REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 22 stycznia 2019

Naczelna Izba Aptekarska ma uwagi do nowelizacji rozporządzenia…

Artykuł pochodzi z serwisu

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia opublikowało w Rządowym Centrum Legislacyjnym projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept. Jego celem ma być likwidacja wymogu umieszczania numeru REGON w Dokumencie Realizacji Recepty, jeśli są na niej tylko leki nierefundowane. Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej konstrukcja przepisu zawiera istotny błąd…

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w zeszłym tygodniu projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept. Dotyczy ona tylko jednej zmiany w §7 ust. 5a pkt 2 lit. a. Jak informuje resort zdrowia wynika ona z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej. A zmiana dotyczy problemu, który zgłaszają od 1 stycznia farmaceuci – konieczność podawania numeru REGON w DRR dla recept nierefundowanych.

Zdaniem resortu zdrowia proponowana zmiana sprawie, że w przypadku recept, na których nie przepisano produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji, nie będzie konieczne zamieszczanie numeru REGON w Dokumencie Realizacji Recepty (czytaj więcej: Błyskawiczna nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Ta zmiana ucieszy apteki…).

REKLAMA

Uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej

Innego zdania jest jednak Naczelna Izba Aptekarska, która zgłosiła swoje zastrzeżenia w ramach konsultacji publicznych. Według NIA zmiana proponowanego przepisu zawiera istotny błąd. W rezultacie nie rozwiązuje sprawy obowiązku wpisania numeru REGON kompleksowo i nie jest w pełni zgodna z intencją ustawodawcy wskazaną w uzasadnieniu projektu. Proponowany zapis brzmi:

REKLAMA

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773) w § 7 w ust. 5a w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pkt 2 lit. d ustawy – Prawo farmaceutyczne, z wyjątkiem Dokumentu Realizacji Recepty dla recept:
– ,,pro auctore” i ,,pro familiae”, o których mowa w art. 95b ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne,
– na których nie przepisano produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji i na których nie wpisano tych danych,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zdaniem NIA pozostawienie drugiego tiretu w proponowanym kształcie oznacza, że nadal trzeba będzie wpisywać numer REGON w receptach na produkty refundowane, nawet jeżeli odpłatność za te produkty będzie wynosiła 100%.

– W celu prawidłowego uregulowania sprawy braku obowiązku wpisywania numeru REGON na Dokumencie Realizacji Recepty zgodnie z uzasadnieniem projektu, NIA proponuje, aby § 7 w ust. 5a w pkt 2 lit. a tiret drugi nadać brzmienie z którego jasno będzie wynikać, iż REGON nie będzie musiał być wpisywany na receptach, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, wydawanych za 100% odpłatnością – proponuje NIA.

dokument377518

Źródło: ŁW/RCL

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych