REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 24 lipca 2018

Minister Zdrowia odpowiada na zarzuty Naczelnej Izby Aptekarskiej

Artykuł pochodzi z serwisu

Po tym jak posłowie zdecydowali o wprowadzeniu możliwości sprzedaży wysyłkowej leków na receptę, Naczelna Izba Aptekarska sprzeciwiła się zmianom wskazując na płynące z nich niebezpieczeństwa. Na stanowisko NIA postanowił odpowiedzieć Minister Zdrowia w specjalnym komunikacie…

Naczelna Izba Aptekarska pyta, w jaki sposób oryginał recepty ma być dostarczony do apteki? (fot. Shutterstock)

Kilka dni temu Naczelna Izba Aptekarska kategorycznie sprzeciwia się wprowadzeniu przepisów zezwalających na sprzedaż wysyłkową leków na receptę. Zdaniem NIA wprowadzenie tych zmian, może spowodować szereg niebezpieczeństw, grożących zarówno pacjentowi, jak i całemu systemowi obrotu produktami leczniczymi (czytaj więcej: NIA: Rynek nie jest przystosowany do sprzedaży wysyłkowej leków na receptę).

REKLAMA

Do zarzutów Naczelnej Izby Aptekarskiej postanowił odnieść się Minister Zdrowia, który wystosował w tej sprawie osobny komunikat, odnosząc się do kolejnych argumentów NIA

REKLAMA

Nowy kanał nielegalnej dystrybucji

Naczelna Izba Aptekarska wskazywała, że proponowane rozwiązanie stwarza niebezpieczny precedens, jakim jest otwarcie kolejnego kanału dystrybucji, poza jakąkolwiek kontrolą ze strony odpowiednich służb. Stanowi przez to furtkę dla podmiotów trudniących się nielegalnym wywozem leków, m.in. poprzez brak mechanizmów do weryfikacji fikcyjnie wystawionych recept i kontroli całego łańcucha dystrybucji.

Minister Zdrowia wskazuje jednak, że możliwość wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych dotyczyć będzie tylko produktów wydawanych na podstawie e-recepty, co umożliwi nadzór w czasie rzeczywistym oraz dużo lepsze niż w przypadku recept papierowych zapobieganie nadużyciom, także tym związanym z nielegalnym wywozem leków lub fałszowaniem recept. Warto także zauważyć, że na podstawie obecnych przepisów możliwa jest taka sprzedaż, przy czym dotyczy ona produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

Furtka dla wprowadzania fałszywych leków

Naczelna Izba Aptekarska wskazywała, że nowe rozwiązanie otwiera również furtkę związaną ze sprzedażą sfałszowanych leków – w sytuacji, gdy pacjent otrzyma taki lek, jego życie lub zdrowie może być zagrożone. W jaki sposób należy kontrolować sprzedaż leków przez internet, w kontekście informacji, że nawet co drugi lek dostępny online może być sfałszowany?

Minister Zdrowia zapewnia z kolei, że sprzedaż wysyłkowa będzie możliwa tylko przez apteki i punkty apteczne, które dodatkowo będą musiały spełnić szereg wymogów z rozporządzenia Ministra Zdrowia, dlatego nie można się zgodzić z tezą, że wysyłkowa sprzedaż leków niesie większe ryzyko sfałszowania leków niż w ramach sprzedaży tradycyjnej. Dodatkowo na stronie GIF publikowane są już w chwili obecnej informacje nt wysyłkowej sprzedaży leków, w szczególności o Wspólnym logo, które określają przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 699/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie projektu wspólnego logo umożliwiającego identyfikację osób oferujących ludności produkty lecznicze w sprzedaży na odległość oraz w sprawie technicznych, elektronicznych i kryptograficznych wymogów umożliwiających sprawdzenie autentyczności wspólnego logo.

Brak nadzoru nad sprzedażą wysyłkową leków

Naczelna Izba Aptekarska twierdzi, że brakuje właściwego nadzoru ze strony inspekcji farmaceutycznej nad internetową sprzedażą leków. Nasuwają się przez to liczne pytania, m.in kto będzie zajmował się kontrolą tego kanału sprzedaży, w sytuacji, gdy od wielu lat inspektorzy nie mogą poradzić sobie choćby z kontrolą rynku pozaaptecznego pozostającego bez jakiegokolwiek nadzoru. Już dziś wiadomo, że inspekcja farmaceutyczna nie ma uprawnień i zasobów do kontroli internetu.

Minister Zdrowia wskazuje z kolei, że zgodnie z art. 109 ustawy Prawo farmaceutyczne do zadań Inspekcji Farmaceutycznej należy w szczególności kontrolowanie aptek. Tak więc kontrola dotyczyć może również prowadzonej przez apteki sprzedaży wysyłkowej. Kontroli nie podlega bowiem Internet, lecz apteka prowadząca wysyłkową sprzedaż.

Dostęp podmiotów nieuprawnionych do dystrybucji leków

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że obok aptek i punktów aptecznych poprawka daje uprawnienia firmom kurierskim do obrotu lekiem. Warto przypomnieć, że obrót substancjami silnie działającymi (np. narkotyki, psychotropy, trucizny, insuliny) jest restrykcyjnie regulowany przez prawo. Substancje te muszą więc być zabezpieczone i przechowywane w odpowiednich warunkach. Poprawka tworzy wyłom od tej zasady, umożliwiając choćby dostęp do nich podmiotom nieuprawnionym, takim jak firmy kurierskie, czy pocztowe.

Minister Zdrowia zapewnia z kolei, że girmy kurierskie nie będą uprawnione do obrotu lekiem. Natomiast sposób dostarczania produktów leczniczych do odbiorców, w tym odpowiednie warunki gwarantujące bezpieczeństwo dostawy leków zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Podkreślić należy, że w ww. rozporządzeniu MZ planowane jest m. in. wskazanie leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe jako produktów leczniczych w przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa.

Brak kontroli kurierów

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że obecnie brak jest mechanizmów pozwalających na kontrolę firm kurierskich i pocztowych w zakresie obrotu lekiem. Wyjaśnień wymaga przez to wiele kwestii, w tym, kto będzie sprawował tę kontrolę? Kto będzie kontrolował paczkomaty na terenie całego kraju? Kto będzie kontrolował parametry, w jakich transportowane są leki?

Minister Zdrowia twierdzi, że odpowiednie warunki gwarantujące bezpieczeństwo dostawy leków zostaną wskazane w rozporządzeniu – zgodnie z wytyczną w rozporządzeniu, warunki te muszą gwarantować GIF możliwość kontroli ich przestrzegania. Warto zauważyć, że obrót lekami niewymagającymi przepisu lekarza jest już dziś możliwy i jest opisany w przepisach Prawa farmaceutycznego i jego aktów wykonawczych. Inspekcja farmaceutyczna może kontrolować apteki i inne jednostki prowadzące obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Może również kontrolować warunki transportu i przechowywania produktów leczniczych.

Podział odpowiedzialności za lek

Naczelna Izba Aptekarska pytała, kto poniesie odpowiedzialność w przypadku, gdy produkt trafi pod błędny adres lub jeśli straci swoje właściwości z powodu niewłaściwego przechowywania? Kto poniesie odpowiedzialność, gdy pacjent nie otrzyma leku na czas lub gdy lek zginie albo zostanie uszkodzony podczas transportu? Kto przejmie odpowiedzialność, gdy z wyżej wymienionych powodów pacjent straci zdrowie lub życie?

Minister Zdrowia zwraca z kolei uwagę, że celem projektowanych przepisów jest ułatwienie dostępu do leków z przepisu lekarza dla osób niepełnosprawnych. Obecne regulacje uniemożliwiają im skorzystanie z udogodnienia, jakim jest bez wątpienia możliwość nabycia leków bez konieczności wychodzenia z domu. Warunki transportu, m.in. dotyczące możliwości odbioru leków przez osobę inną niż pacjent lub wskazana przez niego osoba, zostaną określone w rozporządzeniu. Za odpowiednie przygotowanie paczki oraz wybór metody transportu gwarantującej utrzymanie właściwości leku odpowiada apteka lub punkt apteczny – tylko takie podmioty będą bowiem uprawnione do wysyłkowej sprzedaży leków. Nieprawidłowości mogą dotyczyć również tradycyjnej sprzedaży leków w aptece i zasady odpowiedzialności są wspólne dla obu kanałów sprzedaży, dodatkowo dochodzą ogólne przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej. To farmaceuta, jako jeden z przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, będzie decydować o sposobie zabezpieczenia wysyłki produktu leczniczego, tak, aby był to proces bezpieczny dla pacjenta.

Co z uprawnieniami chorych?

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, na brak możliwości identyfikacji pacjenta przez aptekę i jego dodatkowych uprawnień – w jaki sposób będą weryfikowane uprawnienia osób niepełnosprawnych? Jak rozwiązać potencjalny problem „podszywania się” pod osobę niepełnosprawną? Kto byłby uprawniony do odbioru leków? Co z osobami poniżej 18. roku życia w kontekście sprzedaży leków silnie działających? Kto będzie weryfikował ich wiek?

Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że sposób weryfikacji uprawnień dodatkowych przy sprzedaży wysyłkowej zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept. Ewentualne wyłączenia w zakresie leków, które nie będą dostępne w sprzedaży wysyłkowej, zostaną określone w rozporządzeniu.
Nawarstwienie problemów z realizacją recept

Co z tańszymi odpowiednikami przy sprzedaży internetowej?

Naczelna Izba Aptekarska uważa, że w procesie realizacji recepty, farmaceuta ma obowiązek zaproponować tańszy odpowiednik danego leku – w jaki sposób może zrealizować ustawowy obowiązek przez internet? W jaki sposób ma uzyskać zgodę lub odmowę pacjenta na wydanie zamiennika?

Minister Zdrowia uważa, że powyższy mechanizm będzie ustanawiany indywidualnie przez aptekę, która zdecyduje się na uruchomienie internetowej sprzedaży leków, z uwzględnieniem jej indywidualnych możliwości technicznych.

Korekta recepty?

Naczelna Izba Aptekarska zwraca uwagę, że farmaceuta ma prawo do nanoszenia zmian na recepcie – w jaki sposób ma dokonać koniecznej korekty dokumentu w przypadku sprzedaży wysyłkowej?

Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że zasady dotyczące korekt e-recepty są takie same niezależnie od tego czy sprzedaż jest elektroniczna czy stacjonarna, jako że dokument e-recepty ma wyłącznie postać elektroniczną. Korekty na e-recepcie, do dokonywania których uprawniony jest farmaceuta dokonywane będą w Dokumencie Realizacji Recepty.

Co gdy recepta zaginie?

Naczelna Izba Aptekarska pyta, w jaki sposób oryginał recepty ma być dostarczony do apteki? Co należy zrobić w przypadku zaginięcia recepty?

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że podyższy problem nie wystąpi jako że sprzedaż wysyłkowa będzie dotyczyła wyłącznie e-recepty. Dostęp do e-recepty będzie możliwy po podaniu przez pacjenta kodu recepty, na podstawie którego farmaceuta będzie mógł odczytać jej treść z systemu.

Co z błędami formalnymi?

Naczelna Izba Aptekarska pyta, co w przypadku, gdy recepta zawiera błąd formalny – w jaki sposób należy dostarczyć ją lekarzowi lub pacjentowi celem jej poprawy?

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że zasady są analogiczne jak w odniesieniu do realizacji e-recepty stacjonarnie z zastrzeżeniem, że apteka musi ustanowić kanał komunikacji z pacjentem. Należy zakładać, że będzie to rozwiązanie oparte na zakładaniu konta przez pacjenta tak jak to ma miejsce w zwykłych sklepach internetowych.

Co w sytuacji, gdy adres na recepcie nie pokrywa się z adresem wysyłki, na który lek powinien być dostarczony?

Naczelna Izba Aptekarska uważa, że adres miejsca zamieszkania pacjenta nie musi pokrywać się z miejscem dostawy, miejsce dostawy należy do swobodnej decyzji pacjenta. Warunki wysyłkowej sprzedaży oraz sposób dostarczania produktów do odbiorców zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia uważa, że z kosztami przesyłki dla osób, którym z mocy ustawy przysługują konkretne zniżki, np. inwalidzi wojenni, dawcy krwi, seniorzy, dawcy przeszczepów? Zgodnie z przepisami osoby te ponoszą konkretny koszt za nabycie leku. Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych spowoduje zwiększenie udziału polskiego pacjenta w wydatkach związanych z nabywaniem refundowanego produktu leczniczego. Do kosztów ponoszonych w tym zakresie, oprócz ceny leku doliczyć będzie trzeba cenę przesyłki, która w wielu przypadkach może nawet przekroczyć cenę leku.

Koszty przesyłki będzie pokrywał pacjent, przy czym należy zauważyć, że decyzja o wyborze formy zakupu należy właśnie do niego – często koszt dojazdu może znacznie przekroczyć koszt przesyłki. Należy także założyć, że rozwój rynku przesyłek zawierających leki wygeneruje po stronie przewoźników korzyści skali, a co za tym idzie – także obniżki cen.

To rozwiązanie ograniczy dostęp do leków aptekach

Naczelna Izba Aptekarska uważa, że uwzględniając liczbę błędnie wypisanych przez lekarzy i pielęgniarki recept, błędy formalne zawarte na receptach, niemożliwe do weryfikacji w trybie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych spowodują wbrew intencjom ustawodawcy ograniczenie pacjentowi dostępu do produktu leczniczego.

Minister Zdrowia zwraca uwagę, że w sprzedaży wysyłkowej stosowane będą wyłącznie e-recepty, które znacząco zmniejszają liczbę możliwych błędów w wypisywaniu recept.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych