt nosa? fot. shutterstock

Jeśli chcesz wiedzieć jakie są objawy alergicznego nieżytu nosa zajrzyj tutaj: Alergiczny nieżyt nosa – czym jest i jak go rozpoznać?

Sterydy donosowe

Największą skuteczność w leczeniu alergicznego neżytu nosa wykazują donosowe glikokortykosteroidy. Wdrożenie ich do farmakoterapii powinno jednak następować dopiero w przypadku przewlekłego alergicznego nieżytu nosa lub w momencie, kiedy ANN okresowy odznacza się nasilonymi objawami o podłożu alergicznym (ANN o przebiegu umiarkowanym/ciężkim).
Obecnie najczęściej stosowanymi donosowo GKS są: beklometazon, budezonid, flutikazon, mometazon.
Wśród wymienionych tylko mometazon posiada rejestrację już u 3-letnich dzieci, co wyróżnia go na tle pozostałych.
Cechą charakterystyczną donosowych GKS jest spowolnione działanie (efekt widoczny jest po 5-7 godzinach), a widoczne długotrwałe efekty uzyskuje się dopiero po 2-3 tygodniach stosowania. Właśnie dlatego szczególnym wskazaniem dla terapii donosowymi GKS jest przewlekły ANN.

REKLAMA

Doustne leki przeciwhistaminowe

Mechanizm ich działania polega na inhibicji receptora histaminowego H1, dzięki czemu aktywność głównego czynnika sprawczego reakcji alergicznej (histaminy) zostaje zniwelowana.
Leki p/histaminowe redukują praktycznie wszystkie objawy ANN, z jednym wyjątkiem – niezbyt dobrze redukują dokuczliwą dla pacjentów blokadę nosa.
W praktyce zaleca się wykorzystywanie leków p/histaminowych II (a według niektórych klasyfikacji II i III) generacji, pozbawionych działania sedatywnego na OUN. Zalicza się do nich: cetyryzynę, loratadynę, desloratadynę, rupatadynę, bilastynę. Na uwagę zasługuje rupatadyna, która oprócz działania antyhistaminowego wykazuje również działanie anty-PAF. PAF to drugi po histaminie istotny mediator stanu zapalnego w obrębie błony śluzowej nosa, który uwolniony do przestrzeni międzykomórkowej zwiększa przepuszczalność naczyń krwionośnych, zwielokrotniając tym samym wyciek wodnistej wydzieliny z nosa.
Dużą skutecznością odznaczają się także donosowe leki przeciw histaminowe.
Preparaty p/histaminowe zalecane są w leczeniu każdego rodzaju ANN.

REKLAMA

Pozostałe leki

 1. Bromek ipratropium – znajduje zastosowanie jedynie w momencie nasilonego wycieku wodnistej wydzieliny z nosa.
 2. Kromony – dzięki wysokiemu progowi bezpieczeństwa zalecane się nierzadko kobietom w ciąży.
 3. Leki antyleukotrienowe (montelukast) – monoterapia ANN przy użyciu montelukastu jest mało skuteczna, jednak istnieją badania podkreślające zdecydowanie lepsze kontrolowanie ANN (zwłaszcza przy współistniejącej astmie) w skojarzeniu montelukastu z donosowymi GKS.
 4. Sympatykomimetyki – zakres ich działania sprowadza się jedynie do niwelowania blokady nosa. Dodatkowo czynnikiem ograniczającym ich przyjmowanie jest możliwość stosowania przez maksymalnie 5 dni, co ma na celu zapobiec efektowi „przyzwyczajenia się” śluzówki nosa do substancji leczniczej i ewentualnemu „efektowi odbicia”. Najlepszą skutecznością odznaczają się donosowa ksylometazolina czy oksymetazolina. Doustna pseudoefedryna również zmniejsza obrzęk śluzówki nosa, jednak efektywność ta jest nieco niższa.

Wdrożenie właściwie dobranej farmakoterapii to jedno, natomiast przestrzeganie zasad stosowania i przyjmowania leków oraz prewencja wtórna ma duży wpływ na leczenie alergicznego nieżytu nosa. Wsparcie pacjenta i lekarza w tym działaniu jest istotną rolą farmaceuty.

 

Literatura:

 1. Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa, Bolesław Samoliński, Oksana Wojas, mp.pl
 2. Wyzwania w leczeniu ANN, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Alergia, 2014, 4: 32-35
 3. Podział nieżytów nosa, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Alergia 2013, 2: 6-8
 4. Standardy diagnostyczne i terapeutyczne alergicznego nieżytu nosa, Wojciech Brzoznowski, Forum Medycyny Rodzinnej 2009, tom 3, nr 3, 173-180
 5. Mometazon i desloratadyna w farmakoterapii alergicznego nieżytu nosa, Edyta Szałek, Farmacja Współczesna 2017, 10: 242-246Artykuł Leczenie alergicznego nieżytu nosa – wytyczne pochodzi z serwisu Aptekarz.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz