REKLAMA
Autor: Marcin Snoch Opublikowano: 28 marca 2019

Naukowcy coraz bliżej zwycięstwa z HIV?

Artykuł pochodzi z serwisu

Niedawno świat obiegła wiadomość o wyleczeniu chorego na HIV. Jest to druga osoba wyleczona przy użyciu tej samej metody, co zdaje się potwierdzać jej skuteczność. Niestety problemem jest sam sposób leczenia, bo wiąże się z radykalną chemioterapią i przeszczepem szpiku kostnego (obaj pacjenci cierpieli także na nowotwory układu krwiotwórczego).

(Fot. shutterstock)

REKLAMA

Przeszczepiono im tkankę osób odpornych na wirusa HIV i w efekcie zastosowane leczenie wyeliminowało zakażenie HIV. Jednak ryzyko związane z tą procedurą medyczną wyklucza zastosowanie jej w standardowym leczeniu HIV [1]. I nie w tym upatruje się sukces w walce z epidemią.

REKLAMA

 

Plany i nadzieje

 W lutym 2019 Amerykańska agencja zajmująca się chorobami zakaźnymi (Centers for Disease Control and Prevention) poinformowała o planach zmniejszenia ilości nowych zakażeń wirusem HIV w USA o 90% w ciągu 10 lat, a o 75% w ciągu najbliższych 5 lat. Skąd ten optymizm?

W latach 2010-2016 udało się znacznie zmniejszyć ilość nowych zakażeń HIV w USA wśród, heteroseksualnych osób rasy białej. Jednak wciąż wyzwaniem pozostały zakażenia u osób innych kolorów skóry. Najnowsze plany rządu USA mają to zmienić [2].

Jednak problem HIV i AIDS to nie tylko USA. Czy ten optymizm dotyczy tylko bogatych Stanów Zjednoczonych?

 

Nie tylko USA

Ilość chorych umierających z powodu AIDS ulega stałemu zmniejszeniu się od 2005 roku, kiedy zmarło 1,8 miliona osób. Do 2015 dzięki skutecznej terapii antyretrowirusowej udało się ograniczyć ilość zgonów do 1,2 miliona rocznie. Dzięki połączeniu kilku leków przeciwwirusowych można osiągnąć stan, w którym wirus jest niewykrywalny we krwi [3]. Oznacza to, że taka osoba może normalnie funkcjonować w społeczeństwie, i prawdopodobnie dożyje sędziwego wieku (umrze z przyczyn niezwiązanych z AIDS) [4].

 

Grupy leków stosowanych w kombinowanej terapii antyretrowirusowej (cART) [4]:

 1. nukleozydowe/nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI) – abakawir, emtrycytabina, lamiwudyna, tenofowir (alafenamid tenofowiru [TAF] i dizoproksyl enofowiru [TDF]), zydowudyna
 2. nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI) – efawirenz, etrawiryna, newirapina, rylpiwiryna
 3. inhibitory proteazy (IP) – atazanawir, darunawir, lopinawir
 4. inhibitory integrazy (INSTI) – raltegrawir, elwitegrawir, dolutegrawir
 5. inhibitory wejścia – enfuwirtyd, marawirok. Kombinacje zalecane do rozpoczynania cART u osób dotychczas nieleczonych antyretrowirusowo: 2 NRTI + NNRTI

 

Wzmocnienie farmakologiczne:  2 NRTI + PI (z dodatkiem niewielkiej dawki rytonawiru lub kobicystatu) lub 2 NRTI + INSTI.

Pomimo coraz większych sukcesów w leczeniu, problemem są nowe infekcje. Duża grupa pacjentów nie wie o zakażeniu i w efekcie może przekazywać wirusa dalej. W Polsce szacuje się, że jest to ok. 30% chorych. Niestety przybywa także zakażonych w nietypowych grupach jak np. kobiety po 40 roku życia. Zwykle są to osoby po rozwodach, które próbują ułożyć sobie życie na nowo. Nie uważają się za osoby będące zagrożone wirusem HIV, więc nie podejmują odpowiednich zabezpieczeń i nie badają się [6].

 

PrEP i PEP

Skoro leczenie jest skuteczne, ale problem stanowią nowe infekcje, to czym powodowany jest optymizm władz USA?

Od 2012 zaleca się terapię antyretrowirusowa dla osób narażonych na infekcję HIV, czyli profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP). Dotyczy to osób mających wielu partnerów seksualnych, podejmujących ryzykowne stosunki, stosujących substancje psychoaktywne. PrEP jest także wskazany u osób pijących większe ilości alkoholu, gdyż sprzyja on ryzykownym zachowaniom seksualnym.

Tacy ludzie powinni przyjmować raz dziennie połączenie dwóch leków antyretrowirusowych (emtrycytabina + tenofowir). Regularne stosowanie preparatu pozwala na redukcję zakażenia HIV o 92%.

Należy wymienić drugi rodzaj profilaktyki HIV, którą jest profilaktyka poekspozycyjna (PEP).

Ryzyko zakażenia wirusem HIV w wyniku ekspozycji czyli zdarzenia, które może doprowadzić do infekcji, zależy od wielu czynników, np. rodzaju ekspozycji, rodzaju potencjalnie zakaźnego materiału biologicznego, czy statusu pacjenta, którego płyny ustrojowe były przyczyną narażenia. Do ekspozycji na wirus HIV może nastąpić w przypadku m.in. zranienie skóry skażonym ostrym przedmiotem (igła, skalpel itp.), kontaktu z błonami śluzowymi, uszkodzoną skórą, a także z potencjalnie zakaźnym materiałem: krwią, tkankami lub płynami ustrojowymi pacjenta.

W takich przypadkach stosuje się PEP. Jest to schemat leczenia antyretrowirusowego po kontakcie, który mógł doprowadzić do infekcji,. Podanie leków antyretrowirusowych należy rozpocząć jak najszybciej do ekspozycji, najlepiej w ciągi 1-2 godzin, jednak nie później niż 48 godzin, a w wyjątkowych sytuacjach do  72 godzin od zdarzenia, daje bardzo dużą szansę na uniknięcie zakażenia [4,5,6,7].

 

Zmiany zmiany w podejściu do HIV

Największym problemem jest zmiana w podejściu do problemu zwalczania epidemii HIV. Jasne jest, że nie podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych, stali partnerzy, niestosowanie narkotyków są najskuteczniejszymi sposobami zapewniającymi bezpieczeństwo. Jednak należy pogodzić się z faktem, że są osoby, którym taki sposób życia nie pasuje. Należy zatem odstawić na bok oceny moralne, które nic nie wnoszą do sprawy i skupić się na celu, jakim jest zmniejszenie nowych infekcji HIV. Pozwoli to na szersze zastosowanie PrEP i PEP, a w efekcie stopniowe ograniczanie epidemii.

 

Bibliografia:

 1. Drugi przypadek wyleczenia z HIV. https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/aktualnosci/205371,drugi-przypadek-wyleczenia-zakazenia-hiv
 2. Ending HIV in the USA – Editorial The Lancet – VOLUME 393, ISSUE 10175, P960, MARCH 09, 2019 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30512-4/fulltext  
 3. Estimates of global, regional, and national incidence, prevalence, and mortality of HIV, 1980–2015: the Global Burden of Disease Study 2015 https://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(16)30087-X/fulltext
 4. Podręcznik Interna mp.pl – AIDS https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.2.
 5. Strona Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/hiv/risk/estimates/index.html
 6. Koniec HIV. Czy to możliwe?  https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/HIV-AIDS/199664,koniec-hiv-czy-to-mozliwe
 7. Eisinger RW, Fauci AS. Ending the HIV/AIDS Pandemic1. Emerg Infect Dis. 2018;24(3):413-416.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz