Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 11 lipca 2018

Liczby się zgadzają, więc czemu się wytrąca?

Artykuł pochodzi z serwisu
Podawanie mieszanin do żywienia pozajelitowego w jednym pojemniku (system All-in-One) jest bardzo korzystny dla pacjenta, należy jednak pamiętać że taka mieszanina to często ponad 50 różnych substancji, wzajemnie ze sobą reagujących. Sposób sporządzania mieszanin i warunki, w jakich się to odbywa mają więc kolosalne znaczenie dla ich stabilności, zarówno mikrobiologicznej, jak i fizykochemicznej. I nawet, jeśli wszystkie parametry obliczeniowe, których możemy użyć do oceny stabilności fizykochemicznej mieszanin mieszczą się w bezpiecznych wartościach, w przypadku zastosowania niewłaściwej techniki mieszania składników może dojść do wytrącenia osadu, rozkładu emulsji tłuszczowej lub inaktywacji niektórych substancji.

O czym należy pamiętać ustalając kolejność dodawania poszczególnych preparatów?

Generalna zasada jest taka, iż wszystkie składniki mogące zmniejszać stabilność mieszaniny (zwłaszcza fosforany!) muszą zostać jak najbardziej rozcieńczone przed dodaniem kolejnego składnika. Z tego też powodu mikroskładniki – elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy, ewentualne leki – dodaje się na ogół do odpowiednich makroskładników – glukozy, aminokwasów lub emulsji tłuszczowej, a następnie dopiero te przetacza się do worka, lub też w przypadku worków przemysłowych oraz sporządzonych za pomocą pomp dodaje się je w odpowiedniej kolejności do już napełnionego makroskładnikami worka, mieszając jego zawartość po każdym dodatku.

Tabela 1 Dodatek elektrolitów, pierwiastków śladowych, witamin, leków do poszczególnych płynów infuzyjnych podczas sporządzania mieszaniny odżywczej

Tabela 2 Kolejność dodawania produktów leczniczych do napełnionego worka

Rozdzielamy składniki niezgodne ze sobą

Pewnych składników nie wolno także ze sobą bezpośrednio łączyć. – czy to w jednym płynie infuzyjnym, czy też przetaczając je do worka tym samym przewodem lub dostrzykując je bezpośrednio po sobie. Z powodu możliwości wytrącania osadów unikamy łączenia preparatów wapnia i fosforanów, zwłaszcza nieorganicznych, a także preparatów chlorku wapnia i siarczanu magnezu. Tu należy bardzo uważać także na skład używanych roztworów aminokwasów, bowiem te różnią się dodatkami elektrolitów i w zależności od używanych w pracowni preparatów konieczne jest opracowanie odpowiedniej procedury, do którego z płynów dostrzykiwać poszczególne dodatki.

Dbamy o stabilność witamin

Kolejnym aspektem, który należy brać pod uwagę przy kolejności dodawania składników, jest stabilność witamin, które są szczególnie podatne na działanie promieniowania UV, tlenu i pierwiastków śladowych. Może dojść m.in. do inaktywacji witamin A, B2, K np. pod wpływem światła lub w wyniku adsorpcji przez tworzywo pojemnika i aparatu do przetaczania (wit. A), niemniej do najmniej trwałych należą witaminy B1 i C. Tiamina może ulec rozkładowi pod wpływem światła, temperatury, siarczynów lub penetrującego przez ściany worka tlenu. Witamina C jest natomiast wrażliwa na nieodpowiednie pH, obecność pierwiastków śladowych, tlen i światło. W wyniku jej utlenienia (zwłaszcza w przypadku dodania dużej dawki, około 2g) może powstać kwas szczawiowy, co z kolei może prowadzić do wytrącenia osadu szczawianu wapnia. Inaktywacja witamin, poza samym problemem niepożądanych produktów rozkładu, może prowadzić do rozwinięcia u pacjentów klinicznych zespołów niedoborowych, zwłaszcza w przypadku długotrwałego żywienia pozajelitowego.

Tabela 3 Procesy inaktywacji witamin w mieszaninie odżywczej

Osłaniająco na witaminy wpływa obecność emulsji tłuszczowej – spowalnia ona rozkład kwasu askorbinowego, ryboflawiny, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Biorąc pod uwagę także ochronny dla samej emulsji wpływ witamin, zwłaszcza tych o działaniu antyoksydacyjnym (tokoferol i witamina C), uzasadnione jest dodawanie ich bezpośrednio do emulsji tłuszczowej, zarówno jeśli chodzi o witaminy rozpuszczalne w wodzie, jak i w tłuszczach. W przypadku mieszanin beztłuszczowych witaminy należy dodać bezpośrednio do worka, chroniąc mieszaniny przed światłem.

Dbamy o stabilność emulsji tłuszczowej

Natomiast z uwagi na stabilność samej emulsji tłuszczowej, nigdy nie należy przetaczać jej do worka bezpośrednio po roztworze glukozy, która ma niskie pH, a dopiero po dodaniu do mieszaniny roztworu aminokwasów, które zbuforują to niskie pH i będą ją chroniły przed działaniem elektrolitów, zwłaszcza kationów dwu- i trójwartościowych. Kolejnym powodem dla dodawania emulsji tłuszczowej na końcu jest fakt, że po jej dodaniu do mieszaniny nie jest już możliwa wizualna ocena, czy nie dochodzi do wytrącenia osadu lub niepokojącej zmiany barwy pozostałych składników.

Tabela 4 Kolejność przetaczania płynów infuzyjnych do worka

Piśmiennictwo

 1. Sieradzki E. i in.; Farmacja szpitalna i kliniczna; Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 2012

 2. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne; Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2017

 3. Sobotka L. i in.; Podstawy żywienia klinicznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2013

Artykuł Liczby się zgadzają, więc czemu się wytrąca? pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz