REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 8 kwietnia 2019

Lek na Alzheimera wróci do aptek dopiero w czerwcu. Co mają robić pacjenci?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Posłanka Gabriela Masłowska zapytała Ministra Zdrowia co mają robić pacjenci chorzy na Alzheimera w sytuacji, gdy w aptekach i hurtowniach nie ma leku Sinemet CR 200/50? Okazuje się, że producent wstrzymał jego sprzedaż, a jego powrót na rynek planowany jest na czerwiec 2019. Lek nie ma zamiennika. Co pacjentom radzi ministerstwo zdrowia?

– Do mojego biura poselskiego zgłaszają się pacjenci i ich opiekunowie chorzy na Alzheimera skarżący się na brak leku SINEMET CR 200/50 w aptekach i hurtowniach, który nie ma zamienników. Jaka jest przyczyna braku tego leku, czy jest okresowa i czy chorzy mogą liczyć na pomoc Ministerstwa Zdrowia w przywróceniu tego leku? – pytała na początku marca posłanka Gabriela Masłowska.

REKLAMA

Odpowiedź z resortu zdrowia pojawiła się dopiero 1 kwietnia. Udzielił jej wiceminister Maciej Miłkowski. Przyznaje on, że firma dystrybuująca lek na terenie Polski zgłosiła tymczasowe wstrzymanie w obrocie lekiem Sinemet SR. Jego planowany powrót na rynek to czerwiec 2019 r.

REKLAMA

Resort zdrowia zapewnia, że podejmuje wszelkie możliwe działania, mające na celu zwiększenie dostępu pacjentom do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii, w ramach dostępnych środków publicznych.

– Realizując politykę zdrowotną państwa, Minister Zdrowia kieruje się zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM) oraz oceny technologii medycznych (HTA), co zapewnia przejrzystość i racjonalność podejmowanych decyzji o alokacji środków publicznych, między innymi poprzez kreowanie polityki lekowej państwa tj. poprzez wydawanie co 2 miesiące obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – pisze Maciej Miłkowski.

Import docelowy rozwiązaniem problemu?

Co ciekawe wiceminister zdrowia udzielając odpowiedzi na pytanie posłanki sugeruje, że w przypadku gdy lekarz prowadzący leczenie podejmie decyzję o wprowadzeniu do leczenia leku, który nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce, jest możliwość sprowadzania leku z zagranicy w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 2211 z późn. zm.). Mowa tutaj oczywiście o imporcie docelowym.

– W takim przypadku konieczne jest wypełnienie zapotrzebowania na sprowadzenie produktu leczniczego z zagranicy, którego zasadność potwierdza Konsultant Krajowy bądź Konsultant Wojewódzki w danej dziedzinie medycyny. Potwierdzone przez Konsultanta zapotrzebowanie, wraz z informacją dotyczącą choroby pacjenta, należy przesłać do Ministra, Minister Zdrowia może wydać zgodę na sprowadzenie leku z zagranicy dla Strony – wyjaśnia Miłkowski.

Gdy lek jest sprowadzany na potrzeby terapii konkretnego pacjenta, w tzw. trybie ambulatoryjnym, koszt leku pokrywa pacjent. Może on jednak wystąpić z wnioskiem o refundację, którego wzór znajduje się na wskazanej stronie internetowej resortu zdrowia.

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowej

– W sytuacjach, w których w leczeniu danego pacjenta, wykorzystano wszystkie dostępne i refundowane metody leczenia, istnieje możliwość wydania przez Ministra Zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, zgody na pokrycie kosztów leku dla pacjenta, w ramach procedury tzw. ratunkowego dostępu do technologii lekowej, zwanej dalej RDTL – pisze Maciej Miłkowski.

Procedura ta została wprowadzona w dniu 23 lipca 2017 r. nowelizacją przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510). Procedura RDTL umożliwia wydanie zgody na pokrycie kosztów leku, który nie jest finansowany ze środków publicznych w danym wskazaniu, ale jest dostępny na terenie Polski. Zgoda na pokrycie kosztów leku w ramach procedury RDTL może być wydana wyłącznie na wniosek świadczeniodawcy, tj. podmiotu uprawnionego do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego (najczęściej szpital).

– W przypadku, gdy złożony wniosek nie zawiera braków formalnych, termin na jego rozpatrzenie wynosi 14 dni od daty złożenia wniosku. Powyższy termin może ulec wydłużeniu jedynie w przypadku, w którym wymagane jest doprecyzowanie kwestii merytorycznych lub gdy wymagane jest uzyskanie opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (zwanej dalej Agencją) w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych danego leku w danym wskazaniu w ramach procedury RDTL – dodaje Miłkowski.

Lekarz ma leczyć dostępnymi metodami?

Wiceminister zdrowia w swojej odpowiedzi wskazuje jednocześnie, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617) to lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

– Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych. Ponadto w uzasadnionych przypadkach lekarz może ordynować leki dopuszczone do obrotu w innych państwach, z jednoczesnym szczegółowym uzasadnieniem w dokumentacji medycznej – pisze Miłkowski.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

z08659-o1(1)

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych