MZ: Nie przewiduje się ograniczenia obowiązku dyżurowania aptek | farmacja.pl

MZ: Nie przewiduje się ograniczenia obowiązku dyżurowania aptek

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-30 09:12:51 /

Marek Tombarkiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - stwierdził, że z pełnienie dyżurów wynika z misji publicznej aptek, a obowiązek ten nie jest nadmiernym ograniczeniem konstytucyjnych praw wolności działalności gospodarczej.

- Mała intratność uzyskiwana przez apteki w porze nocnej nie może być wystarczającym argumentem przemawiającym za brakiem potrzeby dostępności do aptek o tej porze - uważa Marek Tombarkiewicz odpowiadając na interpelację posła Bartłomieja Wróblewskiego. - Sytuacji wymagającej dostępu do oferowanych przez apteki towarów nie da się odpowiednio wcześniej przewidzieć i może ona wystąpić w każdym czasie. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia również sama treść przepisu art. 96 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, w którym mowa jest o uprawnieniu farmaceuty zatrudnionego w aptece do wydania w sytuacji losowej, nadzwyczajnej, produktu zastrzeżonego do wydania na podstawie recepty, gdy będzie to konieczne dla ratowania życia ludzkiego.

Jego zdaniem w tym kontekście należy zwrócić uwagę na obowiązki kierownika apteki nałożone przez regulacje prawne rangi ustawowej. Przepis art. 88 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne nakazują kierownikowi apteki takie zorganizowanie pracy, aby zapewnić dostępność do świadczeń także podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą. Zatem biorąc pod uwagę fakt, że apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego oraz z treść art. 94 ust. 1 i łączące się z tym ustawowe gwarancje każdego mieszkańca powiatu do dostępności świadczeń pełnionych przez apteki także w nocy i dni wolne od pracy należy podkreślić, że ustawodawca nie uzależnił wykonywania przez aptekę ogólnodostępną realizacji zadań określonych w art. 86 ust. 2 Prawa farmaceutycznego, od indywidualnych i konkretnych warunków, w jakich dana placówka funkcjonuje. Pełnienie dyżurów nocnych i podczas dni wolnych od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych i do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych ma być dostosowany do potrzeb ludności oraz zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

- Zapewnienie dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i w dni wolne od pracy stanowi realizację ważnego interesu publicznego jakim jest ochrona zdrowia i życia obywateli - pisze Tombarkiewicz. - Mogą zdarzać się sytuacje, w których od nabycia lekarstwa zależy zdrowie człowieka, także wówczas, gdy apteki nie funkcjonują według standardowego rozkładu godzin pracy. Z misji publicznej aptek wynikają określone obowiązki - wśród nich obowiązek pełnienia tzw. dyżurów.
Zdaniem podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia obowiązki te istotnie stanowią ograniczenie konstytucyjnych praw zarówno do wolności działalności gospodarczej jak i prawa własności. W związku z tym, że to ograniczenie odpowiada wymogom zasady proporcjonalności, w orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażany jest pogląd, że odpowiada ono wymogom wynikającym z art. 31 ust. 3 i art. 22 Konstytucji RP. Zatem należy podkreślić, że nie jest to ograniczenie nadmierne, naruszające istotę wolności. Służąc wprost ochronie zdrowia, a więc wartości wysoko usytuowanej wśród dóbr konstytucyjnie chronionych, przedmiotowe ograniczenie jest w pełni uzasadnione.

- Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie informuję, że nie przewiduje się ograniczenia obowiązku dyżurowania aptek - pisze Tombarkiewicz. - Organy administracji samorządowej są zobowiązane do zapewnienia swoim mieszkańcom dostępności do świadczeń aptecznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, gdy nie działają apteki ogólnodostępne. Zrozumiałym i słusznym założeniem organu powiatu, zgodnym z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego - przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek - jest przyjęcie, że prawo każdego mieszkańca powiatu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej i w dni wolne od pracy będą realizować apteki znajdujące się w miejscu gdzie zamieszkuje przeważająca część mieszkańców czyli tam gdzie potrzeby ludności w zakresie korzystania ze świadczeń farmaceutycznych w dni inne niż powszednie oraz w nocy są największe. Ponadto ustalając harmonogram dyżurów aptek należy brać pod uwagę najłatwiejszy dostęp także z miejscowości położonych na peryferiach powiatu.

Jednocześnie Tombarkiewcz poinformował, że obecnie w resorcie zdrowia prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy – Prawo farmaceutyczne, w ramach których jednym z omawianych i analizowanych zagadnień jest również kwestia dyżurów aptek. Po wypracowaniu rozwiązań projekt zostanie skierowany do konsultacji publicznych, kiedy będzie możliwość zapoznania się z naszymi propozycjami i zgłoszenie swoich uwag.

Cała treść odpowiedzi dostępna pod TYM ADRESEM

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj