REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 27 czerwca 2018

NFZ: nowe zarządzenie dot. chemioterapii

Artykuł pochodzi z serwisu

Z dniem 01.07.2018r. Traci moc zarządzenie Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia na rzecz wspomnianego zarządzenia nr 56/2018/DGL.

Zarządzenie zostało skorygowane pod względem legislacyjnym, merytorycznym oraz językowym. Najważniejsze zmiany polegają na:
1) uporządkowaniu struktury zarządzenia;
2) skorygowaniu pod względem legislacyjnym i merytorycznym wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia oraz wzoru aneksu do umowy stanowiącego załącznik nr 2a do zarządzenia;
3) ujednoliceniu struktury oraz modyfikacji pod względem merytorycznym załącznika nr 3 do zarządzenia – Okresowa ocena skuteczności chemioterapii;
4) wprowadzeniu przepisów, zgodnie z którymi dyrektorzy zweryfikują spełnienie przez świadczeniodawców warunków określonych w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach prawa ogólnie obowiązującego.

REKLAMA

Poza tym, dodano informację o ważnej zmianie, mającej wejść w życie od 01.11.2018r.

REKLAMA

§ 25. 1. W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń polegających na podaniu lub wydaniu leku zawierającego substancję czynną:

1) anagrelid lub
2) kapecytabina, lub
3) bendamustyna

– wartość świadczeń z katalogu świadczeń podstawowych związanych z podaniem lub wydaniem leków zawierających ww. substancje czynne w danym dniu u danego pacjenta korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 1,1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy koszt rozliczenia 1 miligrama substancji czynnych, o których mowa w ust. 1, u danego świadczeniodawcy w danym dniu u danego pacjenta jest co najmniej o 10% niższy niż średni koszt rozliczenia 1 miligrama tych substancji czynnych w miesiącu poprzedzającym o trzy miesiące dany miesiąc, u wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Przeliczniki 1,1 dla części pacjentów korzystających z trzech leków oznaczają, iż placówki dostaną za nich więcej pieniędzy.

Całość zarządzenia dostępna na stronie NFZ.gov.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych