REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 11 marca 2019

Leki na przeziębienie tylko na receptę? Inicjatywa po stronie URPL…

Artykuł pochodzi z serwisu

Ministerstwo zdrowia przyznaje, że zmiana kategorii dostępności produktów leczniczych zawierających pseudoefedrynę, dekstrometorfan i kodeinę z „OTC” na „Rp” i sprzedaż ich na podstawie recepty lekarskiej, wydaje się jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu używania ich w celach pozamedycznych. Jednocześnie resort wskazuje, że stąd inicjatywa legislacyjna w tej kwestii leży po stronie URPL…

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski już w kolejnej swojej wypowiedzi przyznaje, że rozwiązaniem problemu nadużywania leków dekstrometorfanem, pseudoefedryną i kodeiną, wydaje się zmiana ich kategorii dostępności z „OTC” na „Rp”. Pod koniec lutego takiej właśnie odpowiedzi udzielił na interpelację posłanki Anny Sobeckiej (czytaj więcej: Leki z pseudoefedryną, dekstrometorfanem i kodeiną tylko na receptę?).

Zdanie to potwierdził Miłkowski także kilka dni temu, udzielając odpowiedzi na interpelację posłanki Anny Nemś. Wskazywała ona, że od kilku lat celnicy na granicy polsko-czeskiej zatrzymują samochody z obywatelami Czech, którzy nagminnie wykupują w polskich aptekach leki należące do dwóch grup. Pierwszą grupą są leki z pseudoefedryną, a także leki na kaszel na bazie kodeiny (tj. Thiocodin, Neoazarina). Druga grupa to leki przeciwalergiczne II generacji, które w swoim składzie posiadają cetyryzynę i loratadynę (tj. Cirrus). Obie grupy tych leków posiadają działania psychoaktywne (czytaj więcej: Czesi nadal na potęgę wywożą z Polski leki…).

REKLAMA

Jak się okazuje, tym procederem zajmują się czeskie grupy zorganizowane, współpracujące z producentami narkotyków oraz dopalaczy. Czescy producenci regularnie zmieniają ich skład, wykupując w polskich aptekach różne leki o podobnym działaniu. Dużym powodzeniem wśród przemytników cieszy się też lek na katar Sudafed – komponent w nielegalnej produkcji metaamfetaminy. Leki na bazie pseudoefedryny, kodeiny oraz leków przeciwalergicznych II generacji są w Czechach dostępne tylko na receptę.

REKLAMA

Zmiana kategorii dostępności jest w gestii URPL

– Należy stwierdzić, iż zmiana kategorii dostępności produktów leczniczych zawierających pseudoefedrynę, dekstrometorfan i kodeinę z „OTC” na „Rp” i sprzedaż ich na podstawie recepty lekarskiej, wydaje się jedynym skutecznym rozwiązaniem opisanego problemu. Organem właściwym w zakresie zmiany kategorii dostępności jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, stąd inicjatywa legislacyjna leży w gestii ww. urzędu – poinformował Maciej Miłkowski w odpowiedzi na tę interpelacją.

Jednocześnie wiceminister zdrowia przyznał, że resort nie dysponuje statystykami sprzedaży produktów leczniczych zawierających pseudoefedrynę, dekstrometorfan i kodeinę w miejscowościach przygranicznych.

– W związku z pismami otrzymanymi z organów ścigania przesyłanymi do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, pracownicy wskazanego urzędu przeprowadzają analizę rozchodu ww. produktów leczniczych (tzw. tracking od podmiotu odpowiedzialnego/wytwórcy poprzez hurtownie do aptek i punktów aptecznych) w szczególności dla produktów leczniczych zawierających pseudoefedrynę (np. Cirrus, Apselan) z wyszczególnieniem nr serii oraz dat ważności oraz informacji na temat podmiotów uczestniczących w ich obrocie. Pełne dane będą możliwe do uzyskania dopiero po wprowadzeniu ZSMOPL – zapewnił Miłkowski.

Hurtownie donoszą na apteki do GIF

W zeszłym roku w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym organizowano spotkania z przedstawicielami CBŚP i prokuratury. Ich celem było omówienie spraw związanych z produktami leczniczymi zawierającymi pseudoefedrynę. Poza tym hurtownie farmaceutyczne zgłaszają do GIF informacje o zamówieniach dużych ilości leków z pseudoefedryną składane przez placówki obrotu detalicznego. Informacje te są przekazywane do Centralnego Biura Śledczego Policji, a także do właściwych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych.

– GIF po uzyskaniu informacji z organów ścigania lub z hurtowni farmaceutycznych zleca wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym kontrole aptek i punktów aptecznych. Dodatkowo podczas inspekcji w hurtowniach farmaceutycznych inspektorzy ds. obrotu hurtowego GIF sprawdzają każdorazowo podczas inspekcji planowych obrót tymi lekami. Przeprowadzane są również inspekcje doraźne (bez zawiadomienia) po otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach – pisze wiceminister zdrowia.

Miłkowski przyznaje, że z inicjatywy GIF problem zwiększonej sprzedaży leków z pseudoefedryną omawiano też na spotkaniach Rady do spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Ministerstwie Zdrowia. Ustalono, że w ramach zespołu roboczego Rady do spraw monitorowania i realizacji celu operacyjnego 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w części: Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, stworzony zostanie zespół roboczy do przeanalizowania i opracowania dodatkowych przepisów regulujących obrót produktami leczniczymi zawierającymi pseudoefedrynę.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

i29452-o1

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ