REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 13 stycznia 2021

MZ odniosło się do kontrowersji w nowym rozporządzeniu

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Od 1 stycznia br. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept. Kilka zapisów, które się w nim znalazło, budzi różne reakcje w środowisku farmaceutycznym. Postanowiliśmy zapytać Ministerstwo Zdrowia o kwestię uprawnienia dodatkowego oraz możliwości realizacji recept w tzw. okresie przejściowym, czyli do 30 czerwca.

Data wystawienia recepty nie ma znaczenia

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept. W § 19 ust. 1 tego aktu znajduje się informacja, że recepty mogą być realizowane na starych zasadach do 30.06.
Proszę zatem o potwierdzenie, że brzmienie ww. ustępu pozwala realizować:
– recepty wystawione przed 1.01 na starych zasadach,
– recepty wystawione przed 1.01 na nowych zasadach,
– recepty wystawione po 1.01 na starych zasadach,
– recepty wystawione po 1.01 na nowych zasadach,
oczywiście do 30.06, kiedy wszystkie recepty będą obowiązywać tylko nowe zasady (choć recepty wystawione przed 1.01 będą jeszcze ważne). Konsekwencją realizacji starych recept na nowych zasadach może być np. wydanie leku zgodnie z uprawnieniem dodatkowym, a nie z odpłatnością 100%.

W odpowiedzi MZ stwierdziło, że:

REKLAMA

Przepis par. 19 ust. 1 ww. rozporządzenia jest prosty. Wynika z niego, że do dnia 30 czerwca 2021 r. recepty mogą być realizowane zarówno na zasadach dotychczasowych (zgodnych z rozporządzeniem obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.), jak i nowych (zgodnych z „nowym” rozporządzeniem obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.). Moment wystawienia recepty jest tu bez znaczenia.

REKLAMA

Naniesienie odpłatności 100% i uprawnienia dodatkowego nie ma sensu

Czy Ministerstwo Zdrowia jest świadome faktu, że lekarz, ordynując lek na tzw. recepcie rocznej z odpłatnością 100% dla pacjenta uprzywilejowanego (np. z uprawnienie, S, C, ZK etc.) był przekonany, że pacjent otrzyma lek bez zniżki. Po 1.01.2021 r. zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 1 pkt 8 lit. c pacjent ma prawo otrzymać jednak lek z pominięciem oznaczenia odpłatności jako 100%:
„w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta, w przypadku jeżeli kod uprawnienia dodatkowego występuje w zbiegu z oznaczeniem „X” albo „100%” dotyczącym odpłatności, osoba wydająca przyjmuje, że oznaczenia tego nie wpisano;”

Odpowiedź Resortu była następująca:

Oznaczenie 100% jako poziomu odpłatności występuje w przypadku, kiedy lek na receptę co do zasady refundowany przepisywany jest poza zakresem refundacji. Czyli mówiąc wprost refundacja się nie należy. Natomiast wpisanie oznaczenia kodu uprawnienia dodatkowego potwierdza, coś zgoła odwrotnego, a mianowicie, że refundacja się jednak należy, ponieważ uprawnienie dodatkowe jest niczym innym jak uprawnieniem opartym na uprawnieniniu do refundacji, tyle że jeszcze dalej idącym, niż w przypadku zwykłego świadczeniobiorcy. Wydaje się zatem, iż trudno jest mówić o takim uprawnieniu w przypadku jeżeli lek przepisywany jest poza zakresem refundacji. W związku z powyższym współistnienie oznaczenia kodu uprawnieninia kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta i oznaczenia 100% odpłatności jest alogiczne i nie powinno mieć miejsca. Nie jest również wiadomo w jakim celu osoba wystawiająca receptę miała by wpisywać dane na receptę w takiej konfiguracji. Informacje takie wykluczają się wzajemnie.

Oznaczenie 100% przy uprawnieniu dodatkowym należy pominąć

W jaki sposób obecnie osoba uprawniona ma zaznaczyć na recepcie, że lek jest wypisany poza zakresem wskazań refundacyjnych i ma być wydany ze zniżki?

MZ odpowiedziało:

Jak wyżej wskazano, oznaczenie kodu uprawnienia dodatkowego z oznaczeniem 100% jest wewnętrznie sprzeczne. W ocenie Ministerstwa Zdrowia, jeżeli uprawnienie dodatkowe na recepcie oznaczono kodem, oznacza to w istocie, że lek nie jest poza zakresem refundacji, tylko w zakresie refundacji i lek należy wydać ze zniżką wynikającą z uprawnienia dodatkowego, a oznaczenia 100% nie brać pod uwagę.

Kwestia sprzecznych interpretacji z 2020 r.

Aktualne brzmienie § 8 ust. 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia w sprawie recept jest sprzeczne z dotychczasową linią interpretacyjną Ministerstwa, gdzie pojawiały się informacje, że przy zbiegu odpłatności 100% z uprawnieniem dodatkowym ZK osoba realizująca receptę nie ma prawa zmienić odpłatności. Czy Ministerstwo planuje zmianę ww. przepisu? 

Resort skomentował sprawę następująco:

Dotychczas „linia interpretacyjna MZ” była inna, ponieważ inny był stan prawny.

Komentarz:

Wg art. 96a ust. 8 ustawy prawo farmaceutyczne wpisanie kodu uprawnienia dodatkowego na recepcie ma miejsce wtedy, gdy lek, wyrób medyczny lub środek spożywczy s.p.z. ma być wydany z refundacją. W tym kontekście recepta pełnopłatna nie powinna zawierać takiej informacji. Oczywiście pozostaje kwestia możliwości uzupełnienia uprawnienia przez osobę realizującą, do której MZ się jeszcze nie odniosło. Wcześniejsza linia interpretacyjna MZ nie miała podstawy prawnej, by oznaczenie odpłatności 100% zignorować przy uprawnieniu dodatkowym. Aktualnie taka podstawa już jest.

Jak widać w odpowiedź na pierwsze pytanie, MZ nie podziela poglądu, że recepty wystawione w 2020 r. mogą być realizowane wyłącznie na starych zasadach.

Nie wiadomo, póki co jak do tej kwestii odpłatności i uprawnienia dodatkowego odniesie się środowisko lekarskie. W przeszłości bywało, że ograniczenia techniczne programów gabinetowych nie były uznawane za usprawiedliwienie wobec MZ czy NFZ.

Tekst ma charakter poglądowy, ponieważ uzyskane odpowiedzi pochodzą z wymiany korespondencji elektronicznej z Biurem Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. Niemniej powyższe informacje pozwalają zorientować się, w którym kierunku biegnie obecna linia interpretacyjna resortu. Temat związany z wątpliwościami dotyczącymi nowego rozporządzenia będzie z pewnością kontynuowany, ponieważ nie wszystkie aspekty zostały wyczerpane.

Źródło: KO/MZ

© rx.edu.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych