REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 17 maja 2019

Ministerstwo Finansów nie ma pieniędzy dla GIF. Co z nowymi zadaniami?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Około 2 mln zł rocznie będzie potrzebował Główny Inspektorat Farmaceutyczny na wykonanie zadań wynikających z kontroli realizowania przez producentów, hurtownie, importerów, apteki ogólnodostępne, punkty apteczne i apteki szpitalne obowiązków wynikających z Dyrektywy Fałszywkowej i weryfikacji autentyczności leków. Ministerstwo Finansów zapowiada jednak, że nie ma takich pieniędzy dla GIF…

Czy inspekcja farmaceutyczna będzie w stanie zrealizować zadania, wynikające z procedowanej właśnie nowelizacji Prawa farmaceutycznego? (czytaj więcej: GIF obniża kary dla aptek. Do 100 000 zł za nieprzestrzeganie Dyrektywy Fałszywkowej…).

Urząd, który już od dawna zmaga się problemami kadrowymi i słabym finansowaniem wyliczył, że na realizację nowych zadań – związanych z funkcjonowaniem w Polsce systemu weryfikacji leków – potrzeba będzie około 2 mln zł rocznie. To koszt sfinansowania 11 nowych etatów w inspekcji farmaceutycznej (czytaj więcej: Inspekcja farmaceutyczna się zbroi czy… łata kadrowe dziury?). Ministerstwo Finansów dało jednak wyraźnie do zrozumienia, że nie zabezpieczyło takich pieniędzy dla GIF.

REKLAMA

Realizacja nowych zadań kosztuje…

W projekcie nowelizacji wskazano, że limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań sektora finansów publicznych wynikających z tej ustawy wyniesie w kolejnych latach::

REKLAMA
 • 2019 r. – 1 980 000 zł;
 • 2020 r. – 1 837 000 zł;
 • 2021 r. – 1 883 000 zł;
 • 2022 r. – 1 930 000 zł;
 • 2023 r. – 1 978 000 zł;
 • 2024 r. – 2 028 000 zł;
 • 2025 r. – 2 079 000 zł;
 • 2026 r. – 2 131 000 zł;
 • 2027 r. – 2 184 000 zł;
 • 2028 r. – 2 238 000 zł.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano z kolei, że do realizacji nowych zadań niezbędne jest zatrudnienie 11 pracowników. Niezbędne jest zatrudnienie:

 • 4 pracowników analizujących dane gromadzone w systemie baz,
 • 2 inspektorów do spraw wytwarzania i
 • 2 inspektorów do spraw obrotu hurtowego, nadzorujących przedsiębiorców w zakresie wykonywania przez nich obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 2016/161,
 • 1 prawnika w celu prowadzenia postępowań o ponowne rozpatrzenie decyzji o cofnięciu zezwolenia dla danego przedsiębiorcy z uwagi na niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 2016/161 oraz postępowań związanych z karami pieniężnymi przewidzianymi za naruszanie obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 2016/161,
 • 2 pracowników administracyjnych na potrzeby współpracy z Europejską Agencją Leków, obsługi nowozatrudnionych pracowników oraz wykonywania czynności materialno-technicznych związanych z nakładanymi na GIF zadaniami.

– Niezbędne jest też uwzględnienie wydatków rzeczowych związanych m.in. z kosztami sprzętu komputerowego i licencji – z uwagi na dostosowanie systemu informatycznego GIF do systemu baz oraz wyposażeniem stanowisk pracy w sprzęt niezbędny do weryfikacji zabezpieczeń (skanery), sprzęt biurowy – pisze Główny Inspektor Farmaceutyczny (czytaj również: Silna inspekcja jest w interesie farmaceutów).

Wskazuje też, że pilne jest przekazanie środków na wydatki rzeczowe związane z zakupem skanerów dla zatrudnionych pracowników, którzy będą wykonywać obowiązki nałożone przez rozporządzenie nr 2016/161.

– Podejmując próbę określenia liczby osób, które zajmą się nowymi zadaniami, wzięto pod uwagę nie tylko ilość nowych obowiązków wynikających z przepisów projektowanej ustawy, ale również ich charakter związany z przeglądem analizą zgromadzonych w systemie baz danych, a także inspekcjami – motywuje GIF.

Minister finansów nie ma pieniędzy. Każe oszczędzać…

– Projekt ustawy przewiduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu w 2019 r. w wysokości 1.980.475 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 11 nowych etatów, które nie zostały zabezpieczone w uchwalonym przez Sejm budżecie na rok 2019 i na obecnym etapie nie jest możliwe uwzględnienie wynikających z projektu skutków finansowych – poinformował resort zdrowia w trakcie uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

Ministerstwo finansów zwraca też uwagę, że decyzją z dnia 17 września 2018 roku została zwiększona część budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Zdrowia o 2 373 115 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym o 24 etaty, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1039). W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 zabezpieczono również środki na skutki tej decyzji na rok kolejny.

Ponadto w projekcie ustawy budżetowej, zgodnie z wnioskiem Ministra Zdrowia, zwiększono wydatki na ochronę zdrowia (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) o 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez jednostki budżetowe podległe Ministrowi Zdrowia, w tym m.in.: Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

– Biorąc powyższe pod uwagę należy dodać w pkt 6 OSR w pozycji Źródła finansowania stwierdzenie, iż wszelkie skutki finansowe wynikające z przyjęcia ustawy zostaną sfinansowane w kolejnych latach w ramach limitu wydatków określonego w ustawie budżetowej na dany rok, w tym w ramach funduszu wynagrodzeń, we właściwych częściach budżetowych bez konieczności pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Dodatkowo należy wykreślić dane z pkt 6 OSR z wierszy wydatki ogółem oraz wydatki budżetu państwa jak również wykreślić limit ustawowy określony w art. 2 projektu – uważa resort finansów.

W rezultacie Ministerstwo Finansów wskazało, że jedynym sposobem na znalezienie środków do sfinansowania nowych zadań, są oszczędności i zwiększenie efektywności wydatkowania środków budżetowych w GIF.

Na nowe zadania muszą być nowe pieniądze

– Uwaga zgłoszona przez Ministra Finansów nie zasługuje na uwzględnienie ponieważ zaproponowane znalezienie oszczędności i zwiększenie efektywności wydatkowania środków budżetowych nie może zostać zrealizowane – odpowiedział na to Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Wskazuje on, że zatrudnienie nowych pracowników w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym jest niezbędne do realizacji nowych zadań nakładanych przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (czytaj więcej: NIK: Inspekcja Farmaceutyczna nieskutecznie przeciwdziałała naruszaniu przepisów antykoncentracyjnych).

– Postulowana zmiana pkt 6 Oceny Skutków Regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (UC146) nie może zostać uwzględniona. Główny Inspektorat Farmaceutyczny od lat boryka się z niewystarczającą liczbą pracowników w stosunku do realizowanych zadań, co jest ustawicznie wykazywane w Raportach Najwyższej Izby Kontroli (czytaj więcej: NIK o potrzebie zmiany sposobu nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym). Środki na etaty przewidziane dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1039) są związane z realizacją zadań przewidzianych w tej ustawie i nie mają związku z nowymi zadaniami nakładanymi na organ przez rozporządzenie delegowane nr 2016/161 – czytamy w stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

GIF podkreśla, że wzrost wydatków budżetu państwa w przypadku projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (UC146) jest związany z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Źródło: ŁW/RCL

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych