Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 7 sierpnia 2017

Lewiatan o szkoleniach dla farmaceutów

Niedawno do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie ciągłych […]

Niedawno do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Sporą zmianą, którą wprowadza projekt, jest możliwość organizowania kursów przez Naczelną Izbę Aptekarską, okręgowe izby aptekarskie i towarzystwa naukowe, obejmujących ćwiczenia, za które farmaceuci otrzymają „twarde” punkty edukacyjne (czytaj więcej: Izby aptekarskie będą przyznawać „twarde” punkty edukacyjne?).

– Konfederacja Lewiatan z aprobatą odnotowuje wprowadzenie do ciągłego szkolenia farmaceutów formy „ćwiczeń”. Jest to zmiana pozytywna, odzwierciedlająca potrzebę zwiększenia nacisku na prowadzenie praktycznych szkoleń dla farmaceutów – czytamy w stanowisku opublikowanym na stronie organizacji. – Niemniej analiza całości projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, zwanego dalej „projektem”, wskazuje, że konieczne jest dokonanie modyfikacji celem rozwiania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

Lewiatan zwraca uwagę, że jak wynika z § 3 ust. 1 pkt 1 projektu „farmaceuta odbywa ciągłe szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1, przez: 1) udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń;”. Obok tego projektodawca w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b wskazał, że jedną z form samokształcenia jest „przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe, Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie.” W konsekwencji, projekt wprowadza 2 formy:

1) udział w ćwiczeniach oraz
2) przygotowywanie i przeprowadzanie ćwiczeń.

W związku z powyższym, zdaniem Lewiatana, koniecznym wydaje się:

1) usunięcie z § 4 projektu odniesień do ćwiczeń poprzez wykreślenie wyrazów „lub ćwiczeń odbywanych w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b,”.

2) modyfikacja § 5 w zakresie pkt 11 i 12, w których wskazuje się na „udział farmaceuty”, natomiast w odsyłanych § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a-e mamy do czynienia z dwoma formami realizacji samokształcenia. W lit. a, b oraz d samokształcenie polega na opracowaniu określonego dokumentu i jego prezentacji. Natomiast w lit. c i d mamy do czynienia z „udziałem” w określonych spotkaniach naukowych.

– Zważywszy na różnice w formie realizacji szkolenia ciągłego – udział w ćwiczeniach organizowanych przez towarzystwa naukowe lub samorząd aptekarski (rola słuchacza) a przygotowanie i przeprowadzenie tych ćwiczeń (rola prowadzącego) zasadnym jest dokonanie wyżej wskazanych zmian – czytamy w stanowisku. – W przepisach dotyczących zasad potwierdzania uczestnictwa farmaceutów w szkoleniach istnieje pewna niekonsekwencja uprawniająca właściwą okręgową radę aptekarską do wydania certyfikatu w zakresie udziału w ćwiczeniach, przy jednoczesnym braku wskazania możliwości wydania certyfikatu za przygotowanie i prowadzenie takich ćwiczeń, czyli formę szkolenia określoną w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b projektu.

Potwierdzenie udziału w przedmiotowych ćwiczeniach jest uregulowane w § 5 pkt 10 projektu, który stanowi, że „udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, potwierdza wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem”, które określa temat, liczbę godzin szkolenia i liczbę punktów edukacyjnych”.

– Zasadnym jest więc zmiana tego przepisu poprzez wprowadzenie uprawnienia do wydania certyfikatu wyłącznie w zakresie przygotowania i prowadzenia ćwiczeń – pisze Konfederacja Lewiatan. – Ponadto, z uwagi na fakt, że przedmiotowe ćwiczenia mogą być prowadzone także przez towarzystwa naukowe powinny być one również uprawnione do wydania stosowanego certyfikatu.

Dodatkowo w celu zapewnienia jak najwyższych standardów form ciągłego szkolenia prowadzonych przez towarzystwa naukowe i samorząd aptekarski, organizacja proponuje rozważenie objęcia ich standardami właściwymi dla jednostek szkolących[1]) (m.in. w zakresie bazy dydaktycznej czy kadry dydaktycznej). W związku z powyższym proponujemy dodanie do § 5 projektu dodatkowego punktu w brzmieniu:

„punkty 1-8 mają zastosowanie do form ciągłego szkolenia prowadzonych przez towarzystwa naukowe, Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgowe izby aptekarskie.”

Więcej na ten temat na stronach Konfederacji Lewiatan.

Źródło: konfederacjalewiatan.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz