Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 10 września 2018

NIA: Dzień Aptekarza w nowej formule

Artykuł pochodzi z serwisu
Naczelna Izba Aptekarska zaprasza na oficjalne 14. obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w 2018 roku odbędą się 27. września, dzień po kalendarzowym święcie Kosmy i Damiana, prekursorów farmacji klinicznej, patronów aptekarzy i farmaceutów.

Naczelna Izba Aptekarska, która co roku organizuje uroczystą galę z tej okazji, w tym roku zaprasza do Teatru Palladium w Warszawie. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza będą połączone z międzynarodową konferencją V4 PharmForum w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która odbędzie się 28. września w tym samym miejscu.

Ogólnopolski Dzień Aptekarza, obchodzony przez samorząd aptekarski od wielu lat, stał się świętem całego środowiska farmaceutycznego. Co roku w uroczystościach w Warszawie biorą udział nie tylko aptekarze z całej Polski, ale także parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, instytucji państwowych i środowisk akademickich, duchowni z Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz działacze samorządów zawodów zaufania publicznego.

Główna część tegorocznych obchodów rozpocznie się o godzinie 10.30 w warszawskim Teatrze Palladium przy ul. Złotej 9, gdzie wszystkich gości przywita prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. W tym roku swoją wiedzą podzielą się osobistości świata farmacji z całej Europy. Konferencję rozpocznie farmaceutka z Wielkiej Brytanii, Pani Oksana Pyzik, członkini Royal Pharmaceutical Society a także wykładowczyni UCL School of Pharmacy – jednej z najwyżej ocenianych szkół kształcących farmaceutów w Wielkiej Brytanii. Przedstawi obraz współczesnej farmacji na świecie. Następnie na scenie będzie gościć pochodząca z Włoch farmaceutka Illaria Passarani – która pełni funkcję sekretarz generalnej Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), organizacji skupiającą społeczności farmaceutów z 32 krajów Europy. Jej zadaniem jest reprezentacja interesów swoich członków, monitoring prawodawstwa oraz inicjatyw związanych z rynkiem farmaceutycznym na poziomie unijnym. Illaria Passarani przedstawi wykład na temat europejskiego rynku aptek, skupi się na szansach i możliwościach, które w swoim zasięgu mają farmaceuci. Część merytoryczną konferencji swoim wystąpieniem na temat wyzwań, które stoją przed aptekami ogólnodostępnymi zakończy Luc Besançon, były prezes International Pharmaceutical Federation, który funkcję tę pełnił przez ponad 4 lata. Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP) jest globalną federacją zrzeszającą krajowe związki i stowarzyszenia farmaceutów, w sumie 137 organizacji, reprezentuje trzy miliony praktyków i naukowców z całego świata.

Około godziny 14 biuro prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej zaprosi wszystkich dziennikarzy na briefing prasowy. Plan obchodów przewiduje także oficjalną część, którą jest tradycyjne i uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych osobom zasłużonym dla farmacji i ochrony zdrowia. To będzie również czas dla gości, którzy będą mogli wygłosić swoje okolicznościowe przemówienia. Całemu wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa prezentowana w foyer teatru, której głównym bohaterem jest Leopold Skulski – farmaceuta, z zamiłowania działacz polityczny i społeczny, przedsiębiorca aktywnie uczestniczący w życiu zawodowym i publicznym przełomu XIX i XX wieku. Był on postacią wybitną, zarówno w wykonywanym przez siebie zawodzie farmaceuty, jak i w sprawowaniu funkcji publicznych, politycznych, gospodarczych i społecznych. Ekspozycja przygotowania przez Główną Bibliotekę Lekarską jest swoistą efektowną kroniką wydarzeń z życia Leopolda Skulskiego.

Naczelna Rada Aptekarska w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza poszła o krok dalej organizując prestiżową konferencję V4 PharmForum, która odbywa się w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka skupia Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry, jej celem jest pogłębianie współpracy między tymi krajami, konsultowanie, wspólne rozwiązywanie problemów i poszukiwanie najlepszych rozwiązań. W ramach spotkania, które będzie miało miejsce także w Teatrze Palladium, 28. Września br. swoje wykłady wygłoszą najważniejsze osobistości reprezentujące farmaceutów w zrzeszonych krajach. Będzie to Lubomír Chudoba – prezes Czeskiej Izby Aptekarskiej, który przedstawi sytuację na lokalnym rynku farmaceutycznym skupiając się na sytuacji ekonomicznej aptek. Prezes Słowackiej Izby Aptekarskiej – Ondrej Sukel’ podjął się przedstawienia problemu braku leków na rynku aptecznym. W ramach wykładu zaprezentuje rozwiązania, które wprowadzono na Słowacji w celu eliminacji tego problemu. Sekretarz Węgierskiej Izby Aptekarskiej Attila Horváth – Sziklai podejmie temat zmian struktury własności aptek, a także funkcjonowania systemu kontroli farmaceutów. Seria wykładów zakończy się przedstawieniem przyszłościowej wizji farmacji i rynku aptecznego. Zaprezentuje ją Michał Byliniak – prezydent Pharmaceutical Group of the European Union, a także wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w Polsce. V4 PharmForum zakończy się panelem dyskusyjnym, w którym udział wezmą zgromadzeni goście.

Naczelna Rada Aptekarska dołożyła wszelkich starań, aby oba wydarzenia reprezentowały najwyższy poziom merytoryczny, zachowując jednocześnie tradycję i formę uroczystych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia.

Źródło: NIA

Artykuł NIA: Dzień Aptekarza w nowej formule pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz