Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 2 lipca 2018

Ministerstwo Zdrowia dokłada aptekom kolejny obowiązek

Artykuł pochodzi z serwisu

Pomimo apeli środowiska aptekarskiego, resort zdrowia nie zrezygnował z nałożenia na apteki obowiązku sprawdzenia czy zapotrzebowanie wystawił podmiot znajdujący się w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia pracownicy apteki spokojnie znajdą na to czas…

Ministerstwo Zdrowia nie zrezygnowało z zapisów mówiących o tym, że realizacja zapotrzebowania obejmuje również ocenę jego autentyczności. (fot. Shutterstock)

W piątek w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano finalną wersję rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych wraz z raportem dotyczącym uwag, jakie spłynęły do projektu w ramach konsultacji publicznych. Jednym z zapisów częściej krytykowanych przez stronę społeczną, był nowy obowiązek nakładany na apteki, związany z weryfikacją czy podmiot, który wystawił zapotrzebowanie, jest obecny w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

– Przy realizacji każdego zapotrzebowania apteka ma sprawdzać w rejestrze dane podmiotu. W naszej opinii jest to zbyt wielka biurokracja i zajęcie cennego czasu – pisały zgodnie takie organizacje jak OSF Perspektywa 2030, ZPA PharmaNET, Konfederacja Lewiatan i Naczelna Izba Aptekarska.

Strona społeczna zwracała uwagę, że zadaniem apteki jest wydawanie produktów leczniczych, a nie sprawdzanie, czy dany podmiot znajduje się w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czy też nie. Wskazywano, że zmiany dokonywane w rejestrze mogą być nieadekwatne do celu wynikającego z tego obowiązku, a uzależnienie realizacji zapotrzebowania od sprawdzenia w rejestrze będzie kolejnym elementem spowalniającym realizacje pracy w aptece, co z uwagi na ogrom obowiązków wynikających z rozporządzenia wpłynie na efektywność pracy apteki.

Ministerstwo Zdrowia jednak nie uwzględniło tych argumentów podając, że zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne wydanie produktu leczniczego następuje na podstawie zapotrzebowania wystawionego przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

– Przepis ten w ocenie projektodawcy wskazuje na obowiązek weryfikacji czy podmiot, który wystawił dokument to podmiot leczniczy – czytamy w uzasadnieniu resortu zdrowia. – Sprawdzenie w rejestrze jest najprostszą metodą takiej weryfikacji podmiotu, który wystawił zapotrzebowanie. Zgodnie z wiedzą posiadaną z urzędu przez projektodawcę zapotrzebowania zazwyczaj dotyczą dużej ilości produktów leczniczych i nie są realizowane natychmiast, co pozwala na spokojną ich weryfikację.

Ministerstwo Zdrowia nie zrezygnowało też z zapisów mówiących o tym, że realizacja zapotrzebowania obejmuje również ocenę jego autentyczności. Farmaceuci wskazywali w konsultacjach publicznych, że aptekarz nie ma podstaw do sprawdzenia autentyczności zapotrzebowania. Druki nie są oznakowane w żaden sposób a personel aptek nie jest przeszkolony w kwestii sprawdzania autentyczności przedstawianych dokumentów.

– Zgodnie z art. 96 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne można odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli poweźmie się uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania – uważa z kolei resort zdrowia. – Przepis ten w ocenie projektodawcy wskazuje na obowiązek weryfikacji autentyczności zapotrzebowania i koresponduje z regulacją dotyczącą weryfikacji podmiotu, który wystawił zapotrzebowanie. Dodatkowo na mocy art. 96 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy zapotrzebowania są numerowane. Dane znajdujące się na zapotrzebowaniu można potwierdzić za pomocą jawnych rejestrów.

Konfederacja Lewiatan wskazywała z kolei, że tym zapisem wprowadza się kolejny obowiązek, który ograniczy czas, jaki farmaceuta czy technik poświęca dla pacjenta, zmuszając go do wykonywania czynności niezwiązanych z jego zawodem.

– Dodatkowo przepisy nie wskazują na czym taka ocena autentyczności miałaby polegać, co może powodować, iż obawiając się negatywnej kontroli farmaceuci przy każdej wątpliwości będą odsyłali pacjenta z powrotem do lekarza bez realizacji zapotrzebowania czy recepty – pisała organizacja.

Jednak zdaniem Ministerstwa Zdrowia na mocy art. 96 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy zapotrzebowania są numerowane, a wzór zapotrzebowania zawiera elementy pozwalające na ocenę jego autentyczności, takie jak dane podmiotu leczniczego, dane lekarza wraz z jego identyfikatorem medycznym oraz dane kierownika podmiotu leczniczego.

Farmaceuci w ramach konsultacji publicznych proponowali określić na podstawie, jakich dokumentów aptekarz ma prawo stwierdzić, że osobą realizującą zapotrzebowanie jest na nim wskazana do odbioru produktów.

– W świetle przepisów RODO należy dokładnie określić, w jaki sposób aptekarz może to sprawdzić gdyż pozyskujemy dane osobowe i legitymowanie kogokolwiek musi bezpośrednio wynikać z przepisów prawa – wskazywali w listach do resortu zdrowia.

Ministerstwo uwzględniło ten wniosek precyzując, że „Produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny może być wydany na podstawie zapotrzebowania wyłącznie osobie upoważnionej na piśmie przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym zostało wystawione zapotrzebowanie.”

Cała treść rozporządzenia dostępna jest pod TYM ADRESEM

Tagi: 

Artykuł Ministerstwo Zdrowia dokłada aptekom kolejny obowiązek pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz