Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 30 lipca 2018

Ministerstwo Zdrowia nie odróżnia ZSMOPL od NMVS?

Artykuł pochodzi z serwisu

Naczelna Izba Aptekarska złożyła swoje uwagi do dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022” przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Samorząd aptekarski wskazuje na liczne braki i błędy w dokumencie. Aptekarze zwracają między uwagę na to, że zupełnie pominięto kwestię uregulowania obrotu pozaaptecznego lekami. Jednocześnie resort zdrowia sprawa wrażenie, jakby zrównywał ZSMOPL z NMVS w kontekście zapobiegania wprowadzania do obrotu fałszywych leków…

W dokumencie, zdaniem NIA, rola farmaceutów w kontekście poprawy zdrowia publicznego oraz sprawowania opieki farmaceutycznej, została potraktowana w sposób zbyt szczątkowy (fot. shutterstock)

– W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych dokumentu określającego priorytety rządu w gospodarowaniu lekami „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, Naczelna Izba Aptekarska przekazała do Ministerstwa Zdrowia uwagi i spostrzeżenia – czytamy w komunikacie na stronie NIA.

W pierwszej kolejności NIA podkreśla, iż w pracach nad projektem nie brali udziału farmaceuci, zwłaszcza eksperci z dziedziny farmacji aptecznej oraz szpitalnej, a ich opinia jest niezbędna przy tworzeniu tak ważnego opracowania. W dokumencie pominięto kilka ważnych, z perspektywy samorządu aptekarskiego, kwestii, a kilka punktów wymaga doprecyzowania lub uszczegółowienia.

Sprzedaż bezpośrednia oraz obrót pozaapteczny pominięte w dokumencie

Wśród wskazanych w projekcie obszarów dystrybucji znalazły się sprzedaż hurtowa, detaliczna, brak zaś wskazania na sprzedaż bezpośrednią, która polega na ograniczeniu kanałów dystrybucji swoich wybranych produktów jedynie do dużych hurtowni, co niewątpliwie wpływa na ograniczenie aptekom – a w konsekwencji pacjentom, dostępu do produktów leczniczych. Naczelna Izba Aptekarska zwraca uwagę, że także w części projektu dotyczącej omówienia zjawisk w obszarze dystrybucji farmaceutycznej brakuje wskazania na zjawisko dostaw bezpośrednich oraz obrotu pozaaptecznego będącego poza realną kontrolą organów inspekcji farmaceutycznej. Sprzedaż bezpośrednia jest wciąż prowadzona przez podmioty odpowiedzialne, pomimo braku odpowiednich przepisów prawnych, zezwalających na prowadzenie tego modelu dystrybucji produktów leczniczych. Taki model dystrybucji ogranicza aptekom dostęp do leków.

Sprzedaż bezpośrednia, zdaniem NIA, powinna zostać również uwzględniona w tej części dokumentu, która opisuje zjawiska patologiczne na rynku.

Inspekcja Farmaceutyczna powinna sprawować faktyczny nadzór nad obrotem pozaaptecznym oraz wysyłkową sprzedażą leków.

W części dotyczącej nadzoru nad obrotem detalicznym wskazano najważniejsze zadania Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych. Nie uwzględniono w nich kontroli nad obrotem pozaaptecznym oraz wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych. Jest to konieczne, zwłaszcza w sytuacji, w której ustawodawca planuje wprowadzić wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza osobom niepełnosprawnym. Natomiast obrót pozaapteczny pozostaje w chwili obecnej poza rzeczywistą kontrolą ze strony Inspekcji Farmaceutycznej. Wobec faktu, że w Polsce notowana jest wciąż rosnąca konsumpcja produktów leczniczych, istotnym wydaje się wpisanie do Polityki Lekowej Państwa faktycznego kontrolowania obrotu pozaaptecznego, jako jednego z najważniejszych zadań Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych.

ZSMOPL nie równa się NMVS

W części dotyczącej zapobiegania wprowadzaniu do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych wskazano, że cel ten zostanie zrealizowany m. in. poprzez wdrożenie systemu ZSMOPL. W tym miejscu należy podkreślić, że w niniejszym punkcie błędnie wskazano system ZSMOPL jako system zapobiegający wprowadzaniu do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych. Systemem tym jest NMVS, czyli Narodowy System Weryfikacji Leków, do którego użytkownicy muszą zostać podłączeni do lutego 2019 roku, w celu wprowadzenia dyrektywy antyfałszywkowej.

Farmaceuta szpitalny jako koordynator bezpiecznej, personalizowanej terapii pacjenta hospitalizowanego

NIA sugeruje uzupełnić rozdział dotyczący roli lekarza, pielęgniarek i farmaceutów. Aby zapewnić pacjentom w pełni profesjonalną kadrę medyczną, a tym samym odpowiedni poziom bezpieczeństwa zdrowotnego, należy farmaceutę szpitalnego wpisać do systemu jako eksperta, który współodpowiedzialny będzie za całokształt farmakoterapii i polityki lekowej szpitali.

W dokumencie, zdaniem NIA, rola farmaceutów w kontekście poprawy zdrowia publicznego oraz sprawowania opieki farmaceutycznej, została potraktowana w sposób zbyt szczątkowy.

Nie określono narzędzi, jakimi farmaceuci mieliby posługiwać się w celu poprawy parametrów leczenia. Warto by dołączyć zapisy określające zasady dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów przez poszczególne grupy zawodowe. Ponadto projekt niejednokrotnie w swojej treści odwołuje się do pojęcia „opieki farmaceutycznej”, jednak nie definiuje w żadnym miejscu zakresu czynności wykonywanych w ramach tej usługi. Warto również wypracować zasady dobrej praktyki przepisywania leków, tak aby odbywały się one we współpracy lekarza z farmaceutą.

Bezpieczne stosowanie leku to bezpieczeństwo pacjenta

Polityka Lekowa Państwa 2018-2022 nie przewiduje działań i profilaktyki chroniącej pacjentów przed nadmierną konsumpcją leków oraz niewłaściwym ich stosowaniem. NIA zauważa również potrzebę określenia i sprecyzowania działań mających na celu ograniczenie reklamy leków. W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej brak rozdziału dotyczącego systemowego działania dla bezpieczeństwa użycia i dostępu do leków oraz regulacji dla powyżej wymienionych kwestii stanowi poważny brak projektu.

Źródło: NIA

Tagi:

Artykuł Ministerstwo Zdrowia nie odróżnia ZSMOPL od NMVS? pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz