REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 11 czerwca 2019

Najnowszy numer czasopisma branżowego dla farmaceutów szpitalnych – AptekaSzpitalna.pl cz. I

Artykuł pochodzi z serwisu
Ukazał się 07 numer największego magazynu dla farmaceutów szpitalnych. Przedstawiamy spis oraz zarys artykułów, które można znaleźć w najnowszym wydaniu czasopisma. Zobacz co przygotowaliśmy dla Ciebie!

Celem magazynu AptekaSzpitalna.pl jest dostarczanie wiedzy z różnych dziedzin nauki i praktyki farmaceutom szpitalnym. W najnowszym numerze znajdziemy zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym i prawem zamówień publicznych. Dodatkowo  zawarliśmy artykuły bogate wiedzę z dziedziny szeroko pojętej medycyny, ale w zakresie niezbędnym dla farmaceutów szpitalnych. Dodatkowo od 07 numeru rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących budowy i zasad funkcjonowania pracowni leku jałowego. Farmaceuci szpitalni odpowiadają za funkcjonowanie pracowni leku, zarządzają nimi i pracują nad ich ulepszeniem. Postawiliśmy nacisk na wiedzę, którą można pozyskać tylko poprzez praktykę i wieloletnie doświadczenie. Dostrzegliśmy potrzeby farmaceutów szpitalnych i oddając do Waszych rąk artykuły na ten temat, wyszliśmy im naprzeciw.

Spis treści najnowszego numeru gazety AptekaSzpitalna.pl:

 1. Współpraca farmaceuty z przedstawicielami firm farmaceutycznych – działania dozwolone i zakazane; dr Aleksander Jakowlew, radca prawny
 2. Przetargi grupowe okiem farmaceuty; mgr farm. Agnieszka Sidor
 3. Rozmowa z dyrektorem Centrum Systemów Ochrony Zdrowia – Bartłomiejem Wnukiem; Pytania zadaje: mgr farm. Ewa Krajewska
 4. Protokół ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) – nowoczesna metoda opieki okołooperacyjnej; mgr farm. Ksenia Czech
 5. Bezpieczeństwo farmakoterapii przy użyciu leków biologicznych – regulacje prawne UE; mgr farm. Hanna Elżbieta Szoka
 6. Śluzy podawcze w procesie przepływu materiałów, produktów i odpadów w pracowni apteki szpitalnej; mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting
 7. Dostęp do leczenia farmakologicznego pacjentów chorych na raka płuca w Polsce w kontekście refundacji i rejestracji leków; mgr n.ekon., mgr n.o zdr. Aneta Mela
 8. Rany przewlekłe okiem farmaceuty; Dr n. farm. Przemysław Dalkowski
 9. Struktura zatrudnienia farmaceutów klinicznych i ich obowiązki na przykładzie Anglii; mgr farm. Anna Waksmundzka-Walczuk
 10. Jakość i bezpieczeństwo stosowania wielodawkowych postaci leków do podawania pozajelitowego; mgr farm. Marcin Bochniarz

Wybrane fragmenty artykułów 07 numeru magazynu AptekaSzpitalna.pl

Współpraca farmaceuty z przedstawicielami firm farmaceutycznych – działania dozwolone i zakazane

dr Aleksander Jakowlew, radca prawny

Farmaceuta w trakcie swojej praktyki zawodowej niejednokrotnie wchodzi w interakcję z przedstawicielami firm farmaceutycznych – producentów lub sprzedawców leków. Celem niniejszego artykułu jest opisanie, jakie zachowanie i sytuacje powinny zwrócić szczególną uwagę farmaceuty ze względu na możliwość wystąpienia konfliktu interesów bądź naruszenia prawa wprost. (…)

Przetargi grupowe okiem farmaceuty

mgr farm. Agnieszka Sidor

REKLAMA

Czy postępowania przetargowe organizowane w ramach wspólnych grup zakupowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne są dla szpitali wystarczającym rozwiązaniem w drodze do uzyskania oszczędności?

Należy zgodzić się z tym, że poszukiwanie oszczędności jest dobrym kierunkiem w zarządzaniu. Przy stale rosnących kosztach funkcjonowania placówek medycznych pomysł przeprowadzania grupowych postępowań przetargowych w celu uzyskania wolumenu zamówienia na tyle atrakcyjnego dla dostawców, by mogli zaoferować niższe ceny, wydaje się bardzo rozsądny. Wiemy już z doświadczenia licznych placówek zarówno medycznych, jak i pozamedycznych, że wspólne postępowania na energię elektryczną mają sens i przynoszą efekty w postaci obniżenia cen. Zgodnie z tym założeniem zamawiającym staje się grupa podmiotów, które łączą swoje siły w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki temu mogą uzyskać bardziej optymalne usługi lub lepszej jakości towary, jednocześnie obniżając swoje koszty. Z założenia uzyskany w ten sposób efekt skali pozwoli pozyskać niższe ceny w obszarze zakupywanych towarów. W tym przypadku – leków i wyrobów medycznych. (…)

Protokół ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) – nowoczesna metoda opieki okołooperacyjnej.

mgr farm. Ksenia Czech

REKLAMA

Koncepcja protokołu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), czyli Protokołu Kompleksowej Opieki Okołooperacyjnej Dla Poprawy Wyników Leczenia powstała w latach 90. ubiegłego wieku. Jej pomysłodawcą był duński profesor Henrik Kehlet. Zauważył, że zmiana tradycyjnie przyjętego postępowania w okresie okołooperacyjnym może przyczynić się do zmniejszenia liczby powikłań i śmiertelności. Co więcej, może skrócić czas hospitalizacji, zredukować liczby ponownych przyjęć do szpitala, a także koszty leczenia. Zastosowanie zasad protokołu ERAS przyczynia się do zwiększenia satysfakcji i komfortu pacjenta oraz poprawia jakość zastosowanego leczenia, co potwierdzają obserwacje w ośrodkach, które wdrożyły zasady nowoczesnej opieki w okresie okołooperacyjnym. (…)

Bezpieczeństwo farmakoterapii przy użyciu leków biologicznych – regulacje prawne UE.

mgr farm. Hanna Elżbieta Szoka

Leki biologiczne to jedna z największych innowacji w obszarze medycyny, otwierająca nowe perspektywy w leczeniu. Są one wynikiem zastosowania najnowszych osiągnięć biologii i inżynierii genetycznej. Wśród tej grupy preparatów możemy wyróżnić białka, polipeptydy, glikoproteiny – od najprostszych cząsteczek jak hormony wzrostu oraz insulina, do najbardziej złożonych jak przeciwciała monoklonalne, komórki macierzyste i wektory genowe.

Obecnie dostępne metody analityczne nie pozwalają na pełną oraz dokładną analizę fizykochemiczną leków biologicznych i jednoznaczne określenie ich właściwości farmakologicznych. W związku z tym różnice w strukturze chemicznej mogą znajdować odzwierciedlenie w czystości i aktywności biologicznej, a tym samym w bezpieczeństwie stosowania produktu. (…)

Śluzy podawcze w procesie przepływu materiałów, produktów i odpadów w pracowni apteki szpitalnej.

mgr biotechnologii, mgr chemii Patrycja Sitek, Dyrektor CR Konsulting

Artykuł ten jest pierwszym z cyklu publikacji, które będą miały za zadanie wskazać farmaceutom szpitalnym, jak pogodzić wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Farmakopei Polskiej. Przyjrzymy się procesowi planowania i budowy pomieszczeń pracowni cytostatyków i żywienia poza- i dojelitowego. Dodatkowo przeanalizujemy warunki prowadzenia monitoringu mikrobiologii i cząstek, a także dowiemy się, w jaki sposób utworzyć spójny system jakości i jak dyscyplinować dokumentację, aby usprawniała a nie utrudniała pracę farmaceuty. Poruszymy także aspekty użycia środków ochrony osobistej oraz właściwej sanityzacji pomieszczeń aptecznych, co pozwoli na jeszcze lepsze wypełnianie zaleceń GMP oraz Farmakopei XI.

Jeżeli zainteresowały Cię artykuły – zamów prenumeratę magazynu branżowego AptekaSzpitalna.pl!

Źródło: EK/AptekaSzpitalna.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ