REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 13 czerwca 2018

Minister Zdrowia nie będzie interweniował ws. aptek Gemini i 1 proc.

Artykuł pochodzi z serwisu

Poseł Jan Klawiter skierował w lutym zapytanie do ministra zdrowia w sprawie zezwoleń na prowadzenie aptek sieci Gemini i przekraczanie przez nie progu 1% koncentracji. Po kilku miesiącach odpowiedzi w tej sprawie udzielił wiceminister zdrowia Marcin Czech informując, że resort nie będzie w tej sprawie interweniował…

Zdaniem wiceministra zdrowia nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy przy wydawaniu zezwolenia dla aptek Gemini doszło do naruszenia przepisów. (fot. MGR.FARM)

REKLAMA

REKLAMA

– Od dłuższego czasu mamy do czynienia z dużą falą odwołań od decyzji Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych od zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych sieci Gemini – pisał w lutym poseł Klawiter. – Podmiot ten jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie woj. pomorskiego więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

Poseł pytał wówczas Ministra Zdrowia o to, na jakich zasadach wydaje się, pomimo takiej sytuacji, zezwolenia na otwieranie i prowadzenie nowych ogólnodostępnych aptek? (czytaj więcej: Poseł chce zamknięcia aptek sieci Gemini?).

W odpowiedzi na to zapytanie czytamy, że procedura udzielania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uregulowana jest w przepisach art. 99 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej również jako: „Prawo farmaceutyczne” lub „u.p.f.”). Zgodnie z art. 99 ust. 2 u.p.f. udzielenie bądź odmowa udzielenia zezwolenia należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Mając na uwadze fakt, że udzielenie zezwolenia dokonywane jest w formie decyzji administracyjnej, musi ono być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, którego elementem jest weryfikacja, czy wnioskodawca nie przekroczył dopuszczalnej prawem koncentracji aptek na terenie danego województwa.

– Zgodnie bowiem z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f. zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie (i) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą więcej niż 1% aptek na terenie województwa oraz (ii) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych – zwraca uwagę Marcin Czech.

Ewentualne przekroczenie wskazanych powyżej limitów koncentracji skutkuje więc wydaniem decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia.

Wiceminister zdrowia podkreśla, że decyzja w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki wydana pomimo zaistnienia wskazanych powyżej przesłanek negatywnych jest wadliwa i podlega wzruszeniu na zasadach przewidzianych w ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej również jako: „Kodeks postępowania administracyjnego” lub „K.p.a.”).

– Przedmiotowa ustawa przewiduje różne tryby wzruszenia takiej decyzji, niezależnie jednak od okoliczności jej wydania, jak również etapu, na którym znajduje się postępowanie, Minister Zdrowia nie ma prawnej możliwości podważenia zasadności rozstrzygnięcia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wydanego w postępowaniu w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki – czytamy w odpowiedzi resortu zdrowia. – Organem powołanym do kontroli rozstrzygnięć wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w tym zakresie jest Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Minister Zdrowia stwierdza, że nie posiada uprawnień i nie uważa za zasadne ingerowania w działalność wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie, w jakim dotyczy ono egzekwowania przepisów antykoncentracyjnych w postępowaniach w przedmiocie wydania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

– Niezależnie od powyższego, należy stwierdzić, że załączona do przedmiotowego zapytania kopia fragmentu dokumentu zatytułowanego (nieprawidłowo) jako odwołanie od decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nie zawiera wszystkich relewantnych dla sprawy informacji – pisze Marcin Czech. – W szczególności brak jest kompleksowych danych na temat powiązań kapitałowych między wskazanymi w piśmie podmiotami, jak również dat ewentualnego powstania tych powiązań.

Zdaniem wiceministra zdrowia nie jest więc możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy przy wydawaniu zezwolenia doszło do naruszenia przepisów art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 Prawa farmaceutycznego.

– Co więcej, jak wspomniano powyżej, Minister Zdrowia nie posiada kompetencji do rozstrzygania tego typu kwestii. Może to mieć miejsce wyłącznie w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do uchylenia decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego – podsumowuje Marcin Czech.

Źródło: sejm.gov.pl

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz