Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 13 sierpnia 2018

Lekarze też chcą zmian w rozporządzeniu w sprawie recept

Artykuł pochodzi z serwisu

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept. Lekarze domagają się w nim m.in. doprecyzowania, że osoba realizująca receptę może określić na podstawie posiadanych danych dane dotyczące osoby uprawnionej, w tym kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę oraz posiadany tytuł zawodowy.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept w sposób nieuzasadniony przenosi rozwiązania prawne i techniczne opracowane z myślą o recepcie elektronicznej, na recepty wystawiane w postaci papierowej (fot. Shutterstock)

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 3 sierpnia 2018 r., zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept w sposób nieuzasadniony przenosi rozwiązania prawne i techniczne opracowane z myślą o recepcie elektronicznej, na recepty wystawiane w postaci papierowej. Powyższe skutkuje niepotrzebnym komplikowaniem wystawiania recept, nadmiernym i nieuzasadnionym jego biurokratyzowaniem.

Uwagi szczegółowe:

1. projektowane brzmienie ust. 1 § 5 rozporządzenia powinno odnosić się do „recept na których co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6ust. 2 tej ustawy lub co najmniej jeden produkt leczniczy o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne”,a nie jak przewidziano w projekcie do „recepty na której przepisano co najmniej jeden produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu ustawy o refundacji lub co najmniej jeden produkt leczniczy o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne”.

Prezydium NRL wskazuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 96a ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne unikalny numer identyfikujący receptę ma być zamieszczony na recepcie w sytuacji, w której przepisany na recepcie lek, w stosunku do którego wydano decyzję refundacyjną, ma być wydany za odpłatnością przewidzianą w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Proponowane brzmienie § 5 ust. 1 rozporządzenia wskazuje natomiast, że unikalny numer identyfikujący nadawany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, ma być nanoszony na recepcie na której przepisano co najmniej jeden lek w stosunku do którego wydano decyzję o obcięciu refundacją. Powyższe oznacza, że projektowany przepis obejmuje również sytuacje, gdy lek ten ma być wydany z pełną odpłatnością (np. z powodu ordynacji poza wskazaniami rejestracyjnymi), co jest niezgodne z treścią art. 96a ust. 8 przywołanej ustawy.

2. w treści § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept należy pkt 2 nadać następujące brzmienie:

„2) dane dotyczące osoby uprawnionej, w tym kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę oraz posiadany tytuł zawodowy, albo dane podmiotu – osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;”

Zdaniem lekarzy proponowana zmiana ma na celu jednoznaczne doprecyzowanie możliwości realizacji recepty, na której nie został zamieszczony w sposób zgodny z treścią art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne tytuł zawodowy osoby wystawiającej receptę. Na możliwość realizacji takiej recepty wskazuje wprost Ministerstwo Zdrowia w zestawieniu uwag zgłoszonych do projektu (dot. uwagi nr 25), a proponowana powyżej zmiana ma jedynie usunąć wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie poprzez jednoznaczne nawiązanie do kwalifikacji zawodowych oraz tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę.

– Niezależnie od powyższego należy rozważyć zasadność wprowadzenia w ustawie Prawo farmaceutyczne wymogu dodatkowego oznaczania na recepcie kwalifikacji zawodowych w tym tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę w sytuacji, w której informacja taka wynika z innych danych zamieszczanych na recepcie – czytamy w stanowisku prezydium NRL.

3. projektowane przepisy § 5 ust. 1 w zw. z § 5 ust. 10-13 rozporządzenia w sprawie recept doprowadzą do sytuacji, w której lekarz wystawiający recepty na leki kategorii dostępności Rpw będzie musiał dysponować dwiema pulami recept, jedną z numerami nadanymi przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ dla ordynacji refundowanych leków z kategorii Rpw oraz drugą z numerami nadanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dla ordynacji nierefundowanych leków z kategorii Rpw. Rozwiązanie takie nadmiernie komplikuje proces wystawiania recept na leki z kategorii Rpw, zmuszając lekarzy do występowania do dwóch różnych instytucji po pule numerów recept. Konsekwencją takiego rozwiązania będzie ryzyko omyłkowego wystawienia recepty na druku opatrzonym numerem nadanym przez niewłaściwą, w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, instytucję.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że racjonalnym byłoby, aby Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny mógł wydawać unikalne numery identyfikujące recepty na produkty z kategorii Rpw bez względu na to, czy będą one wydane z odpłatnością przewidzianą w ustawie refundacyjnej czy też pacjent poniesie pełne koszty ich zakupu.

– Dodatkowo projektowane przepisy § 5 ust. 10-13 posługują się nieprecyzyjnym sformułowaniem „niepodlegające refundacji produkty o kategorii dostępności Rpw”. Nie wiadomo, czy sformułowanie to obejmuje tylko takie produkty, które nie są w żadnej sytuacji refundowane, czy obejmuje również produkty objęte refundacją, ale ordynowane pacjentowi poza wskazaniami refundacyjnymi lub pacjentowi nie posiadającemu uprawnień do leków finansowanych ze środków publicznych. Nawiązując do brzmienia art. 96a ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne istotne znaczenie ma to, czy wystawiona recepta ma być zrealizowana z odpłatnością przewidzianą w przepisach o refundacji leków, a nie to czy dany lek jest w jakimkolwiek zakresie refundowany – czytamy w stanowisku prezydium NRL.

4. w treści § 1 pkt 8 projektowane § 18 ust. 4 rozporządzenia w sprawie recept powinien otrzymać brzmienie:

„4. Do dnia 31 grudnia 2018 r. recepty w postaci papierowej mogą być wystawiane i realizowane na dotychczasowych zasadach.”

Prezydium NRL wskazuje też, że dodatkowo, w treści § 2 opiniowanego rozporządzenia katalog przepisów rozporządzenia, które mają wejść w życie z mocą od dnia 18 kwietnia 2018 r. powinien zostać rozszerzony o przepis § 1 pkt 9.

– Projektowany przepis § 18 ust. 4 powinien w sposób niebudzący wątpliwości pozwalać na wystawienie i realizację recept papierowych na zasadach dotychczasowych, tj. na zasadach obowiązujących przed dniem 18 kwietnia 2018 r. Projektowane brzmienie § 18 ust. 4 jest nieprecyzyjne i jego stosowanie może budzić wątpliwości w praktyce proponowana poprawka ma te wątpliwości usunąć i umożliwić sprawne zaopatrywanie pacjentów w potrzebne im leki – uważają lekarze.

Źródło: Naczelna Izba Lekarska

Tagi: 

Artykuł Lekarze też chcą zmian w rozporządzeniu w sprawie recept pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz